Granulát a mulč na umelých trávnikoch a detských ihriskách

Už po dlhé roky sa hrá futbal, galské športy, ragby, lakros a iné športové hry na celoročných športoviskách s umelým povrchom. Umelé hracie plochy sa často vypĺňajú gumovým granulátom, ktorý slúži na ochranu pred poveternostnými vplyvmi a na lepšie tlmenie otrasov a zlepšenie trakcie.

Dopadové plochy pod hojdačkami, šmýkačkami a inými prvkami na detských ihriskách sa vysýpajú gumovým mulčom, aby sa stlmili prípadné pády detí.

Granulát a mulč sa zvyčajne vyrábajú z opotrebovaných pneumatík na konci životného cyklu mechanickým drvením a mletím na malé kúsky.

Granuláty a mulče obsahujú niekoľko potenciálne nebezpečných látok vrátane polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU), kovov a ftalátov a môžu sa z nich uvoľňovať prchavé organické uhľovodíky (VOC) a poloprchavé organické uhľovodíky (SVOC). Výskyt týchto nebezpečných látok vyvolal obavy týkajúce sa bezpečnosti detských ihrísk a športovísk s umelým povrchom. 

Aké je riziko pre zdravie?

V júni 2016 Európska komisia požiadala agentúru ECHA, aby posúdila, či prítomnosť uvedených látok v recyklovanom gumovom granuláte na umelých ihriskách môže znamenať riziko pre ľudské zdravie širokej verejnosti vrátane detí, profesionálnych športovcov a pracovníkov, ktorí pokladajú alebo udržiavajú umelé povrchy. Podnet na posúdenie vychádzal z tvrdení o zvýšenom riziku rakoviny u detí, ktoré sa hrajú na umelých povrchoch, ktoré sa v posledných rokoch objavili v médiách vo viacerých členských štátov EÚ.

ECHA posudzovala zdravotné riziká, pričom sa sústredila na expozíciu pri kontakte s pokožkou, pri prehltnutí alebo vdýchnutí. Svoje zistenia uverejnila vo februári 2017, pričom dospela k záveru, že expozícia granulátu nevyvoláva takmer žiadne obavy.

Riziko vzniku rakoviny v dôsledku celoživotného vystavenia gumovému granulátu sa považuje za veľmi nízke vychádzajúc z koncentrácií PAU nameraných vo vzorkách z povrchov umelých ihrísk v Európe. Koncentrácie boli nižšie ako je platná právne stanovená norma.

Obavy z prítomnosti ťažkých kovov sa považujú za zanedbateľné, keďže ich hladina bola nižšia ako je v súčasnosti povolená norma pre hračky v EÚ.

Keďže koncentrácia ftalátov, benzotiazolu a metylizobutylketónu bola pod úrovňou, ktorá by mohla spôsobiť zdravotné problémy, ani v tejto súvislosti neboli identifikované žiadne obavy.

V správe sa však poukazuje na skutočnosť, že ak sa gumový granulát používa v uzavretých priestoroch, uvoľnené prchavé organické zlúčeniny môžu byť dráždivejšie pre oči a pokožku.

Prečo je potrebný ďalší výskum?

V správe sa poukazuje na určité nejasnosti, ktoré si vyžadujú podrobnejšie preskúmanie. Napríklad existuje výhrada k reprezentatívnosti štúdií pre Európu ako celok, keďže vzorky neboli odobrané zo všetkých členských štátov.

ECHA navrhuje niekoľko opatrení, aby sa predišlo nejasnostiam a rešpektovala sa dobrá prax:

  • zvážiť obmedzenie podľa nariadenia REACH, aby sa gumový granulát dodával iba s veľmi nízkymi koncentráciami PAU a ďalších relevantných nebezpečných látok,
  • majitelia a prevádzkovatelia existujúcich (vonkajších a vnútorných) ihrísk by mali merať koncentrácie PAU a ďalších látok v gumovom granuláte na ihriskách a sprístupniť namerané údaje,
  • výrobcovia gumového granulátu a ich záujmové organizácie by mali vypracovať usmernenia na pomoc výrobcom a dovozcom (recyklovaných) gumových výplní pri testovaní materiálu,
  • európske športové a futbalové asociácie a kluby by mali spolupracovať s príslušnými výrobcami na tom, aby boli informácie o gumovom granuláte v umelom trávniku zrozumiteľné pre hráčov a širokú verejnosť,
  • majitelia a prevádzkovatelia existujúcich vnútorných ihrísk s výplňou z gumového granulátu majú zabezpečiť primeranú ventiláciu.
  • Športovci, ktorí hrajú na umelých povrchoch, majú dbať na základné hygienické návyky po skončení hry na umelom povrchu.

