Granulat och täckmaterial på idrottsplaner och lekplatser

I många år har idrottsutövare använt allvädersplaner för fotboll, hurling, rugby, lacrosse och andra sporter. Dessa konstgjorda spelytor består ofta av fyllning av gummigranulat som ska göra planerna mer hållbara och vädertåliga samt dämpa stötar och förbättra vidhäftning.

I lekplatsytor används också ofta lösa täckmaterial av gummi under gungor, rutschkanor och annan lekplatsutrustning för att dämpa marken i den händelse ett barn skulle ramla.

Granulaten och täckmaterialet görs vanligen av uttjänta däck som bryts sönder och mals ner till mindre former.

Granulaten och täckmaterialet kan innehålla flera potentiellt farliga ämnen, däribland polycykliska aromatiska kolväten (PAH), metaller och ftalater, och de kan också avge flyktiga organiska kolväten (VOC) och halvflyktiga organiska kolväten (SVOC). Förekomsten av dessa farliga ämnen har lett till betänkligheter om säkerheten hos konstgräsplaner och lekplatser. 

Vilka är hälsoriskerna?

I juni 2016 bad Europeiska kommissionen Echa att bedöma om förekomsten av sådana ämnen i återvunna gummigranulat i syntetiska idrottsplaner kan utgöra en hälsorisk för befolkningen i allmänhet, inklusive barn, professionella idrottsutövare och arbetstagare som installerar eller underhåller idrottsplanerna. Detta föranleddes av att det i flera EU-medlemsstater under de senaste åren påståtts i medierna att barn som idrottar på dessa planer har ökad risk för cancer.

Echa bedömde hälsoriskerna och tittade på exponering genom hudkontakt, förtäring och inandning. Resultaten offentliggjordes i februari 2017, och Echa konstaterade att exponeringen för granulat på sin höjd ingav mycket små betänkligheter.

Risken för cancer efter livstidsexponering för gummigranulat bedömdes som mycket låg med tanke på de koncentrationer av polycykliska aromatiska kolväten som uppmätts på europeiska idrottsplatser där prover tagits. Koncentrationerna ansågs ligga klart under de gällande lagstadgade gränserna.

Förekomsten av tungmetaller ansågs inte leda till några väsentliga betänkligheter eftersom nivåerna ligger under de gränser som för närvarande tillåts för leksaker i EU.

Det fanns inte heller några betänkligheter om koncentrationsnivåerna för ftalater, bensotiazol och metylisobutylketon eftersom de också låg under de nivåer som skulle leda till hälsoproblem.

I rapporten noterades dock att hos de gummigranulat som används inomhus kan de flyktiga organiska föreningar som avges leda till ökad hud- och ögonirritation.

Varför behövs ytterligare undersökningar?

I rapporten belystes också vissa oklarheter som skulle motivera ytterligare undersökningar. Det fanns till exempel betänkligheter om hur representativa de genomförda studierna är för hela Europa (eftersom prover inte tagits från alla medlemsstater).

Echa föreslog därför att ett antal åtgärder skulle vidtas för att reda ut dessa oklarheter och spegla god praxis.

  • En begränsning enligt Reachförordningen bör övervägas så att gummigranulat endast levereras med mycket låga koncentrationer av polycykliska aromatiska kolväten och andra relevanta farliga ämnen.
  • De som äger och sköter befintliga idrottsplaner (inomhus och utomhus) bör mäta koncentrationerna av polycykliska aromatiska kolväten och andra ämnen i de gummigranulat som används på deras planer och se till att denna information är tillgänglig.
  • Producenter av gummigranulat och deras paraplyorganisationer bör ta fram vägledning för att hjälpa alla tillverkare och importörer av (återvunnen) gummifyllning att testa sitt material.
  • De europeiska idrotts- och fotbollsförbunden och -klubbarna bör samarbeta med producenterna för att se till att informationen om gummigranulat i syntetiska gräsmattor lätt kan förstås av idrottsutövarna och allmänheten.
  • De som äger och sköter befintliga inomhusplaner med gummigranulatfyllning bör se till att ventilationen är tillräcklig.
  • Idrottsutövare som använder de syntetiska planerna bör vidta grundläggande hygienåtgärder efter att ha idrottat på konstgräsplaner.

