Vem ska lämna in en anmälan och vad kan en anmälan innehålla?

Du är skyldig att anmäla ett ämne till klassificerings- och märkningsregistret inom en månad från och med att du släpper ut ämnet på marknaden och du

 • tillverkar ämnet, som är registreringspliktigt enligt Reachförordningen,
 • importerar ämnet, som är registreringspliktigt enligt Reachförordningen,
 • tillverkar eller importerar ämnet, som klassificeras som farligt, oavsett mängd,
 • importerar en blandning som innehåller ett ämne som klassificeras som farligt och som förekommer i halter som överstiger den relevanta koncentrationsgränsen, varför blandningen klassificeras som farlig enligt CLP-förordningen,
 • importerar en vara som innehåller ämnen som är registreringspliktiga enligt artikel 7 i Reachförordningen.

 

Enda representant eller importör – vem ska göra anmälan?

Enda representanter kan lämna in den information som behövs för anmälan till registret som en del av Reach-registreringsunderlaget. Om en särskild anmälan till registret krävs måste EU-importören eller EU-importörerna normalt lämna in denna.

 
Om verksamhetsutövare utanför EU av sekretesskäl inte vill avslöja sina ämnens eller blandningars sammansättning för sina EU-importörer kan de utse en av importörerna som meddelas på övriga importörers vägnar (anmälan inlämnad av en grupp).
 
Alternativt kan en tredje part som inte själv är tillverkare eller importör (t.ex. en enda representant som redan har utsetts för registrering enligt Reach) lämna in en gruppanmälan för EU-importörernas räkning. En sådan tredje part kan lämna in anmälan men kan inte överta skyldigheterna för de importörer som ingår i gruppen. Om en sådan lösning används ska den inlämnande enheten kunna dokumentera att den har fått i uppdrag att agera på den eller de tillverkares/den importörs eller de importörers vägnar som ingår i gruppen och i dennes eller deras namn och att denne eller dessa vidgår att de ensamma till fullo ansvarar för att uppfylla alla sina skyldigheter i samband med anmälan.
 
Den dokumentation som gäller inrättandet av denna grupp tillverkare/importörer tillsammans med de data och den information klassificeringen och märkningen bygger på kan behöva göras tillgänglig för behöriga myndigheter och berörda verkställande myndigheter.
 

 

Vad bör jag göra först?

Börja med att läsa igenom Practical guide 7: How to Notify Substances to the Classification & Labelling Inventory (se nedan) för att slå fast om du är skyldig att anmäla ditt ämne till klassificerings- och märkningsregistret. I denna handbok finner du även en beskrivning av hur man gör en anmälan rent praktiskt. Läs mer om vilka uppgifter som ska lämnas och om anmälningsverktygen genom att klicka på länkarna nedan eller i sidomenyn.

 

What should the notification include?

Anmälan ska innehålla:

 • anmälarens namn och kontaktinformation,
 • ämnets identitet, däribland namn och andra produktbeteckningar, information om molekylär och strukturell formel, sammansättning, typ av tillsatsämnen och mängd,
 • ämnets klassificering enligt CLP-kriterierna,
 • skäl till "ingen klassificering" om ämnet har klassificerats med avseende på vissa, men inte alla, faroklasser eller indelningar samt uppgift om huruvida detta beror på att uppgifter
  • saknas,
  • är sådana att det inte går att dra slutsatser, eller
  • styrker att ämnet inte bör klassificeras,
 • i förekommande fall särskilda koncentrationsgränser eller M-faktorer, tillsammans med en motivering,
 • märkningsuppgifter, inklusive faropiktogram, signalord, faroangivelser och kompletterande faroangivelser.

 

Konfidentiell behandling av IUPAC-namn

Företag kan under vissa förhållanden begära att ett ämnes IUPAC-namn betraktas som konfidentiellt när det anmäls till klassificerings- och märkningsregistret.IUPAC-namnet kan behandlas som konfidentiellt, vilket innebär att det inte offentliggörs i klassificerings- och märkningsregistret i följande fall:

 • Icke-infasningsämnen.
 • Ämnen som endast används
  • som intermediärer,
  • inom vetenskaplig forskning och utveckling, och/eller
  • inom produkt- och processinriktad forskning och utveckling.

För att IUPAC-namnet ska kunna behandlas som konfidentiellt måste företagen tillhandahålla följande i IUCLID-registreringsunderlaget:

 1. En motivering som tydligt anger om ämnet är ett icke-infasningsämne, om det används som intermediär, om det används inom vetenskaplig forskning och utveckling eller inom produkt- och processorienterad forskning och utveckling.
 2. Ett alternativt namn som Echa kan använda vid spridning av information.

Endast IUCLID 5 kan användas för att lämna in en begäran om konfidentiell behandling. Hur man gör detta förklaras i "Handbok för datainlämning–del 12".

Ingen avgift tas ut för begäran om konfidentiell behandling vid klassificerings- och märkningsanmälan.

Ett alternativt namn för spridning av information som uppges i klassificerings- och märkningsanmälan kan inte automatiskt användas för andra syften. En regelrätt begäran krävs för att få använda ett alternativt namn för ett ämne i en blandning i ett säkerhetsdatablad eller på en etikett.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)