Tatueringsbläck och permanent makeup

Tatueringar är en populär form av kroppsutsmyckning – 12 procent av EU:s invånare är tatuerade. Tatueringar görs genom att spruta in färgat bläck under huden så att en permanent bild skapas. Hälsoriskerna med att använda smutsiga nålar för att spruta in bläck har redan granskats under en tid, men det kan även finnas kemikalierelaterade frågor som måste beaktas. Tatueringsbläck, liksom permanent makeup som t.ex. eyelinerbläck, består av en blandning av flera olika kemikalier. Eftersom dessa kemikalier kan stanna kvar i kroppen hela livet finns det även en risk för långvarig exponering för de potentiellt skadliga innehållsämnena i produkter för tatueringar och permanent makeup. Dessa kemikalier kan möjligen orsaka negativa hälsoeffekter. Vi vet dock inte mycket om konsekvenserna av att använda dem.

Vad är tatueringsbläck och permanent makeup?

En tatuering görs genom att penetrera det yttre skiktet av huden med en nål och spruta in bläck i området under för att skapa en bild. Det övre skiktet av huden, överhuden, återskapas ständigt och bläcket sprutas därför in i det andra, djupare hudskiktet – läderhuden – för att tatueringen inte ska försvinna.

Permanent makeup liknar en tatuering och målet är att designen ska likna makeup.

Varför har Echa arbetat med frågor som rör tatueringsbläck och permanent makeup?

Tatueringsbläck och permanent makeup kan innehålla farliga ämnen som misstänks eller är kända för att orsaka cancer, genetiska förändringar, reproduktionstoxiska effekter, allergier eller andra skadliga effekter på djur eller människor.

På grund av bristen på information om tatueringsbläck och permanent makeup uppmanade Europeiska kommissionen Echa att göra en bedömning av de risker som ämnena i tatueringsbläck utgör för människors hälsa och att undersöka behovet av begränsningar av deras användning som ska gälla i hela EU.

I sin analys undersökte Echa inte bara riskerna för människors hälsa utan också om det finns säkrare alternativ. Även de samhällsekonomiska effekterna av att begränsa deras användning undersöktes, t.ex. genom effekterna på arbetstillfällen inom tillverknings- och tjänstesektorn.

Echa undersökte de ämnen som vi vet används i tatueringsbläck och permanent makeup och som kan vara farliga för människors hälsa, samt de ämnen vars användning vi vill förhindra i framtiden. Särskild uppmärksamhet ägnades åt ämnen som orsakar cancer, ämnen som är mutagena och reproduktionstoxiska, sensibiliserande ämnen och andra ämnen i Europarådets resolution om krav och kriterier för säkerhet för tatueringar och permanent makeup.

I oktober 2017 lämnade Echa in ett förslag om begränsning till riskbedömningskommittén (RAC) och kommittén för samhällsekonomisk analys (SEAC) för bedömning. Echas arbete byggde på tidigare rapporter från kommissionen och Europarådet.

Hur regleras tatueringsbläck och permanent makeup i EU?

Det finns inte någon specifik EU-omfattande lagstiftning, men sju medlemsstater har utformat sina egna lagstiftningar baserade på Europarådets resolution från 2008 om säkerhet för tatueringar och permanent makeup eller på dess tidigare resolution från 2003. Tatueringsbläck omfattas dessutom av följande rättsakter: direktivet om allmän produktsäkerhet när det gäller tillverkarnas skyldighet att inte tillhandahålla en osäker produkt, förordningen om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen) när det gäller märkning av produkter som innehåller klassificerade ämnen i mängder som överstiger deras klassificeringsgränser, och Reachförordningen när det gäller registreringskrav och tillhandahållande av information.

Eftersom många av de farliga ämnena kan finnas i tatueringsbläck eller permanent makeup i små mängder kan det vara så att kraven i CLP-förordningen och Reachförordningen inte är tillämpliga.

Vilka skyldigheter gäller för närvarande för nedströmsanvändare och leverantörer i leveranskedjan för tatueringsbläck och permanent makeup?

Nedströmsanvändare – inklusive formulerare av blandningar – har specifika skyldigheter enligt Reach när det gäller de tatueringsbläck eller bläck för permanent makeup som de producerar. Formulerare av tatueringsbläck måste fastställa innehållsämnena i sina produkter för tillverkare och importörer så att de kan beaktas i samband med eventuella registreringskrav. Om registranterna inte har tagit upp användningen av dem i tatueringsbläck och formulerarna använder ett ton eller mer av ett registrerat farligt ämne måste de genomföra en bedömning av kemikaliesäkerheten för nedströmsanvändare och visa att det är säkert att använda ämnet i tatueringsbläck och permanent makeup.

