Seznam kemikalij: Priloga I

Uredba PIC se uporablja za seznam vpisanih kemikalij (posameznih kemikalij ali skupin kemikalij), ki so vključene v Prilogo I, za zmesi z vsebnostjo takšnih kemikalij v koncentraciji, ki zahteva obvezno označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, tj.  uredbo CLP, (ne glede na prisotnost katere koli druge snovi), ter za izdelke, ki vsebujejo te kemikalije v nereagirani obliki.

Ta seznam se redno posodablja na podlagi regulativnih ukrepov v skladu z zakonodajo EU in dogajanji v skladu z Rotterdamsko konvencijo. Razdeljen je na tri dele, ki opredeljujejo različne obveznosti, ki veljajo za kemikalije.

Del 1

Za te vpisane kemikalije se zahteva postopek obveščanja o izvozu. Sem spadajo vse kemikalije, ki so v EU prepovedane ali strogo omejene vsaj v eni od štirih podkategorij uporabe, opredeljenih v uredbi PIC:

  • industrijske kemikalije za poklicno uporabo
  • industrijske kemikalije za potrošniško uporabo
  • pesticidi, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva
  • drugi pesticidi, na primer biocidni proizvodi

Del 2

Poleg zahteve po obveščanju o izvozu velja za vpisane kemikalije v delu 2 dodatna zahteva, in sicer da imenovani nacionalni organ izvoznika od organov države uvoznice prejme izjavo o tem, da se strinjajo z uvozom. To se imenuje izrecno soglasje.

Za te kemikalije velja postopek PIC v skladu z Rotterdamsko konvencijo, ker so v EU prepovedane ali strogo omejene v eni od dveh kategorij uporabe, opredeljenih z Rotterdamsko konvencijo: pesticid ali industrijska kemikalija.

Del 3

Za vpisane kemikalije iz dela 3 velja zahteva po obveščanju o izvozu in poleg te še izrecno soglasje, razen če je v okrožnici PIC Rotterdamske konvencije objavljen odgovor o uvozu in so izpolnjena nekatera določena merila. 
 

To so kemikalije, za katere se zahteva postopek PIC, ki je opisan v Rotterdamski konvenciji, in so navedene v Prilogi II k tej konvenciji.

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)