Bly i hagel, kulor och fiskeutrustning

 

Det har varit vanligt att använda bly i ammunition och fiskeutrustning i årtionden. Enligt beräkningar är det någonstans mellan 21 000 och 27 000 ton bly per år som sprids i miljön i EU på det viset.

Det är känt att användningen av blyhagel och blykulor och av fiskeutrustning som innehåller bly kan leda till blyförgiftning hos vilda djur, bland annat fåglar. Även människors hälsa kan påverkas av blyrester i vilt som har skjutits med blyinnehållande ammunition. 

 

Begränsning av bly i ammunition och fiskeutrustning enligt Reach – tidigare och nuvarande aktiviteter
Echa har varit engagerat i problemet med bly i ammunition och fiskeutrustning i flera år, och arbetet kan delas upp i tre arbetspaket. 
 

1. I december 2015 begärde EU-kommissionen att Echa skulle undersöka riskerna med användning av blyhagel i våtmarker och vid behov utarbeta ett förslag till begränsning. 

  • I april 2017 drog Echa slutsatsen att användningen av blyhagel i våtmarker inte var tillräckligt väl reglerad och offentliggjorde ett förslag till begränsning.
  • I juni 2018 slutförde Echa sitt arbete med förslaget för våtmark, i och med att Echas riskbedömningskommitté (RAC) och kommitté för samhällsekonomisk analys (SEAC) slutförde sin analys av förslaget. 
  • Kommissionen överväger nu om förslaget ska antas.
 

2. I september 2018 offentliggjorde Echa en undersökningsrapport som rekommenderar ytterligare åtgärder för att reglera användningen av bly i ammunition och fiskeutrustning.

 
3. I juli 2019 begärde kommissionen att Echa skulle göra en undersökning med följande omfattning och föreslå begränsningar vid behov:
  • Bly som används i hagel vid jakt på fåglar och andra djur (t.ex. kaniner) i landområden (dvs. utanför våtmarker).
  • Bly som används i hagel för utomhussportskytte, inklusive träning (dvs. lerduveskytte).
  • Bly som används i kulor för jakt på djur i allmänhet.
  • Bly som används i kulor för utomhussportskytte, inklusive träning (dvs. målskytte).
  • Bly som används i fiskeutrustning (sänken, drag, pilkar) för sportfiske.
  • Bly som används i utrustning för kommersiellt fiske.
 
Militär användning av blyammunition, tillsammans med annan icke-civil användning av blyammunition, t.ex. av polis-, säkerhets- och tullstyrkor, omfattas inte av undersökningen. Undersökningen omfattar inte heller användning av blyammunition inomhus.
 
Echa samlar information till stöd för sin undersökning genom en uppmaning att inkomma med synpunkter som löper från den 3 oktober 2019 till den 16 december 2019. Efter att Echa har granskat synpunkterna kan dokumentation som erfordras vid ett begränsningsförfarande förväntas i oktober 2020.

 

Vad är blyförgiftning hos vilda djur och hur sker det?

Endast en mycket liten andel avlossat blyhagel träffar målet. Resten av detta ”förbrukade” blyhagel sprids i miljön där det oavsiktligt kan förtäras av fåglar som misstar det för mat eller småsten som de äter för att underlätta finfördelningen av föda i muskelmagen. Förtäring av använt blyhagel är välkänd hos många arter av vattenfåglar (t.ex. ankor, gäss och svanar) och har också rapporterats för andra fågelarter. 

Efter förtäring mals blyhagel snabbt ner till små partiklar (i muskelmagen), vilket ökar blyets biotillgänglighet. Upptaget av bly i mag-tarmkanalen kan i vissa fall leda till döden eller till subletala negativa effekter. Ett enda blyhagel är dödligt för en liten fågel som äter det.

Dessutom kan asätare och rovdjur (t.ex. rovfåglar) oavsiktligt få i sig fragment av bly som finns i vävnaderna hos deras bytesdjur (som tidigare har sårats av blyhagel) eller i de inälvor från storvilt (t.ex. hjort) som kasseras efter urtagning av skjutna djur. Denna exponeringsväg kallas ”sekundär förgiftning” och är också känd för att ofta leda till blyförgiftning av vild fauna. 

Man uppskattar att 5 000 ton blyhagel för närvarande släpps ut i EU:s våtmarker varje år genom jakt och sportskytte. Echa uppskattade att detta leder till att ungefär en miljon sjöfåglar dör oavsiktligt varje år i hela EU. 

