Tatueringsbläck och permanent makeup

Tatueringar är en populär form av kroppsutsmyckning – 12 procent av EU:s medborgare är tatuerade. Tatueringar görs genom att spruta in färgat bläck under huden så att en permanent bild skapas. Hälsoriskerna med att använda smutsiga nålar för att spruta in bläck har redan granskats under en längre tid men det kan även finnas kemikalierelaterade frågor som måste beaktas. Tatueringsbläck, liksom permanent makeup som t.ex. eyelinerbläck, består av en blandning av flera olika kemikalier. Eftersom dessa kemikalier kan stanna kvar i kroppen hela livet finns även risk för långvarig exponering för de potentiellt skadliga ingredienserna i produkter för tatueringar och permanent makeup. Dessa kemikalier kan möjligen orsaka negativa hälsoeffekter; vi vet dock inte mycket om konsekvenserna av att använda dem.

Vad är tatueringsbläck och permanent makeup?

En tatuering görs genom att penetrera det yttre skiktet av huden med en nål och spruta in bläck i området under för att skapa en bild. Det övre skiktet av huden, överhuden, återskapas ständigt och bläcket sprutas därför in i det andra, djupare hudskiktet – läderhuden – för att tatueringen inte ska försvinna.

Permanent makeup liknar en tatuering och målet är att designen ska likna makeup.

Varför arbetar Echa på tatueringsbläck och permanent makeup?

Tatueringsbläck och permanent makeup kan innehålla farliga ämnen som är kända för att, eller misstänks, orsaka cancer, genetiska förändringar, reproduktionstoxiska effekter, allergier eller andra skadliga effekter på djur eller människor.

På grund av bristen på information om tatueringsbläck och permanent makeup har Europeiska kommissionen uppmanat Echa att göra en bedömning av de risker som ämnena i tatueringsbläck utgör för människors hälsa och att undersöka behovet av begränsningar av deras användning som ska gälla i hela EU.

I sin analys undersöker Echa inte bara riskerna för människors hälsa utan tittar också på tillgängligheten av säkrare alternativ. Även de socioekonomiska effekterna av att begränsa deras användning undersöks, t.ex. genom effekterna på arbetstillfällen inom tillverknings- och tjänstesektorn.

Echa undersöker de ämnen som vi vet används i tatueringsbläck och permanent makeup och som kan vara farliga för människors hälsa, samt de ämnen vars användning vi vill förhindra i framtiden. Särskild uppmärksamhet ägnas åt ämnen som orsakar cancer, är mutagena och reproduktionstoxiska, sensibiliserande ämnen samt andra ämnen i Europarådets resolution om krav och kriterier för säkerheten av tatueringar och permanent makeup.

Detta arbete bygger på tidigare rapporter från kommissionen och Europarådet.

Hur regleras tatueringsbläck och permanent makeup i EU?

Det finns inte någon specifik EU-omfattande lagstiftning, men sju medlemsstater har utvecklat egna lagstiftningar baserade på Europarådets resolution från 2008 om tatueringars och permanent makeups säkerhet eller dess föregångare från 2003. Dessutom omfattas tatueringsbläck av direktivet om allmän produktsäkerhet när det gäller tillverkarnas skyldighet att inte tillhandahålla en osäker produkt, förordningen om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen) när det gäller märkning av produkter som innehåller klassificerade ämnen i mängder som överstiger deras klassificeringsgränser, samt Reach när det gäller registreringskrav och tillhandahållande av information.

Eftersom många av de farliga ämnena kan finnas i tatueringsbläck eller permanent makeup i små mängder kan det vara så att kraven i CLP-förordningen och Reach inte är tillämpliga.

Vilka skyldigheter gäller för närvarande för nedströmsanvändare och leverantörer i leveranskedjan för tatueringsbläck och permanent makeup?

Nedströmsanvändare – inklusive formulerare av blandningar – har specifika skyldigheter enligt Reach när det gäller de tatueringsbläck eller bläck för permanent makeup som de producerar. Formulerare av tatueringsbläck måste identifiera ingredienserna i sina produkter för tillverkare och importörer så att de kan beaktas i samband med eventuella registreringskrav. Om registranterna inte har tagit upp användningen i tatueringsbläck och formulerarna använder ett ton eller mer av ett registrerat farligt ämne måste de genomföra en bedömning av kemikaliesäkerheten för nedströmsanvändare och visa att det är säkert att använda ämnet i tatueringsbläck och permanent makeup.

Dessutom måste ett företag som säljer farliga ämnen eller blandningar till ett annat företag tillhandahålla ett säkerhetsdatablad för produkten till köparen. Säkerhetsdatabladet ger vägledning om hur ämnet används på ett säkert sätt och ger information om ämnets eller blandningens egenskaper, dess risker, instruktioner för hantering, bortskaffande och transport samt rekommenderade åtgärder för första hjälpen, brandbekämpning och exponeringsbegränsning.

