Докладване относно обмен на информация

Съгласно Регламента за предварително обоснованото съгласие (PIC) ECHA, Европейската комисия и определените национални органи (ОНО) в държавите членки следва да предоставят информация относно химикалите, попадащи в обхвата на регламента, на органите в държавите извън ЕС.

Информацията може да е от научно, техническо, икономическо или правно естество и е възможно да включва също токсикологични и екотоксикологични данни, както и информация за безопасността.

На всеки две години ECHA ще изготвя резюме на предоставената информация, което ще бъде достъпно на нейния уебсайт. Резюмето се отнася и до регулаторните действия по отношение на химикали, попадащи в обхвата на PIC, които са били оповестени публично, в съответствие с разпоредбите на Ротердамската конвенция.

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)