Dessutom beräknas cirka 14 000 ton blyhagel spridas i landområden per år. Denna spridning uppskattas för närvarande leda till att ytterligare en till två miljoner fåglar dör oavsiktligt varje år. 

Ytterligare 2 000–6 000 ton bly släpps ut i vattenmiljön från fiskesänken.

 

Vilka är hälsoriskerna för människor?

Exponering för bly är förknippat med ett brett spektrum av negativa hälsoeffekter, inklusive nedsatt fertilitet, utvecklingsmässiga effekter hos spädbarn och barn, skador på organ genom långvarig eller upprepad exponering och cancer. Bly är särskilt skadligt för barns neurologiska utveckling. Aktuella uppgifter tyder på att det inte finns någon säker nivå för blyintag.

På grundval av risken för kliniskt betydande effekter på spädbarn, barn och gravida kvinnor har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet tidigare (EFSA 2010) rekommenderat att exponeringen för bly både via kosten och från andra källor bör minskas. 

Aktuell forskning tyder på att vilt som skjutits med blyammunition kan innehålla mikroskopiska blyfragment som inte kan avlägsnas under beredningen. Bruket att skära bort och kassera kött från sårkanalen eller att avlägsna inbäddade blyfragment är inte tillräckligt för att avlägsna allt bly i köttet. 

All minskad exponering via kosten kommer att minska hälsoriskerna för människor, särskilt för barn och vuxna som regelbundet äter viltkött. Flera livsmedelsmyndigheter i EU:s medlemsstater råder medborgarna att konsumera måttligt med vilt som skjutits med blyhagel, bland annat den franska myndigheten för livsmedel, miljö och hälsa och säkerhet (ANSES), som ger allmänheten rådet att inte konsumera vilt som skjutits med blyammunition mer än tre gånger per år, och för barn och gravida kvinnor att över huvud taget inte konsumera vilt som dödats med bly.

Det finns inga belägg för att konsumtion av fisk som fångats med blyinnehållande utrustning leder till intag av bly via kosten. Praxisen med ”hemmagjutning” av fiskeutrustning som innehåller bly har emellertid nyligen blivit allt populärare som gör-det-själv-verksamhet bland vissa fiskare. Om den utförs utan lämplig personlig skyddsutrustning och ventilation innebär den risk att exponeras för ångor och damm som innehåller bly. Sådan verksamhet kan också medföra en risk för andra i hushållet, till exempel på grund av otillräcklig ventilation eller felaktig placering av kontaminerad utrustning.

 

Finns det alternativ till bly för ammunition och fiskeutrustning?

Begränsning av blybaserad ammunitionen är inget nytt fenomen. Många EU-medlemsstater, eller regioner i medlemsstater, har redan infört förbud. Erfarenheterna från de länder där det redan finns ett förbud har visat att jägare och tävlingsskyttar har kunnat anpassa sig till att använda alternativ utan betydande problem när det gäller rikoschetter och säkerhet.
 
Stålhagels effektivitet (mjukt järn) har förbättrats avsevärt sedan det infördes. Fältstudier har visat att jägare som använder stålhagel kan uppnå samma resultat som med blyhagel. Det effektiva skjutavståndet för modernt stålhagel ligger i linje med det avstånd på vilket jakt på vilda fåglar vanligtvis äger rum. För vissa arter av större sjöfåglar, såsom gäss, kan det emellertid krävas högeffektiva stålhagelpatroner.
 
Forskning visar att rikoschetter förekommer både med stål- och blyhagel. Erfarenheter från Danmark visar liksom forskning från Tyskland att det inte finns någon ökning av risken för olyckor eller skador från rikoschetter vid användning av stålhagel jämfört med blyhagel.
 
Även vismut- eller volframbaserat hagel kan användas som alternativ till bly och har fördelen att det kan användas i alla hagelgevär, inklusive vintagemodeller som kanske inte lämpar sig för stålhagel.
 
Studier visar att effekten av icke-blykulor är densamma som för blykulor. Studier har dessutom visat att snabb och etisk avlivning av djur vid jakt kan säkerställas med blyfria alternativ.
 
Blyfri gevärsammunition finns på den europeiska marknaden i ett brett spektrum av kalibrer som lämpar sig för de flesta europeiska jaktsituationer. Enligt Echas undersökningsrapport finns det minst 13 stora europeiska företag som tillverkar kulor för gevär med olika kalibrar. Fältstudier i Tyskland har visat att användning av blyfri ammunition kan vara lika effektivt som att jaga med ammunition som innehåller bly. 
 
