Klassificerings- och märkningsregistret

 

Vad är klassificerings- och märkningsregistret?

Den här databasen innehåller klassificerings- och märkningsinformation om anmälda och registrerade ämnen från tillverkare och importörer. Här finns också förteckningen över harmoniserade klassificeringar (tabellerna 3.1 och 3.2 i bilaga VI till CLP-förordningen, förordningen om klassificering och märkning av varor och blandningar) och namnen på harmoniserade ämnen översatta till alla EU-språk. 

Företagen har lämnat denna information i sina klassificerings- och märkningsanmälningar och registreringsunderlag. Echa håller i registret men granskar eller kontrollerar inte informationens riktighet.

Antalet anmälningar och ämnen i databasen kommer att öka i takt med att företagen lämnar in fler klassificerings- och märkningsanmälningar och registreringsunderlag. Uppgifterna i det offentliga registret uppdateras regelbundet.

För kontinuerlig förbättring av den information som lagras krävs att alla inblandade parter gör sitt bästa. Anmälare uppmanas att kontrollera klassificeringen av sina ämnen i registret och uppdatera sina anmälningar om så behövs.

 

 

Information i registret

Följande information offentliggörs enligt CLP-förordningen (artikel 42):

  • Namnet i IUPAC-nomenklaturen för ämnen som klassificeras i vissa faroklasser eller farokategorier som anges i artikel 119.1 a, utan att det påverkar artikel 119.2 f och g i Reach. 
  • I förekommande fall namnet på ämnet som anges i Einecs och andra id-nummer när så är lämpligt och om sådana finns.
  • Klassificeringen och märkningen av ämnet

Alla anmälningar av alla offentliggjorda ämnen förs in i registret.  Detta innefattar anmälningar av icke-klassificerade ämnen.

Söka i registret

När du söker ska du ange sökkriterier och läsa och godkänna friskrivningsklausulen. Titta i resultattabellen och klicka på ikonen i kolumnen View för att se sammanfattningen av klassificeringen och märkningen av ett ämne.

Om klassificeringen och märkningen av ett ämne är harmoniserad visar sidan med sammanfattningen den harmoniserade klassificeringen och märkningen enligt kriterierna i CPL-förordningen.

Anmälningar som görs genom gemensam inlämning under Reach-registreringsprocessen är också försedda med flagga enligt ovanstående.

Alla anmälningar av samma ämne grupperas efter identifieringsnummer och visas tillsammans.

Identiska anmälningar av samma ämne slås ihop och antalet anmälare anges. Det kan finnas flera klassificeringar för samma ämne, vilket till exempel beror på olika sammansättning, form eller fysiskt tillstånd hos det ämne som släppts ut på marknaden.

Om du klickar på informationsikonen ser du en förklaring av datafältet bredvid det.