Bly i hagel, kulor och fiskeutrustning

Bly har varit allmänt använt som ammunition för jakt och sportskytte och i fiskeutrustning sedan flera århundraden. Det uppskattas att det varje år sprids omkring 100 000 ton bly i miljön i EU till följd av denna användning: 79 procent från sportskytte, 14 procent från jakt och 7 procent från fiskeverksamhet.

Det är känt att användningen av ammunition eller fiskeutrustning som innehåller bly kan leda till blyförgiftning hos vilda djur såsom fåglar. Människors hälsa kan också påverkas av restmängder av bly i bytesdjur som nedlagts med blyammunition, eller vid hemmatillverkning av blyammunition eller fiskesänken eller fiskedrag av bly.

Om de nuvarande utsläppen av bly från denna verksamhet fortsätter skulle cirka 1,9 miljoner ton bly släppas ut i miljön de kommande 20 åren.

Vilka farhågor finns det?

Bly är ett ämne som är giftigt för människor och vilda djur.

Endast en mycket liten andel avlossat blyhagel träffar målet. Resten av det ”förbrukade” blyhaglet sprids i miljön där fåglar kan förväxla det med föda eller med småsten som de äter för att hjälpa dem att mala födan i sin muskelmage. Förtäring av förbrukat blyhagel är välkänt hos många sjöfågelarter, till exempel ankor, gäss och svanar. Fiskeutrustning av bly går också ofta förlorat under användningen och påverkar fåglar på samma sätt som blyhagel och kulor om de förtärs. Dessutom kan vissa av dagens fiskemetoder uppmuntra till bruket att avsiktligt släppa ner blysänken i vatten (”att släppa bly”).

Efter förtäringen sker en snabb söndermalning av blyhagel, fiskesänken eller fiskedrag till små partiklar, vilket gör att blyet snabbare tas upp i fåglarnas blodomloppp. I vissa fall kan detta leda till att fåglarna dör eller till subletala effekter. Ett enda blyhagel är tillräckligt för att döda en liten sjöfågel som äter det. Denna exponeringsväg kallas primär förgiftning.

Dessutom förtär asätande djur eller rovdjur (inräknat rovfåglar) oavsiktligt blyfragment i bytesdjurens vävnader. Detta omfattar bland annat de fall då det finns blyfragment i de slängda inre organen till större bytesdjur som lämnats kvar av jägare efter ”fältuttagning”. Detta kallas sekundär förgiftning och är också känt för att ofta leda till blyförgiftning hos vilda djur.

Echa uppskattar att minst 135 miljoner fåglar riskerar att utsättas för blyförgiftning inom hela EU.

Hälsorisker för människor

Exponering för bly är förknippat med vitt skilda negativa hälsoeffekter, däribland nedsatt fertilitet, utvecklingseffekter på spädbarn och barn, skador på organ genom långvarig eller upprepad exponering och cancer. Bly är särskilt skadligt för barns neurologiska utveckling. Echa uppskattar att omkring en miljon barn utsätts för de giftiga effekterna av bly under ett givet år till följd av konsumtion av viltkött.

Människor exponeras för bly främst genom två vägar: inandning och förtäring. Jägare och tävlingsskyttar kan andas in ångor och damm av bly medan de skjuter. Jägare och fiskare kan också andas in giftiga ångor om de smälter ner bly för att tillverka hemmagjorda kulor och fiskeutrustning. En sådan verksamhet kan även utsätta andra personer i hushållet för risker.

Exponering för bly genom förtäring sker vid intag av viltkött som har jagats med blyammunition. Aktuell forskning tyder på att vilt som jagats med blyammunition kan innehålla mikroskopiska blyfragment som inte kan avlägsnas under beredningen av köttet. Bruket att skära bort och kassera kött från sårkanalen eller avlägsna synliga blyfragment räcker inte för att avlägsna allt bly. Förtäring kan också inträffa genom exponering från hand till mun vid hanteringen av blyhagel, blyprojektiler eller fiskesänken och fiskedrag av bly.

På grundval av de kliniska beläggen för risker för barn och gravida kvinnor har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) rekommenderat att exponeringen för bly både via kosten och från andra källor bör minska.

All minskad blyexponering genom kosten kommer att minska hälsoriskerna för människor, särskilt för barn och vuxna som regelbundet äter viltkött. Flera livsmedelsmyndigheter i EU:s medlemsstater ger redan sina medborgare rådet att vara måttfulla när de äter vilt som jagats med bly. Den franska livsmedels-, miljö- och arbetsmiljömyndigheten Anses (l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) ger allmänheten rådet att inte äta vilt som dödats med blyammunition oftare än tre gånger om året och att barn och gravida kvinnor inte alls bör äta viltkött som jagats med blyammunition.

