Granulat och täckmaterial på gräsplaner

 

Idrottsutövare har i många år kunnat disponera året runt-planer för att exempelvis spela fotboll, bandy och rugby. Dessa har ofta syntetiska golv- och markbeläggningar som innehåller en fyllning av gummigranulat avsedd att göra idrottsplanerna och banorna hållbarare och vädertåligare samt dämpa stötar och erbjuda bättre antihalkegenskaper.

På lekplatser används ofta lösa täckmaterial av gummi, exempelvis under gungor, rutschkanor och annan lekplatsutrustning, för att göra underlaget mjukare så att inte barn skadar sig om de ramlar. Granulaten och täckmaterialen tillverkas vanligen av uttjänta däck som bryts sönder och mals ner till mindre partiklar.

Granulaten och täckmaterialen kan innehålla ett antal potentiellt farliga ämnen, däribland polycykliska aromatiska kolväten (PAH), metaller och ftalater. De kan också avge flyktiga organiska kolväten (VOC) och halvflyktiga organiska kolväten (SVOC). Förekomsten av dessa farliga ämnen har lett till betänkligheter om säkerheten hos denna typ av syntetiska markbeläggningar för idrottsplaner och lekplatser.

Vilka är hälsoriskerna för människor?

I juni 2016 bad Europeiska kommissionen Echa att bedöma huruvida förekomsten av sådana ämnen i de granulat av återvunnet gummi som används för att belägga syntetiska idrottsplaner kan utgöra en hälsorisk för befolkningen i allmänhet, inklusive barn, professionella idrottsutövare och arbetstagare som installerar eller underhåller idrottsplanerna och lekplatserna. Detta föranleddes av att det i flera EU-medlemsstater under de senaste åren påståtts i medierna att barn som leker eller idrottar på dessa planer utsätts för en ökad risk för cancer.

Echa bedömde hälsoriskerna och undersökte exponering via hudkontakt, förtäring och inandning. Resultaten offentliggjordes i februari 2017, och Echa konstaterade att exponeringen för granulat på sin höjd ingav mycket små betänkligheter. Risken för cancer efter livstidsexponering för gummigranulat bedömdes som mycket låg med tanke på de koncentrationer av polycykliska aromatiska kolväten som uppmättes på de europeiska idrottsplatser där prover togs. Koncentrationerna visade sig ligga långt under de gällande lagstadgade högsta gränserna.

Risken när det gäller förekomst av tungmetaller ansågs försumbar eftersom de uppmätta nivåerna låg under de högsta tillåtna gränser som för närvarande gäller för leksaker i EU. Inga farhågor hystes heller om koncentrationerna av ftalater, bensotiazol och metylisobutylketon, då även dessa ämnen låg inom säkra nivåer. I resultatrapporten noterades dock att de flyktiga organiska föreningar som avges hos de gummigranulat som används inomhus kan leda till ökad hud- och ögonirritation. 

 

Ytterligare utredning för att klargöra tveksamheter

I Echas rapport belystes också vissa oklarheter som kan motivera ytterligare undersökningar. Det fanns till exempel betänkligheter om huruvida de genomförda studierna är representativa för hela Europa (eftersom prover inte tagits i alla medlemsstater).

Echa föreslog därför att ett antal åtgärder ska vidtas för att reda ut dessa oklarheter och säkerställa god praxis.

  • Tillägg av en begränsning i Reachförordningen bör övervägas, enligt vilken gummigranulat endast får levereras med mycket låga koncentrationer av polycykliska aromatiska kolväten och andra relevanta farliga ämnen.
  • Ägare och underhållspersonal som arbetar med idrottsplaner av det här slaget (både inomhus och utomhus) bör mäta koncentrationerna av polycykliska aromatiska kolväten och andra ämnen i det gummigranulat som används i deras mark- och golvbeläggningar och se till att denna information görs tillgänglig.
  • Tillverkare av gummigranulat och deras paraplyorganisationer bör ta fram vägledningar för att hjälpa tillverkare och importörer av (återvunnen) gummifyllning att testa sina material.
  • Idrottsförbunden och idrottsklubbarna i Europa bör samarbeta med tillverkarna för att se till att informationen om gummigranulat i konstgräsmattor och liknande belagda ytor lätt kan förstås av idrottsutövarna och allmänheten.
  • Ägare och underhållspersonal som arbetar med inomhusplaner och -banor med gummigranulatfyllning bör se till att lokalerna är tillräckligt ventilerade.
  • De idrottsutövare som använder de syntetiska banorna eller planerna bör vidta grundläggande hygienåtgärder varje gång de idrottat på dem. Echa överlämnade sin utvärdering till Europeiska kommissionen den 28 februari 2017. 

