CLP-piktogram

Ett faropiktogram är en bild på en etikett som innehåller en varningssymbol och särskilda färger som är avsedda att ge information om den skada ett visst ämne eller en viss blandning kan orsaka på människors hälsa eller på miljön. Genom CLP-förordningen har ett nytt klassificerings- och märkningssystem för farliga kemikalier införts i EU. Dessutom har piktogrammen ändrats och är nu i linje med FN:s globala harmoniserade system för klassificering och märkning av kemikalier.

Klicka på piktogrammet för att gå till beskrivningen

 

Image Gas under pressure
Symbol: Gas cylinder
Image
 • Vad står det för?
  Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
  Innehåller kyld gas. Kan orsaka svåra köldskador.

  Exempel på var det kan finnas
  Gasbehållare

  Exempel på skyddsangivelser
  Skyddas från solljus.
  Använd köldisolerande handskar/visir/ögonskydd.
  Sök omedelbart läkarhjälp.
 • Symboler som kommer att fasas ut:

  Det finns ingen symbol för detta faropiktogram.

 

Image Explosive
Symbol: Exploding bomb
Image
 • Vad står det för?
  Instabilt, explosivt.
  Explosivt. Fara för massexplosion.
  Explosivt. Allvarlig fara för splitter och kaststycken.
  Explosivt. Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken.
  Fara för massexplosion vid brand.

  Exempel på var det kan finnas
  Fyrverkeripjäser, ammunition

  Exempel på skyddsangivelser
  Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
  Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
  Explosionsrisk vid brand.
 • Symboler som kommer att fasas ut:

  Image
Image Oxidising
Symbol: Flame over circle
Image
 • Vad står det för?
  Kan orsaka eller intensifiera brand. Oxiderande.
  Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.

  Exempel på var det kan finnas
  Blekmedel, syre för medicinska ändamål
 • Exempel på skyddsangivelser
  Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
  Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  Skölj genast nedstänkta kläder och hud med mycket vatten innan du tar av dig kläderna.
 • Symboler som kommer att fasas ut:

  Image
Image Flammable
Symbol: Flame
Image
 • Vad står det för?
  Extremt brandfarlig gas.
  Brandfarlig gas.
  Extremt brandfarlig aerosol.
  Brandfarlig aerosol.
  Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  Brandfarlig vätska och ånga.
  Brandfarligt fast ämne.

  Exempel på var det kan finnas
  Lampolja, bensin, nagellacksborttagning
 • Exempel på skyddsangivelser
  Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
  Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor – Rökning förbjuden.
  Behållaren ska vara väl tillsluten.
  Förvaras svalt.
  Skyddas från solljus.
 • Symboler som kommer att fasas ut:

  Image
Image Corrosive
Symbol: Corrosion
Image
 • Vad står det för?
  Kan vara korrosivt för metaller.
  Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

  Exempel på var det kan finnas
  Propplösare, ättiksyra, saltsyra, ammoniak
 • Exempel på skyddsangivelser
  Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  Tvätta…grundligt efter användning.
  Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  Förvaras inlåst.
  Förvaras endast i originalbehållaren.
 • Symboler som kommer att fasas ut:

  ImageImage
Image Health Hazard
Symbol: Exclamation Mark
Image
 • Vad står det för?
  Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  Orsakar allvarlig ögonirritation.
  Orsakar hudirritation.
  Skadligt vid förtäring.
  Skadligt vid hudkontakt.
  Skadligt vid inandning.
  Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.

  Exempel på var det kan finnas
  Tvättmedel, toalettrengöringsmedel, kylvätska

  Exempel på skyddsangivelser
  Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  Vid inandning: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
  Vid förtäring: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.
  Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten.
  Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
 • Symboler som kommer att fasas ut:

  Image
Image Acute toxicity
Symbol: Skulls and Crossbones
Image
 • Vad står det för?
  Dödligt vid förtäring.
  Dödligt vid hudkontakt.
  Dödligt vid inandning.
  Giftigt vid förtäring.
  Giftigt vid hudkontakt.
  Giftigt vid inandning.

  Exempel på var det kan finnas
  Pesticid, biocid, metanol
 • Exempel på skyddsangivelser
  Tvätta... grundligt efter användning.
  Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  Vid förtäring: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
  Skölj munnen.
  Förvaras i sluten behållare.
  Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
  Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  Vid hudkontakt: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.
  Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
  Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  Använd andningsskydd.
  Vid inandning: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
  Förvaras inlåst.
 • Symboler som kommer att fasas ut:

  ImageImage
Image Serious health hazard
Symbol: Health hazard
Image
 • Vad står det för?
  Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  Orsakar organskada.
  Kan orsaka organskador.
  Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  Kan orsaka cancer.
  Misstänks kunna orsaka cancer.
  Kan orsaka genetiska defekter.
  Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

  Exempel på var det kan finnas
  Terpentin, bensin, lampolja

  Exempel på skyddsangivelser
  Vid förtäring: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
  Framkalla INTE kräkning.
  Förvaras inlåst.
  Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ånga/sprej.
  Tvätta grundligt efter hantering.
  Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  Sök läkarhjälp vid obehag.
  Om du exponerats: Ring GIFTINFORMATIONSCENTAL eller läkare.
  Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
  Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
  Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ånga/sprej.
  Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
  Vid inandning: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
 • Symboler som kommer att fasas ut:

  ImageImage
Image Hazardous to the environment
Symbol: Environment
Image
 • Vad står det för?
  Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt.
  Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt.

  Exempel på var det kan finnas
  Pesticider, biocider, bensin, terpentin

  Exempel på skyddsangivelser
  Undvik utsläpp till miljön.
  Samla upp spill.
 • Symboler som kommer att fasas ut:

  Image

Categories Display