Det finns inga belägg för att den som äter fisk som fångats med blyinnehållande utrustning kommer att exponeras för bly.

 

Alternativ till bly

Begränsning av blybaserad ammunition är ingenting nytt. Många EU-medlemsstater, eller regioner i medlemsstater, har redan infört förbud för vissa typer av ammunition. Erfarenheterna från dessa länder har visat att jägare och tävlingsskyttar har kunnat anpassa sig till att använda alternativ utan betydande problem vad gäller rikoschetter eller säkerhet.

Studier visat att blyfria kulor (i stora kalibrar) har samma effektivitet som blykulor och att etisk jakt kan säkerställas med blyfria alternativ.

Stålhagel

Stålhagels effektivitet har förbättrats avsevärt sedan det infördes. Fältstudier har visat att jägare som använder stålhagel kan uppnå samma resultat som med blyhagel. Det effektiva skjutavståndet för modernt stålhagel ligger i linje med det avstånd som vanligtvis används för jakt. För vissa arter av större sjöfåglar, t.ex. gäss, skulle det kunna behövas hagelgevär som är kompatibla med högeffektiva stålhagelpatroner.

Forskning visar att rikoschetter förekommer både med stål- och blyhagel. Både erfarenheter från Danmark och forskning från Tyskland visar att risken för olyckor eller skador från rikoschetter inte ökar vid användning av stålhagel jämfört med blyhagel.

De nuvarande priserna på stålhagel och blyhagel är jämförbara.

Vismut- och volframhagel

Vismut- eller volframbaserat hagel kan också användas som alternativ till blyhagel. De kan användas i alla hagelgevär, bland annat äldre hagelgevär som kanske inte lämpar sig för användning med stålhagel.

Vismut- och volframbaserade hagelpatroner kostar för närvarande omkring fyra till fem gånger mer än blyhagelpatroner. De kommer troligen också att fortsätta vara dyrare än hagelpatroner av bly (och stål) eftersom de produceras, säljs och används i mycket mindre mängder.

Gevärsammunition

Blyfri gevärsammunition finns på den europeiska marknaden i vitt skilda kalibrar som lämpar sig för de flesta europeiska jaktsituationer. Minst 13 större europeiska företag tillverkar blyfria kulor för olika gevärskalibrar.

Sammanfattningsvis kan blyfria kulor inhandlas för en något högre kostnad, men prisökningen förväntas inte begränsa jakt- eller sportskytteverksamheten.

Fiskesänken och fiskedrag

Det finns också många alternativ för fiskesänken och fiskedrag, såsom de som tillverkas av tenn, volfram, glas eller olika legeringar.

 

Kommer befintliga hagelgevär och gevär att behöva bytas ut?

Tillgängliga belägg, inbegripet från större hagelgevärstillverkare, tyder på att standardstålkulor kan användas i de flesta godkända hagelgevär av standardtyp. Vismut- och volframladdningar kan användas i alla hagelgevär.

Jägare som använder stålhagel måste tillämpa ”tvåregeln” och välja två grovlekar mindre för att få motsvarande energi som bly per hagel. För jakt på gäss och fåglar av liknande eller större storlek krävs mer energi per hagel, vilket kan kräva användning av högprestandapatroner med stålhagel. Om ett hagelgevär inte är märkt med en fransk lilja rekommenderas det att man kontrollerar med en vapensmed om geväret är kompatibelt med högprestandapatroner med stålhagel.

Information från tillverkare och vägledning från jägarförbund har visat att jägare som vill byta till storkalibrig blyfri gevärsammunition inte behöver köpa nya vapen.

 

Echas förslag på begränsning

I juli 2019 begärde Europeiska kommissionen att Echa ska undersöka användningen av bly i ammunition och i fiskeutrustning och föreslå begränsningar där så behövs. Begäran kompletterar begränsningen av användningen av blyhagel i våtmarker. Undersökningen har följande tillämpningsområde:

Jakt:

 • Jakt med hagel (utanför våtmarker)
 • Jakt med småkalibriga kulor
 • Jakt med storkalibriga kulor

Sportskytte:

 • Sportskytte utomhus med hagel (utanför våtmarker)
 • Sportskytte utomhus med kulor
 • Annat utomhusskytte med luftgevär/-pistol

Skytte med historiska vapen:

 • Annat utomhusskytte såsom mynningsladdare, historiska iscensättningar

Fiske

 • Bly i fiskesänken och fiskedrag
 • Bly i fiskenät, rep och linor (där det finns inbäddat bly)

Militär användning av blyammunition, tillsammans med annan icke-civil användning av blyammunition, t.ex. av polis- och tullstyrkor, ingår inte i undersökningen. Inomhusanvändning av blyammunition är också utesluten.