Den senaste utvecklingen inom fisket har också visat att det finns alternativ till blysänken som nu är mer lättillgängliga.

 

Är alternativen dyrare?

Patroner med blyfritt hagel är lämpliga för alla typer av jakt och skytte och är allmänt tillgängliga i EU. 

De nuvarande priserna på stålhagel och blyhagel är jämförbara. Patroner med vismut- och volframhagel, som för närvarande tillverkas, säljs och används i betydligt lägre volymer, är ungefär 4–5 gånger dyrare än blyhagelpatroner, och det är troligt att de kommer att förbli dyrare än patronerna med blyhagel (och stålhagel).
 
Forskning har visat att blyfria kulor kan köpas till något högre pris, men att denna prisökning inte förväntas vara oöverkomlig.

 

Kommer befintliga hagelgevär och gevär att behöva bytas ut?

Tillgängliga uppgifter, även från stora tillverkare av hagelgevär, tyder på att det visserligen kan finnas begränsat med fall där befintliga hagelgevär skulle behöva bytas ut, men att standardstålhagel kan användas i alla hagelgevär av standardtyp. Vismut- och volframalternativ är visserligen dyrare men går att använda i alla hagelgevär.

Jägare som använder stålhagel måste tillämpa ”tvåregeln” och välja två grovlekar mindre för att få motsvarande energi som bly per hagel. För jakt på gäss och fåglar av liknande eller större storlek krävs mer energi per hagel, vilket kan kräva användning av högprestandapatroner med stålhagel. Om ett hagelgevär inte är märkt med en fransk lilja rekommenderas det att man kontrollerar med en vapensmed om geväret är kompatibelt med högprestandapatroner med stålhagel.

Det finns belägg för att det för de flesta moderna gevär, i likhet med hagelgevär, finns tillgång till lämplig alternativ ammunition.

 

Echas förslag om att begränsa användningen av blyhagel i våtmarker

Den föreslagna begränsningen innebär ett förbud mot användning av blyhagel i våtmarker i hela EU. En åtgärd på EU-nivå skulle harmonisera den nationella lagstiftning som redan finns i olika former i 24 EU-medlemsstater och införa ny lagstiftning i fyra EU-medlemsstater.

Förslaget till begränsning (dokumentation enligt bilaga XV) lämnades in i april 2017, och i augusti 2018 skickade Echa yttrandet om förslaget från sina vetenskapliga kommittéer till EU-kommissionen.

I yttrandet rekommenderades att en begränsning av användningen av bly i hagel är motiverad för våtmarker, för att minska den storskaliga exponering som många fågelarter som är beroende av våtmarker är utsatt för och som leder till att fåglarna äter förbrukat blyhagel. Man räknar med att omkring en miljon våtmarksfåglar dör i EU av blyförgiftning varje år trots befintlig lagstiftning i många medlemsstater och ett internationellt avtal (AEWA) för att skydda våtmarksfåglar.

AEWA kräver också att användningen av blyhagel ska fasas ut i våtmarker. Begränsningen var nödvändig för att genomföra det befintliga AEWA-åtagandet och harmonisera lagstiftningen i EU.

Kommissionen håller på att utarbeta sitt förslag efter yttrandet från Echas kommittéer. Kommissionens förslag om ändring av bilaga XVII till Reach kommer att överlämnas för en medlemsstatsomröstning i Reachkommittén som kommer att följas av en period med granskning från Europaparlamentet och rådet.

Planned timetable for restriction proposal for lead in shot in terrains other than wetland, other ammunition and fishing tackle

 

Future timings are tentative

  Lead in shot in terrains other than wetland, other ammunition and fishing tackle
Intention to prepare restriction dossier 3 October 2019
Call for evidence 3 October 2019 –
16 December 2019
Submission of restriction dossier 6 October 2020 (expected)
Public consultation of the Annex XV dossier (if conformity is passed) December 2020
RAC opinion September 2021
Draft SEAC opinion September 2021
Public consultation on draft SEAC opinion September 2021 –
November 2021
Combined final opinion submitted to the Commission January 2022
Draft amendment to the Annex XVII (draft restriction) by Commission Within 3 months of receipt of opinions
Discussions with Member State authorities and vote Spring/summer 2022
Scrutiny by Council and European Parliament Before adoption (3 months)
Restriction adopted (if agreed) End of 2022

Categories Display