Списък на химични вещества:Приложение І

Регламентът относно предварително обосновано съгласие (PIC) се отнася за списък от записи (за отделни химикали или групи от химикали), които са включени в приложение I, а също така и за смеси, съдържащи такива химикали в концентрация, която поражда задължение за етикетиране съгласно Регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (EC) № 1272/2008 (независимо от наличието на каквото и да е друго вещество), както и за изделия, съдържащи тези химикали в нереагирала форма.

Този списък се обновява редовно в резултат на регулаторни действия съгласно законодателството на ЕС, както и на напредъка във връзка с Ротердамската конвенция. Той е разделен на три части, които дефинират различните задължения, които се прилагат за химикалите.

 

Част 1

Тези записи са предмет на процедурата за нотифициране на износ. Тя включва всички химикали, които са забранени или строго ограничени в ЕС за поне една от четирите подкатегории на употреба, както са дефинирани в регламента PIC:

  • Промишлени химикали за професионална употреба
  • Промишлени химикали за потребителска употреба
  • Пестициди, използвани като продукти за растителна защита
  • Други пестициди, например биоциди

Част 2

Освен изискването за нотифициране на износ, записите в част 2 са предмет на допълнително изискване от страна на определения национален орган (ОНО) на износителя — да получи известие от органите на държавата вносител, което да показва, че са съгласни с вноса. Това се нарича изрично съгласие.

Тези химикали отговарят на изискванията за PIC нотификация съгласно Ротердамската конвенция, тъй като те са забранени или строго ограничени в рамките на ЕС за една от двете категории на употреба, дефинирани от Ротердамската конвенция: пестицид или промишлен химикал.

Част 3

Записите в част 3 са предмет на изискването за нотифициране на износа и освен това на изискването за изрично съгласие, с изключение на случаите, когато в PIC циркуляра на Ротердамската конвенция е публикуван отговор за внос и са изпълнени определени критерии.

Това са химикалите, които са предмет на PIC процедура, както е описана в Ротердамската конвенция, и които са изброени в приложение III на самата конвенция.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)