Aktuella vetenskapliga ämnen

 

Glyfosat är ett av de vanligaste aktiva ämnena i bekämpningsmedel för att förhindra oönskad tillväxt av växter kring planterad gröda eller döda växter eller delar av växter. Dessa ämnen kallas ofta ”herbicider” eller ”ogräsmedel”.

Glyfosat används inom jordbruk och trädgårdsodling för att bekämpa ogräs före sådd. När genetiskt modifierade växter som är resistenta mot glyfosat odlas används ämnet även efter sådd för att döda ogräs som växer bland grödorna. Det förekommer emellertid inte i Europeiska unionen.

 

Vad gör Echa när det gäller glyfosat?

Echa förvaltar lagstiftningen om klassificering och märkning av ämnen och blandningar. I lagen regleras hur ämnen bedöms och märks, baserat på de skadliga egenskaper de kan ha – exempelvis gift, brandfarliga ämnen, frätande ämnen och så vidare.

För vissa ämnen, exempelvis bekämpningsmedel, kan klassificering ske på EU-nivå och tillämpas i hela Europa. I praktiken innebär det att relevant märkning krävs på alla produkter som innehåller ämnet, för att varna konsumenter.

Tysklands federala arbetsmiljöorgan (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) föreslog att glyfosat ska förses med ytterligare en harmoniserad klassificering för specifik målorgantoxicitet efter upprepad exponering (utöver befintliga harmoniserade klassificeringar). I enlighet med CLP-lagstiftningen uppmanade Echa de berörda parterna att kommentera förslaget i ett offentligt samråd, som avslutades den 18 juli 2016. 

De kommentarer som Echa fick besvarades av de tyska myndigheterna. Echas riskbedömningskommitté (RAC) diskuterade förslagen till harmoniserad klassificering under två efterföljande möten – i december 2016 och mars 2017 – och utarbetade sitt oberoende vetenskapliga yttrande. 

RAC är en vetenskaplig kommitté som består av experter som nominerats av Europeiska unionens medlemsstater och utnämns av Echa. De beaktar de relevanta uppgifterna – även från tredje parter. RAC tog också hänsyn till den viktiga information som tidigare analyserats av andra organ och beaktade de olika uppfattningarna om hur vissa av dessa studier hade utvärderats.

Den 15 mars 2017 enades RAC om att bibehålla den harmoniserade klassificeringen av glyfosat som ett ämne som orsakar allvarliga ögonskador och är giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Den 15 juni lämnade RAC sitt oberoende vetenskapliga yttrande till Europeiska kommissionen om huruvida glyfosatets inneboende egenskaper uppfyller de rättsliga kriterierna för klassificering som anges i förordningen om klassificering, märkning och förpackning (CLP). Det antagna yttrandet samt ytterligare information om den harmoniserade klassificeringsprocessen finns i länkarna nedan.

RAC:s och Echas bedömning bygger enbart på ämnets farliga egenskaper – kan ämnet ge skadliga effekter? Bedömningen tar inte hänsyn till risken eller i vilken omfattning människor och miljö utsätts för ämnet. Detta beror naturligtvis på hur ämnet används och hur mycket av det som används. Dess detaljerade risker beaktas därför från fall till fall enligt relevant lagstiftning. För glyfosat är det lagstiftningen om bekämpningsmedel. Denna lagstiftning – förordningen om växtskyddsmedel – förvaltas av Europeiska kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Ytterligare information om risk -och exponeringsrelaterade frågor finns i länkarna nedan.

Varifrån kommer de vetenskapliga uppgifterna och var kan jag se dem?

När tillsynsmyndigheter som Echa genomför sina bedömningar förlitar de sig på en kombination av uppgifter från toxikologiska studier som antingen är publicerade eller ej.

Enligt EU-lagstiftningen är branschen skyldig att säkerställa att kemiska ämnen som de sätter ut på marknaden är säkra. Branschen måste därför genomföra (eko)toxikologiska undersökningar för att identifiera skadliga egenskaper hos dessa ämnen. Dessa undersökningar betalas av branschen.

Specialiserade laboratorier som vanligtvis genomför dessa undersökningar för branschen måste följa strikta riktlinjer, vilka anges i EU-lagstiftningen och tillhörande vägledande dokument. Undersökningarna måste genomföras i enlighet med överenskomna metoder och uppfylla kvalitetskrav (OECD eller motsvarande tekniska riktlinjer för god laboratoriepraxis). Det är samma förfarande som används för exempelvis läkemedel.

De fullständiga rapporterna från dessa undersökningar har gjorts tillgängliga för berörda tillsynsmyndigheter, bland annat Echas riskbedömningskommitté, för utvärdering av informationen.

RAC:s yttrande om klassificering av glyfosat och svaren på mottagna kommentarer har nu publicerats på Echas webbplats. CLH-rapporten (inräknat rapportsammanfattningar) som lämnats in av den tyska behöriga myndigheten liksom kommentarerna under det offentliga samrådet finns också där.

Beslut av EU:s medlemsstater

Efter antagandet överlämnades riskbedömningskommitténs yttrande till Europeiska kommissionen, och kommissionen beslutade tillsammans med medlemsstaterna att förnya godkännandet av användningen av glyfosat som verksamt ämne i växtskyddsmedel med fem år (till och med den 15 december 2022).

Beslutet fattades av experter från medlemsstaterna den 27 november 2017 och antogs av kommissionen den 12 december 2017.

Jag har hört att det finns olika vetenskapliga utvärderingar av glyfosat – varför stämmer de inte överens?

Flera rapporter har nyligen lämnats om glyfosat. Beroende på vilket synsätt som används och hur uppgifterna har beaktats har olika slutsatser uppnåtts. Detta är inte ovanligt – att tolka och väga vetenskapliga uppgifter kräver omdöme. De uppgifter som är tillgängliga för författarna av de senaste rapporterna har emellertid också beaktats av Echas riskbedömningskommitté med oberoende experter från EU:s medlemsstater.

Echa antog en oberoende vetenskaplig uppfattning om behovet av harmoniserad klassificering för glyfosat, baserat på de kriterier för skadlighet som anges i förordningen om klassificering, märkning och förpackning. Såsom nämnts tidigare bedömde Echa den inneboende skadligheten för glyfosat och inte risken förbunden med enskild användning av det. Dessa risker, exempelvis risken med att använda produkter som innehåller glyfosat, bedöms enligt förordningen om växtskyddsmedel.

 

Categories Display