Märkning och förpackning

När ett ämnes eller en blandnings farliga egenskaper har identifierats måste de klassificeras i enlighet med detta.

Tillverkare, importörer, nedströmsanvändare, distributörer, samt producenter och importörer av vissa varor, måste meddela de identifierade farorna till andra aktörer i distributionskedjan, inklusive konsumenter.

Detta ska göras genom märkning av ämnet eller blandningen i enlighet med CLP-förordningen innan de placeras på marknaden i följande fall:

  • Ämnet eller blandningen klassificeras som farligt.
  • Blandningen innehåller ett eller flera ämnen som klassificerats som farligt i en koncentration som överstiger ett visst tröskelvärde.
  • Varan har explosiva egenskaper.

I CLP-förordningen fastställs märkningens innehåll och hur olika märkningsuppgifter ska ordnas. Märkningen ska vara ordentligt fastsatt på en eller flera av förpackningens ytor och måste inkludera följande:

  • Leverantörens namn, adress och telefonnummer
  • Den nominella mängden av ett ämne eller blandning i förpackningar som tillhandahålls till allmänheten (om inte denna mängd anges någon annanstans på förpackningen).
  • Produktbeteckningar
  • Faropiktogram, signalord, faroangivelser, skyddsangivelser och ytterligare uppgifter enligt annan lagstiftning i tillämpliga fall.

CLP-förordningen föreskriver allmänna krav för märkning för att garantera säker användning och leverans av farliga ämnen och blandningar. Vissa undantag medges för t.ex. ämnen och blandningar i små förpackningar (normalt mindre än 125 ml) eller förpackningar som är svåra att märka. Andra exempel räknas upp i del 1.3 i bilaga I till CLP-förordningen. Undantagen gör att leverantören kan utelämna faro- och/eller skyddsangivelserna eller piktogrammen från de märkningsuppgifter som normalt krävs enligt CLP-förordningen.

Förpackningen av farliga kemikalier måste vara utformad, konstruerad och försluten på ett sådant sätt att innehållet inte kan komma ut. Förpackningen måste därmed vara av ett starkt och fast material samt vara motståndskraftigt mot att skadas av innehållet. Ersättningsbara förslutningar måste tåla upprepade förslutningar utan att innehållet kan komma ut.

Förpackningen av en kemikalie som görs tillgänglig för allmänheten får inte locka till sig eller väcka uppmärksamheten hos barn eller vilseleda konsumenter. Förpackningen får inte ha ett utförande eller en design som liknar dem som används för livsmedel, djurfoder, läkemedel eller kosmetiska produkter.

Barnskyddande förslutningar och kännbara (taktila) varningsmärkningar

Barnskyddande förslutningar och/eller kännbara (taktila) varningsmärkningar om faror måste användas om ämnet eller blandningen som tillhandahålls till allmänheten innebär vissa faror eller om produkten innehåller metanol eller diklormetan. En översikt av de olika farorna som medför denna skyldighet finns tillgänglig på sidan ”särskild förpackning och märkning av produkter”. En länk till översikten finns tillgänglig på den här sidan.

För utförlig vägledning om krav på märkning och förpackning rekommenderar vi dig att läsa Vägledning om märkning och förpackning enligt CLP-förordningen.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)