Kemikaliemyndigheten samlade in information till stöd för sin undersökning genom en begäran att inkomma med synpunkter, som löpte från oktober till december 2019. Echa lämnade in förslaget den 15 januari 2021.

Förslag på begränsningar

Efter att Echa bedömt samtliga användningar av bly inom tillämpningsområdet för kommissionens begäran drog Echa slutsatsen att dessa användningar utgör en risk för den vilda faunan, kreatursbesättningar, miljön och människors hälsa som inte är adekvat kontrollerad och som behöver hanteras på EU-nivå. Denna slutsats överensstämmer med begränsningen av användning av blyhagel i våtmarker och andra begränsningar av bly.

Olika alternativ för att ta itu med riskerna bedömdes vad gäller effektivitet och inverkan på samhället. Följande begränsning föreslås – uppdelat efter användningsområde:

Användningsområde Föreslaget alternativ till begränsning
Jakt
Jakt med blyhagel (utanför våtmarker) Förbud mot utsläpp på marknaden samt användning (med en övergångsperiod på fem år)
+ skyldighet att informera konsumenterna om risken med bly och tillgängliga alternativ på försäljningsstället (informationsplikt)
Jakt med småkalibriga blykulor (<5.6 mm centrefire)d> Förbud mot användning (med en övergångsperiod på fem år)
+ informationsplikt
+ skyldighet att märka produkten för att informera konsumenterna om riskerna med bly och tillgängliga alternativ (märkningsplikt)
Jakt med storkalibriga blykulor (> 5,6 mm) Förbud mot användning (med en övergång på 18 månader)
+ informationsplikt
+ märkningsplikt
Sportskytte utomhus och skytte med historiska vapen
Sportskytte med blyhagel

FÖREDRAGET ALTERNATIV: Förbud mot utsläpp på marknaden samt användning (med en övergång på fem år)
+ informationsplikt

KOMPLETTERANDE ALTERNATIV: Undantag under strikta villkor
+ märkningsplikt
+ rapporteringsskyldighet för att medlemsstater ska tillåta kommissionen att övervaka användningen av blyhagel

Sportskytte med blykulor och med luftgevär eller luftpistoler
Förbud mot användning om det inte finns kulfällor på skjutbanan (med övergångsperioder som beror på kaliberstorleken:
 • Liten kaliber: fem år
 • Stor kaliber: 18 månader)
+ informationsplikt
+ märkningsplikt
Skytte med historiska vapen såsom mynningsladdare och historiska iscensättningar
Fiske
Bly i fiskesänken och fiskedrag
Förbud mot utsläpp på marknaden samt användning (med övergångsperioder som beror på typ och vikt:
 • Sänken och drag ≤ 50 g: tre år)
 • Sänken och drag > 50 g: fem år)
 • Lina: ingen övergångsperiod)
+ Förbud mot användning med släpptekniker (ingen övergångsperiod)
+ informationsplikt
Bly i fiskenät, rep och linor Ingen begränsning har föreslagits


Syftet med den föreslagna begränsningen är inte att förbjuda jakt, sportskytte eller fiske.

Kemikaliemyndigheten inser att exempelvis jakt har betydande sociala, kulturella, ekonomiska och miljömässiga fördelar i olika regioner inom EU och erkänner dess roll i naturskyddet.

Den föreslagna begränsningen beräknas minska blyutsläppen med cirka 1,5 miljoner ton över en 20-årsperiod efter införandet. Detta är en minskning med 78 procent jämfört med utan den föreslagna begränsningen.

Dessutom skulle begränsningen av bly på det sätt som Echa föreslår skydda barnen i hushåll som äter viltkött mycket ofta. Det antas att förbud mot storkalibriga kulor och blyhagel kan undvika IQ-förluster hos upp till 7 000 barn per år.

Enligt Echas analys uppskattas den totala kostnaden för begränsningen vara upp till 12 miljarder euro över en 20-årsperiod efter ikraftträdandet. Samhällets kostnad för att undvika utsläpp av ett kg bly till miljön varierar mellan 0,5 euro och 1 513 euro.

