Alternativt kemiskt namn i blandningar

Leverantörer som föredrar att inte ange blandningens fullständiga sammansättning i märkningen eller säkerhetsdatabladet kan ansöka om att få använda ett alternativt kemiskt namn för ett ämne för att skydda konfidentiell företagsinformation och i synnerhet sina immateriella rättigheter.

Fram till den 1 juni 2015 ska leverantörerna lämna in sina ansökningar till Echa eller en behörig myndighet, beroende på om blandningen klassificeras och märks enligt CLP-förordningen eller tidigare lagstiftning (direktivet om farliga preparat).

Ansökningar enligt CLP-förordningen

Ansökningar som följer klassificeringskriterierna i CLP-förordningen ska lämnas in till Echa, inte till behörig myndighet. Ansökningar om alternativt kemiskt namn som godkänns av Echa är giltiga i samtliga EU-medlemsstater. Det alternativa kemiska namnet kan användas i märkningen och säkerhetsdatabladet för blandningen i stället för ämnets namn.

Ett alternativt kemiskt namn kan endast godkännas i dessa fall:

  • Om ämnet inte har tilldelats ett gemenskapsgränsvärde för exponering på arbetsplatser.
  • Användningen av det alternativa kemiska namnet uppfyller behovet att ge tillräcklig information för att nödvändiga hälso‑ och säkerhetsåtgärder ska kunna vidtas på arbetsplatser och för att se till att risker i samband med hanteringen av blandningen kan kontrolleras.
  • Ämnet är enbart klassificerat i vissa farokategorier (bilaga III punkt 1.4.1 i CLP-förordningen)
    .

Ansökningar om användning av ett alternativt kemiskt namn enligt CLP är avgiftsbelagda. I allmänhet är avgiften beroende av företagets storlek och antalet blandningar som ansökan avser.

Rättsliga hänvisningar

(Artikel 24 och bilaga I punkt 1.4.1 i CLP-förordningen).

Ansökningar enligt direktivet om farliga preparat

Ansökningar enligt klassificeringskriterierna i direktivet om farliga preparat (DPD) ska lämnas in till behörig myndighet i en av EU:s medlemsstater där blandningen har släppts ut på marknaden. Om det alternativa namnet godkänns av den behöriga myndigheten före den 1 juni 2015 kan det användas för de blandningar som angavs i godkännandet även efter den 1 juni 2015.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)