Razumevanje uredbe o soglasju po predhodnem obveščanju (PIC)

Uredba o soglasju po predhodnem obveščanju (uredba PIC, Uredba (EU) 649/2012) ureja uvoz in izvoz določenih nevarnih kemikalij ter nalaga obveznosti podjetjem, ki želijo te kemikalije izvažati v države, ki niso članice EU. Namenjena je spodbujanju deljene odgovornosti in sodelovanja v mednarodni trgovini z nevarnimi kemikalijami ter varstvu zdravja ljudi in okolja z zagotavljanjem informacij o varnem skladiščenju, prevozu, uporabi in odstranjevanju nevarnih kemikalij državam v razvoju.

Ta uredba v Evropski uniji izvaja Rotterdamsko konvencijo o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini.

Uredba PIC se uporablja za prepovedane ali strogo omejene kemikalije, ki so navedene v Prilogi I, in zajema industrijske kemikalije, pesticide in biocide, na primer benzen, kloroform, atrazin in permetrin. Za izvoz teh kemikalij se uporabljata dve vrsti zahtev: obveščanje o izvozu in izrecno soglasje.

Uredba PIC se uporablja za kemikalije, za katere je izvoz prepovedan, kot je navedeno v Prilogi V, in za vse izvožene kemikalije v zvezi z njihovim pakiranjem in označevanjem, ki mora biti v skladu z ustrezno zakonodajo EU.

Kemikalije, ki so prisotne v zdravilih, radioaktivnih materialih, odpadkih, kemičnem orožju, živilih in dodatkih k živilom, krmi, genetsko spremenjenih organizmih in farmacevtskih proizvodih (razen dezinfekcijskih sredstev, insekticidov in paraziticidov), ureja druga zakonodaja EU in zato ne spadajo v področje uporabe uredbe PIC.

Uredba se tudi ne uporablja za kemikalije, ki se izvažajo ali uvažajo za raziskave ali analizo, če količine predvidoma ne vplivajo na zdravje ljudi ali okolje in ne presegajo deset kilogramov na posameznega izvoznika in posamezno državo uvoznico v koledarskem letu.

Datum začetka veljavnosti uredbe PIC je 1. marec 2014. Od tega datuma naprej je agencija ECHA odgovorna za upravne in tehnične naloge, povezane z novo uredbo. Najpomembnejša naloga agencije je obdelava in pošiljanje obvestil o izvozu državam uvoznicam zunaj Evropske unije ter vodenje podatkovne zbirke obvestil in izrecnih soglasij, ki jih izdajajo države uvoznice.
 
Agencija ECHA zagotavlja tudi pomoč ter tehnična in znanstvena navodila industriji, imenovanim nacionalnim organom iz EU in tretjih držav ter Evropski komisiji.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)