Mikroplaster

Plaster är viktiga material som är allmänt förekommande i vår ekonomi. De gör våra liv enklare på många sätt och är ofta lättare eller kostar mindre än sina alternativ. Om vi inte gör oss av med dem på rätt sätt eller återvinner dem efter att de använts kan de dock finnas kvar länge i miljön och brytas ner till små partiklar som utgör ett problem: mikroplaster. Mikroplaster kan även tillverkas och tillsättas produkter avsiktligt. Vissa plaster innehåller dessutom farliga kemikalier som kan skada miljön och människors hälsa.

Mikroplaster är mycket små plastpartiklar (vanligtvis mindre än fem millimeter). De kan bildas oavsiktligt genom slitage av större plastföremål, bland annat syntetiska textilier. De kan också tillverkas och tillsättas produkter avsiktligt för ett visst ändamål, t.ex. som exfolierande kulor i ansikts- eller kroppsskrubb. När de väl har släppts ut i miljön kan de ackumuleras i djur, bland annat fisk och skaldjur, som vi människor sedan konsumerar som livsmedel.

För att skydda miljön och människors hälsa har flera EU-länder antagit eller föreslagit nationella förbud mot avsiktlig användning av mikroplaster i vissa konsumentprodukter. Dessa förbud gäller särskilt användningen av så kallade mikrokulor i kosmetiska produkter som sköljs av, i vilka de används i exfolierande och rengörande syfte.

Europeiska kommissionen har nyligen publicerat en studie som ger ytterligare information om de avsiktliga användningarna av mikroplastpartiklar i produkter och de risker de utgör för människors hälsa och miljön. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har också granskat de tillgängliga beläggen för mikro- och nanoplaster i livsmedel.

I linje med Reach-förfaranden för att begränsa ämnen som utgör en risk för miljön eller människors hälsa uppmanade kommissionen Echa att bedöma de vetenskapliga beläggen för att vidta lagstadgade åtgärder på EU-nivå om avsiktligt tillsatta mikroplaster i alla slag av produkter. Dessutom genomför EU-kommissionen ett projekt där man undersöker andra alternativ för att minska utsläppen av mikroplaster till vattenmiljön.

I vilka vanliga konsumentprodukter kan avsiktligt tillsatta mikroplaster påträffas? 

Avsiktligt tillsatta mikroplastpartiklar används i en mängd olika produkter som släpps ut på EU-marknaden, till exempel i vissa kosmetiska produkter och kroppsvårdsprodukter, rengöringsmedel, tvätt- och diskmedel, färger, produkter som används inom olje- och gasindustrin och blästermedel.

I konsumentprodukter används mikroplaster oftast som en form av slipmedel (t.ex. som mikrokulor i kosmetiska produkter för att uppnå en exfolierande och rengörande effekt), men de kan även användas för att exempelvis kontrollera en produkts viskositet (”tjockhet”), utseende eller stabilitet.

Dessutom undersöker Echa produkter som avsiktligt avger mikroplaster som en del av sin normala funktion, exempelvis näringskulor som används inom jordbruket.

Hur bidrar de potentiellt till föroreningen av miljön?

Uppskattningsvis 2–5 procent av all producerad plast hamnar i världshaven. Vissa av dessa är i form av mikroplaster.

Mikroplaster som avsiktligt tillsatts produkter anses för närvarande bara stå för en jämförelsevis liten andel av alla i havet. De kan dock orsaka problem ”uppströms” i våra inlandsvatten och jordar. Med anledning av detta har flera länder, inräknat vissa medlemsstater i EU, vidtagit åtgärder för att begränsa deras användning.

Begränsningsförslag håller på att utarbetas

I januari 2018 meddelade Echa att den kommer att undersöka behovet av en EU-omfattande begränsning av utsläppandet på marknaden eller användningen av ”avsiktligt tillsatta” mikroplastpartiklar i produkter eller användningar som ”avsiktligt frisätter” mikroplastpartiklar i miljön.

Som en första del av denna undersökning lanserade myndigheten en uppmaning att inkomma med synpunkter och information om avsiktligt tillsatta mikroplaster. Genom denna uppmaning ska information samlas in om alla möjliga avsiktliga användningar av mikroplastpartiklar i produkter. Den insamlade informationen ska användas för att bestämma om dessa utgör en risk och för att bedöma de socioekonomiska effekterna av en potentiell begränsning.

Ett seminarium för intressenter hölls i maj 2018 för att diskutera centrala ämnen i samband med begränsningen. Som uppföljning till seminariet publicerade Echa ett meddelande i juli 2018 om ämnesidentifiering och de potentiella ramarna för en begränsning av användningarna av mikroplaster.

En uppmaning om att inkomma med synpunkter lanserades den 28 mars och avslutades den 11 maj 2018.