ECHA postúpila svoj posudok Európskej komisii 28. februára 2017.   

Ktoré kroky sa podnikli na odstránenie nejasností?

V decembri 2016 Holandský národný inštitút pre verejné zdravie a životné prostredie (RIVM) uverejnil štúdiu o zdravotnom riziku gumového granulátu používanom v Holandsku, ktorou sa potvrdilo, že športovanie na takýchto povrchoch je bezpečné.

Podobne, ako správe agentúry ECHA, sa v tejto štúdii odporúča ďalšie zníženie zákonne stanoveného koncentračného limitu pre PAU v gumovom granuláte, predovšetkým pokiaľ ide o jeho použitie v spotrebiteľských výrobkoch.  

V reakcii na toto odporúčanie Holandsko 30. júna 2017 oznámilo svoj úmysel pripraviť dokumentáciu o obmedzení na stanovenie koncentračného limitu ôsmich polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v granuláte, ktorým sa vypĺňajú umelé trávniky alebo sa používa na vysypanie plôch na športoviskách a detských ihriskách.

ECHA dokumentáciu prijala 20. júla 2018.  

Čo obsahuje dokumentácia o obmedzení?

V dokumentácii o obmedzení sa posudzuje zdravotné riziko ôsmich polycyklických aromatických uhľovodíkov na zdravie futbalistov (vrátane brankárov), detí na ihriskách s umelým povrchom a pracovníkov, ktorí ihriská stavajú alebo ich udržiavajú.

V tomto posúdení Holandsko odporúča znížiť kombinovaný koncentračný limit pre týchto osem polycyklických aromatických uhľovodíkov, ktoré sa nachádzajú v gumovej drvine a mulči použitých v umelých trávnikoch na športoviskách a v iných športových zariadeniach, na 17 mg/kg,

Aktuálne koncentračné limity platné pre dodávky určené širokej verejnosti sú stanovené na 100 mg/kg pre dva polycyklické aromatické uhľovodíky (benzo(a)pyrén a dibenzo(a,h)antracén) a na 1 000 mg/kg pre dalších šesť (benzo(e)pyrén, benzo(a)antracén, chryzén, benzo(b)fluorantén, benzo(j)fluorantén, benzo(k)fluorantén).

Ďalšie kroky

Výbory agentúry ECHA overia, či dokumentácia o obmedzení spĺňa požiadavky prílohy XV k nariadeniu REACH. Ak áno, konzultácie k dokumentácii sa začnú v septembri 2018.

Po začatí konzultácii budú mať zainteresované strany šesť mesiacov na to, aby sa vyjadrili k navrhovanému obmedzeniu a jeho očakávaným vplyvom.

Výbory ECHA dokumentáciu posúdia a vyslovia svoje stanovisko. Výbor ECHA pre hodnotenie rizík (RAC) prijme svoje stanovisko v júli 2019. Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC) poskytne svoje odborné stanovisko k návrhu v septembri 2019, pričom zohľadní existujúce informácie.

Stanoviská oboch výborov sa predložia Európskej komisii. Konečné rozhodnutie sa prijme komitologickým postupom s kontrolou za účasti členských štátov a Európskeho parlamentu.

Je to všetko?

Okrem holandskej dokumentácie o obmedzení bude ECHA naďalej sledovať vplyv na zdravie a možný vplyv na životné prostredie, ktorý majú iné látky v gumovom granuláte vyrobenom z pneumatík na konci ich životného cyklu. Tento postup môže vyústiť do obmedzenia ďalších látok.

Časový harmonogram návrhu obmedzenia gumovej drviny

 

Zámer pripraviť návrh obmedzenia
30. jún 2017
Výzva na predloženie dôkazov
23. júl – 18. október 2017
Pracovný seminár pod záš;titou holandského inš;titútu RIVM
24. november 2017
Podanie návrhu na obmedzenie
20. júl 2018
Verejná konzultácia k správe podľa prílohy XV (ak sú splnené požiadavky na súlad)
september 2018 – február 2019
Stanovisko výboru RAC
júl 2019
Verejná konzultácia o návrhu stanoviska výboru SEAC
júl 2019 – august 2019
Stanovisko výboru SEAC
september 2019
Kombinované konečné stanovisko predložené Komisii
bez zbytočného odkladu
Návrh zmeny prílohy XVII (návrh obmedzenia) predložený Komisiou
do troch mesiacov od doručenia stanovísk
Výmena medzi orgánmi členských š;tátov
2019 – 2020
Prijaté obmedzenie (ak bude schválené)
2020