Echa överlämnade sin utvärdering till Europeiska kommissionen den 28 februari 2017.   

Så hur går det med att reda ut oklarheterna?

I december 2017 offentliggjorde det nederländska folkhälso- och miljöinstitutet (RIVM) en studie av hälsoriskerna med gummigranulat som används i Nederländerna. I denna bekräftades att det är säkert att utöva idrott på dessa platser.

I likhet med slutsatsen i Echas rapport innehöll dock studien en rekommendation om att ytterligare minska gränsvärdena för polycykliska aromatiska kolväten i gummigranulat, särskilt när det gäller dem som tillämpas för konsumentvaror.  

Den 30 juni 2017 följde Nederländerna upp detta genom att tillkännage sin avsikt att utarbeta en dokumentation som erfordras vid ett begränsningsförfarande för att begränsa koncentrationen av åtta polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i granulat som används som fyllnadsmaterial i syntetiska gräsplaner eller i lös form för användning i idrottsutrustning och på lekplatser.

Echa mottog denna dokumentation den 20 juli 2018.  

Vad innehåller dokumentationen?

I dokumentationen bedöms risken för människors hälsa som åtta polycykliska aromatiska kolväten innebär för professionella fotbollsspelare (inklusive målvakter), barn som idrottar på gräsplanerna samt arbetstagare som deltar i installation och underhåll av gräsplanerna och lekplatserna.

På grundval av bedömningen rekommenderar Nederländerna att det sammanlagda gränsvärdet sänks till 17 mg/kg för de åtta polycykliska aromatiska kolväten som finns i gummigranulat och täckmaterial som används i syntetiska gräsplaner, på lekplatser och vid andra idrottsanläggningar.

De nuvarande gränsvärdena som gäller för leverans till allmänheten har fastställts till 100 mg/kg för två av de polycykliska aromatiska kolvätena (BaP och DBAhA) och 1 000 mg/kg för de övriga sex (BeP, BaA, CHR, BbFA, BjFA, BkFA).

Nästa steg

Echas kommittéer kommer nu att kontrollera om dokumentationen som erfordras vid begränsning uppfyller kraven i bilaga XV till Reach. Om så är fallet inleds samrådet om dokumentationen i september 2018.

När samrådet inletts kommer berörda parter att ha sex månader på sig att lämna synpunkter på den föreslagna begränsningen och dess förväntade effekter.

Echas kommittéer kommer att bedöma dokumentationen och formulera sina yttranden. Echas riskbedömningskommitté (RAC) kommer att anta sitt yttrande i juli 2019. Kommittén för samhällsekonomisk analys (SEAC) kommer att avge ett expertutlåtande om förslaget senast i september 2019, med beaktande av de lämnade uppgifterna.

Yttrandena från båda kommittéerna kommer att överlämnas till Europeiska kommissionen. Det slutliga beslutet fattas i enlighet med ett kommittéförfarande med kontroll från medlemsstaternas och Europaparlamentets sida.

Är det allt?

Förutom Nederländernas dokumentation kommer Echa att titta på konsekvenserna för hälsan och eventuellt också för miljön av andra ämnen från uttjänta däck som finns i gummigranulat. Denna undersökning kan komma att leda till begränsning av ytterligare ämnen.

Planerad tidsplan för förslag till begränsning av gummigranulat

 

Avsikt att utarbeta förslag till begränsning
30 juni 2018
Uppmaning att inkomma med synpunkter
23 juli–18 oktober 2017
Workshop med RIVM som värd
24 november 2017
Inlämning av förslaget om begränsning
20 juli 2018
Offentligt samråd om bilaga XV-rapporten (om överensstämmelsen godkänns)
September 2018–februari 2019
Ytterande från riskbedömningskommittén
Juli 2019
Offentligt samråd om yttrande från kommittén för samhällsekonomisk analys
Juli 2019–augusti 2019
Yttrande från kommittén för samhällsekonomisk analys
September 2019
Kombinerat slutligt yttrande överlämnas till kommissionen
Utan oskäligt dröjsmål
Kommissionens förslag till ändring av bilaga XVII (förslag till begränsning)
Inom tre månader från att yttranden mottagits
Diskussion bland medlemsstaternas myndigheter
2019–2020
Begränsning antagen (om överenskommen)
2020