Ett sex månaders samråd om förslaget inleddes den 24 mars 2021. Under samrådet kan alla berörda parter lämna sina argument till stöd för eller mot förslaget. Dessa tredjepartsargument kan ändra förslaget om de backas upp av robusta vetenskapliga belägg.

 

Kommittéernas yttranden

Echas riskbedömningskommitté (RAC) och kommitté för samhällsekonomisk analys (SEAC) har 12 månader på sig för att utvärdera förslagets styrkor och svagheter och för att anta sina yttranden. I sina yttranden beaktar kommittéerna de synpunkter som tagits emot under samrådet. SEAC:s utkast till yttrande ska omfattas av ett samråd på ytterligare 60 dagar innan det antas.

Det sammanställda yttrandet om förslaget till begränsningar från både RAC och SEAC förväntas utfärdas i mitten av 2022.

 

Beslut från Europeiska kommissionen och EU:s medlemsstater

Efter att den vetenskapliga utvärderingen av förslaget avslutats, förväntas kommissionen sammanställa sitt lagstiftningsförslag på grundval av Echas rapport och kommittéernas kombinerade yttrande. Kommissionens förslag att ändra förteckningen över ämnen som omfattas av begränsningar enligt bilaga XVII till Reach kommer att överlämnas för röstning till EU-medlemsstaterna inom Reachkommittén.

Innan någon begränsning kan antas granskas den av Europaparlamentet och rådet.

 

Begränsning av användningen av blyhagel i våtmarker

I januari 2021 antog Europeiska kommissionen en begränsning av användningen av blyhagel i våtmarker i hela EU. Den kommer att gälla från och med den 15 februari 2023 i alla 27 medlemsstater i EU. Denna begränsning gör det möjligt för medlemsstaterna att förbjuda blyhagel i alla områden förutsatt att minst 20 procent av landets territorium är våtmarker. I detta fall gäller begränsningen från och med den 15 februari 2024.

Genom denna EU-omfattande åtgärd harmoniseras den nationella lagstiftning som redan har införts i olika former i 23 EU-medlemsstater och införs ny lagstiftning i fyra EU-medlemsstater. Den gör även att det internationella avtalet (AEWA) om skydd av våtmarksfåglar i EU genomförs.

Begränsningen av blyhagel i våtmarksområden förväntas skydda miljön genom en betydande reducering av blyföroreningar och förhindra undvikbara dödsfall genom blyförgiftning hos omkring en miljon sjöfåglar varje år.

Begränsningen bygger på det vetenskapliga arbete som utförts av Echa och dess riskbedömningskommitté och kommitté för samhällsekonomisk analys. Echa lämnade in sitt förslag (bilaga XV-dokumentation) för utvärdering i april 2017. I augusti 2018 färdigställdes yttrandena från Echas vetenskapliga kommittéer om förslaget och skickades till Europeiska kommissionen.

Podcast interviews with stakeholders

We interviewed representatives from different organisations during an event organised by ECHA where stakeholders shared their views on a potential restriction on the use of lead in ammunition for hunting and sports shooting.

Ruth Cromie - Wildfowl and Wetlands Trust (WWT)
 

 

Niels Kanstrup - Danish Hunting Academy
 

 

Nina Mikander - African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement (AEWA)
 

 

David Scallan - European Federation for Hunting and Conservation (FACE)
 

 

Hans Steinkellner - European Food Safety Authority (EFSA)
 

 

Philip Taylor - ELEY Limited (Ammunition manufacturer)
 

 

Planned timetable for restriction proposal for lead in shot in terrains other than wetland, other ammunition and fishing tackle

 

Future timings are tentative

  Lead in shot in terrains other than wetland, other ammunition and fishing tackle
Intention to prepare restriction dossier 3 October 2019
Call for evidence 3 October 2019 –
16 December 2019
Submission of restriction dossier 15 January 2021
Consultation of the Annex XV dossier (if conformity is passed) 24 March 2021 24 September 2021
RAC opinion Q4 2021
Draft SEAC opinion Q4 2021
Consultation on draft SEAC opinion Q1 2022
Combined final opinion submitted to the Commission Q2 2022
Draft amendment to the Annex XVII (draft restriction) by Commission Within 3 months of receipt of opinions
Discussions with Member State authorities and vote Q3/Q4 2022
Scrutiny by Council and European Parliament Before adoption (3 months)
Restriction adopted (if agreed) Q1/Q2 2023
 

Categories Display