Tillverkare av enskilda ämnen – i mängder om ett ton eller mer per år – måste uppfylla kraven i Reach: kemikalien måste registreras hos Echa och anmälan måste åtföljas av uppgifter om ämnets farliga egenskaper. Echa kan sedan vidta åtgärder för att kontrollera användningen av kemikalien om den är farlig. Denna förordning gäller för alla kemikalier, inte bara dem som används i tatueringsbläck och permanent makeup.

Slutligen måste tillverkare, importörer och nedströmsanvändare klassificera ämnen och blandningar enligt kriterierna i CLP-förordningen och säkerställa att märknings- och förpackningskraven för farliga kemiska produkter uppfylls. En anmälan till Echa krävs för varje ämne som klassificeras som farligt och släpps ut som sådant eller som ingående i en blandning på marknaden.

Vad sker härnäst med Echas analys av tatueringsbläck?

Echa och dess partner har granskat risken från vissa ämnen i tatueringsbläck och permanent makeup och kommit fram till att en begränsning behövs. Förslaget lämnades in i oktober 2017.

De nästa stegen i processen är att Echas vetenskapliga kommittéer ska kontrollera att all nödvändig information har lämnats in. Om förslaget klarar denna överensstämmelsekontroll börjar ett sex månader långt offentligt samråd där vem som helst kan kommentera förslaget. Echas vetenskapliga kommittéer beaktar de bevis som lämnas in och avger ett yttrande om huruvida ämnena bör begränsas eller ej. Dessa vetenskapliga yttranden samt bakgrundsdokumenten skickas till Europeiska kommissionen och publiceras på Echas webbplats. Kommissionen beslutar sedan inom tre månader huruvida kemikaliernas användning ska begränsas eller ej. Om beslutet stöder en begränsning kommer en sådan begränsning att börja gälla efter samråd med Världshandelsorganisationen (WTO), en omröstning av medlemsstaterna samt en granskning utförd av Europeiska rådet och Europaparlamentet.

Det är en lång process som tar ca 2–2,5 år efter att förslagets överensstämmelse fastställts, men denna process säkerställer att alla beslut är baserade på de bästa tillgängliga forskningsresultaten och råden från experter inom forskarvärlden.

Bör jag oroa mig över mina tatueringar?

Utvärderingen från Echas vetenskapliga kommittéer är fortlöpande och man har ännu inte nått fram till ett yttrande.

Om man kommer fram till att en begränsning behövs vore det definitivt klokt att tala med din tatuerare innan du skaffar fler. Tatuerare bör handla från en källa som uppfyller kraven i Reach och bör kunna tala med dig om de kemikalier som de sprutar in i din hud.

Om du oroar dig över dina nuvarande tatueringar kan du kontakta din vårdgivare för att få råd. Om du funderar på att ta bort en tatuering bör du tänka på att laserborttagning är en procedur där pigment och andra ämnen bryts ned till mindre partiklar; detta kan inkludera skadliga kemikalier som sedan kan cirkulera fritt i din kropp.

Om du vill skaffa en ny tatuering bör du inte bara kolla upp tatuerarnas kunskaper och de åtgärder som de vidtar för att undvika infektioner, utan även vilka tatueringsbläck de använder. Se till att du får all information och var inte rädd för att ställa frågor!

Dina tatuerare bör kunna ge dig omfattande information om de bläck som används, inklusive ursprung, möjliga hälsorisker och deras efterlevnad av relevanta lagar och förordningar.

Du bör t.ex. kunna spåra bläck tillbaka till en tillförlitlig leverantör eller kunna kontrollera produkter mot gällande nationell lagstiftning (finns i Belgien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Slovenien, Spanien, Sverige, Norge och Liechtenstein) eller rekommendationerna i Europarådets resolution om säkerheten för tatueringsbläck och permanent makeup.

Du vill kanske besöka EU:s system för snabbt informationsutbyte om andra farliga produkter än livsmedel (Rapex) och kontrollera bläck som har rapporterats för att ha medfört allvarliga risker tidigare eller kontakta den nationella myndighet som är ansvarig för att genomdriva tillämplig lagstiftning om kemikalier eller tatueringsbläck i ditt land.

Det kan även vara praktiskt att anteckna det tatueringsbläck som används i händelse av att du utvecklar en reaktion utanför den normala läkningsprocessen. Kontakta omedelbart din vårdgivare om du får medicinska problem eller upplever symtom som inte verkar normala.

Further information
ECHA
European Commission
External links