I början av 2017 genomförde det nederländska folkhälso- och miljöinstitutet (RIVM) en studie  av hälsoriskerna med de typer av gummigranulat som används i Nederländerna. I denna bekräftades att det är säkert att utöva idrott på dessa platser.

I likhet med slutsatsen i Echas rapport innehöll dock studien en rekommendation om att ytterligare skärpa gränsvärdena för polycykliska aromatiska kolväten i gummigranulat, särskilt på området konsumentvaror.

Nederländerna följde upp detta genom att föreslå en restriktion för att begränsa koncentrationen av åtta polycykliska aromatiska kolväten i täckmaterial eller granulat som används som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner och dylikt eller i lös form i idrottsutrustning och på lekplatser. Echa mottog denna begränsningsdokumentation den 20 juli 2018.

Nederländernas förslag till begränsning

I den föreslagna begränsningen bedöms den hälsorisk som åtta polycykliska aromatiska kolväten innebär för professionella fotbollsspelare (inklusive målvakter), för barn som leker på konstgräsplanerna och för arbetstagare som deltar i installation och underhåll av idrottsplanerna och lekplatserna.

Utifrån resultatet av bedömningen rekommenderade Nederländerna att det sammanlagda gränsvärdet sänks till 17 mg/kg för de åtta polycykliska aromatiska kolväten som finns i sådana gummigranulat och täckmaterial som används till konstgräsplaner/banor, markbeläggningar på lekplatser och i andra idrottsrelaterade tillämpningar. De nuvarande gränsvärdena som gäller för leverans till allmänheten har fastställts till 100 mg/kg för två av de polycykliska aromatiska kolvätena (BaP och DBAhA) och 1 000 mg/kg för de övriga sex (BeP, BaA, CHR, BbFA, BjFA, BkFA).

Kommittéernas yttranden

Den 20 september 2019 antog kommittén för samhällsekonomisk analys sitt slutliga yttrande med enkel majoritet. I yttrandet stöds det nederländska förslaget att skärpa gränsvärdena för de åtta polycykliska aromatiska kolvätena och yttrandet från riskbedömningskommittén (RAC) från juni 2019.

I yttrandet föreslås att den totala koncentrationsgränsen för de åtta polycykliska aromatiska kolvätena ska sänkas till 20 mg/kg. Syftet är att se till att cancerrisken på grund av exponering för denna typ av kolväten hålls på en låg nivå även för dem som kommer i direkt kontakt (genom inandning eller beröring) med granulaten och täckmaterialet. Detta inbegriper fotbollsspelare och barn som leker på planer, banor eller lekplatser belagda med de aktuella materialen, samt arbetstagare som installerar och underhåller de belagda ytorna.

Förslaget kommer inte att ha en omedelbar påverkan på ytor som redan belagts med materialen i fråga, men det kommer att leda till att de nya fyllnadsmaterial som används för att underhålla (återfylla) de belagda ytorna uppfyller de nya gränsvärdena.

Europeiska kommissionens beslut

När Echas kommittéer yttrat sig i frågan förväntas kommissionen utarbeta sitt förslag. I enlighet med standardförfarandet i dessa fall kommer kommissionens förslag om ändring av Reachförordningens bilaga XVII att tas upp till medlemsstatsomröstning i Reachkommittén. Omröstningen följs av en period av granskning av Europaparlamentet och rådet.

Är det allt?

Många av de fyllnadsmaterial som används i dagsläget är mikroplaster (se sidan med aktuella ämnen) och denna fråga diskuteras i riskbedömningskommittén och kommittén för samhällsekonomisk analys i samband med den föreslagna begränsningen av avsiktligt tillsatta mikroplaster.

Vid behov kommer Echa även att undersöka konsekvenserna för hälsan – och i relevanta fall för miljön – av andra ämnen som ingår i gummigranulat som erhållits från uttjänta däck.

Planned timetable for restriction proposal on PAHs in granules and mulches used as infill

 

Future timings are tentative

  Timing
Intention to prepare restriction dossier 30 June 2107
Call for evidence 23 July – 18 October 2017
Workshop hosted by RIVM 24 November 2017
Submission of restriction dossier 20 July 2018
Public consultation of the Annex XV dossier  19 September 2018 – 19 March 2019
RAC opinion 7 June 2019
Draft SEAC opinion 14 June 2019
Public consultation on draft SEAC opinion 19 June 2019 – 19 August 2019
Combined final opinion submitted to the Commission October 2019
Draft amendment to the Annex XVII (draft restriction) by Commission Within 3 months of receipt of opinions
Discussions with Member State authorities and vote 2019-2020
Scrutiny by Council and European Parliament Before adoption (3 months)
Restriction adopted (if agreed) 2020

Categories Display