Ett företag som säljer farliga ämnen eller blandningar till ett annat företag måste också förse köparen med ett säkerhetsdatablad för produkten. Säkerhetsdatabladet ger vägledning om hur ämnet används på ett säkert sätt och ger information om ämnets eller blandningens egenskaper och risker, instruktioner för hantering, bortskaffande och transport samt rekommenderade åtgärder för första hjälpen, brandbekämpning och exponeringsbegränsning.

Tillverkare av enskilda ämnen – i mängder om ett ton eller mer per år – måste uppfylla kraven i Reach: kemikalien måste registreras hos Echa och anmälan måste åtföljas av uppgifter om ämnets farliga egenskaper. Echa kan sedan vidta åtgärder för att kontrollera användningen av kemikalien om den är farlig. Denna förordning gäller för alla kemikalier, inte bara dem som används i tatueringsbläck och permanent makeup.

Användningen av konserveringsmedel i tatueringsbläck omfattas dessutom av förordningen om biocidprodukter (BPR). Endast verksamma ämnen som är godkända eller som ingår i granskningsprogrammet för biocider för produkttyp 6 ”konserveringsmedel för burkförpackade produkter” får släppas ut på marknaden och användas i EU av tillverkare av tatueringsbläck i EU. Konserveringsmedel som uppfyller ett av kriterierna i begränsningen skulle inte tillåtas i tatueringsbläck i det fall begränsningen träder i kraft enligt förslaget.

Slutligen måste tillverkare, importörer och nedströmsanvändare klassificera ämnen och blandningar enligt kriterierna i CLP-förordningen och säkerställa att märknings- och förpackningskraven för farliga kemiska produkter uppfylls. En anmälan till Echa krävs för varje ämne som klassificeras som farligt och släpps ut på marknaden som sådant eller som ingående i en blandning.

Kommittéernas vetenskapliga yttranden samt bakgrundsdokumenten skickas till Europeiska kommissionen och offentliggörs på Echas webbplats. Inom tre månader tar kommissionen fram ett utkast till beslut om huruvida kemikaliernas användning ska begränsas eller ej. Om beslutet stödjer en begränsning kommer denna begränsning att börja gälla efter samråd med Världshandelsorganisationen (WTO), en omröstning av medlemsstaterna samt en granskning utförd av Europeiska rådet och Europaparlamentet.

Bör jag oroa mig över mina tatueringar?

Om kommissionen beslutar att en begränsning krävs vore det definitivt klokt att tala med din tatuerare innan du skaffar fler. Tatuerare bör handla från en källa som uppfyller kraven i Reach och bör kunna tala med dig om de kemikalier som de sprutar in i din hud.

Om du oroar dig över dina nuvarande tatueringar kan du kontakta din vårdgivare för att få råd. Om du funderar på att ta bort en tatuering bör du tänka på att laserborttagning är en procedur där pigment och andra ämnen bryts ned till mindre partiklar; i dessa kan det finnas skadliga kemikalier som sedan kan cirkulera fritt i din kropp.

Om du vill skaffa en ny tatuering bör du inte bara kolla upp tatuerarnas kunskaper och de åtgärder som de vidtar för att undvika infektioner, utan även vilka tatueringsbläck de använder. Se till att du får all relevant information och var inte rädd för att ställa frågor!

Dina tatuerare bör kunna ge dig omfattande information om de bläck som används, inklusive ursprung, möjliga hälsorisker och efterlevnaden av relevanta lagar och förordningar.

Du bör t.ex. kunna spåra bläck tillbaka till en tillförlitlig leverantör eller kunna kontrollera produkter mot gällande nationell lagstiftning (finns i Belgien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Slovenien, Spanien, Sverige, Norge och Liechtenstein) eller rekommendationerna i Europarådets resolution om säkerhet för tatueringsbläck och permanent makeup.

Det kan vara en bra idé att besöka EU:s system för snabbt informationsutbyte om andra farliga produkter än livsmedel (Rapex) och kontrollera bläck som har rapporterats för att ha medfört allvarliga risker tidigare, eller kontakta den myndighet som har tillsynsansvar för lagstiftningen om kemikalier eller tatueringsbläck i ditt land.

Det kan även vara praktiskt att anteckna produktbeteckningen för det tatueringsbläck som används i händelse av att du utvecklar en reaktion utanför den normala läkningsprocessen. Kontakta omedelbart din vårdgivare om du får medicinska problem eller upplever symtom som inte verkar normala.

Further information
ECHA
European Commission
External links