Postopek obveščanja o izvozu

Izvozniki, ki imajo sedež v državi članici EU, morajo prijaviti nameravan izvoz določenih kemikalij v državo, ki ni članica EU. To velja za kemikalije, navedene v Prilogi I k uredbi PIC. Izvozniki morajo imenovani nacionalni organ države, iz katere izvira izvoz, obvestiti pred prvim letnim izvozom in tudi pred prvim izvozom v vsakem naslednjem koledarskem letu.

Vsakemu obvestilu o izvozu se dodeli edinstveni identifikator, ki se imenuje referenčna identifikacijska številka. Ta se na primer uporablja za lažji carinski nadzor izvoza kemikalij, navedenih v Prilogi I.

Vsebina obvestila

Najpomembnejši elementi zahtev po informacijah za obvestilo o izvozu so:

  • identiteta snovi, zmesi ali izdelka, ki se bo izvažal. Običajno so to številka EC, številka CAS in kemijsko ime, kot je navedeno v Uredbi;
  • podatki o izvozu, na primer država porekla, namembna država, predvideni datum prvega letnega izvoza, ocenjena količina izvoza, predvidena uporaba v namembni državi, ime in naslov izvoznika ter uvoznika;
  • informacije o previdnostnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti;
  • povzetek fizikalno-kemijskih, toksikoloških in ekotoksikoloških lastnosti;
  • uporabe kemikalije v EU;
  • povzetek regulativnih omejitev in razlogov zanje.

Popolni seznam zahtev po informacijah je na voljo v Prilogi II k uredbi PIC.

Namera o izvozu kemikalije iz Priloge I mora biti prijavljena vsaj v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

  • 35 dni pred predvidenim izvozom: izvoznik mora obvestiti imenovani nacionalni organ države članice, v kateri ima sedež.
  • 25 dni pred predvidenim izvozom: imenovani nacionalni organ potrdi obvestilo in ga pošlje agenciji ECHA.
  • 15 dni pred predvidenim izvozom: agencija ECHA pošlje obvestilo imenovanemu nacionalnemu organu v državi uvoznici, ki ni država članica EU.

 

Categories Display

Označeno kot:

(kliknite na oznako za zadevno vsebino)