Mikroplasty

Plasty sú dôležité materiály, ktoré sa v našom hospodárstve hojne využívajú. Mnohými spôsobmi nám život uľahčujú a často sú ľahšie a menej nákladné ako alternatívne materiály. Ak však ich likvidácia alebo recyklácia po ich použití neprebieha správne, môžu dlhý čas pretrvávať v životnom prostredí a môžu sa tiež rozkladať na malé kúsky ─ mikroplasty, ktoré vyvolávajú obavy. Mikroplasty sa môžu aj úmyselne vyrábať a zámerne pridávať do výrobkov. Navyše niektoré plasty obsahujú nebezpečné chemikálie, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na prírodu a zdravie ľudí.

Mikroplasty sú veľmi malé častice z plastového materiálu (zvyčajne menšie ako 5 mm). Môžu sa neúmyselne vytvárať opotrebovaním väčších kusov plastu vrátane syntetických textílií. Môžu sa však aj úmyselne vyrábať a zámerne pridávať do výrobkov určených na osobitné účely, napríklad ako exfoliačné perličky do pílingových prípravkov na tvár a telo. Po uvoľnení do životného prostredia sa môžu hromadiť vo zvieratách vrátane rýb a mäkkýšov, ktoré neskôr ako potraviny skonzumujú spotrebitelia.

Z dôvodu obáv v súvislosti s ich vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, niektoré členské štáty EÚ na vnútroštátnej úrovni schválili alebo navrhli zákaz zámerného používania mikroplastov v určitých výrobkoch, najmä používania mikroperličiek v zmývateľných kozmetických výrobkoch, v ktorých slúžia ako exfoliačné a čistiace činidlá.

Nedávno Európska komisia zverejnila štúdiu, v ktorej sú poskytnuté ďalšie informácie o zámernom používaní mikroplastových častíc vo výrobkoch a o rizikách, ktoré predstavujú pre ľudské zdravie a životné prostredie. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) preskúmal aj dostupné dôkazy o mikroplastoch a nanoplastoch v potravinách.

V súlade s postupmi podľa nariadenia REACH na obmedzenie látok, ktoré predstavujú riziko pre životné prostredie alebo zdravie, Komisia požiadala agentúru ECHA, aby posúdila vedecké dôkazy za účelom prijatia regulačného opatrenia na úrovni EÚ týkajúceho sa mikroplastov zámerne pridaných do výrobkov akéhokoľvek druhu. V rámci iného projektu Európskej komisie sa v súčasnosti skúmajú ďalšie možnosti na obmedzenie uvoľňovania mikroplastov do vodného prostredia.

V akých typických spotrebných výrobkoch sa môžu nachádzať zámerne pridané mikroplasty? 

Zámerne pridané mikroplastové častice sa používajú v celom rade výrobkov nachádzajúcich sa na trhu EÚ, napr. v niektorých kozmetických výrobkoch, výrobkoch na osobnú starostlivosť, detergentoch, čistiacich prostriedkoch, farbách, výrobkoch používaných v ropnom a plynárenskom priemysle, a používajú sa aj ako médiá pre otryskávanie.

V spotrebiteľských výrobkoch sa mikroplastové častice najčastejšie používajú ako abrazívne častice (napr. exfoliačné látky a látky na zvýšenie lesku v kozmetických prípravkoch známe ako mikroperličky), ale môžu mať aj iné funkcie, napr. regulovanie viskozity (hustoty), vzhľadu a stability výrobku.

Okrem toho agentúra ECHA tiež skúma výrobky, ktoré v rámci svojej funkcie zámerne uvoľňujú mikroplasty, napr. živinové pelety používané v poľnohospodárstve.

Ako potenciálne prispievajú ku kontaminácii životného prostredia?

Odhaduje sa, že 2 až 5 % všetkých vyrobených plastov končí v oceánoch. Niektoré z nich majú formu mikroplastov.

V súčasnosti sa predpokladá, že mikroplasty, ktoré sa zámerne pridávajú do výrobkov, predstavujú len pomerne malú časť všetkých plastov v moriach. Mohli by však spôsobovať problémy na úrovni „predchádzajúcich častí reťazca“ v našich vnútrozemských vodách a pôdach. V dôsledku toho niekoľko krajín vrátane niektorých členských štátov EÚ prijalo opatrenia na obmedzenie ich používania.

Pripravujú sa návrhy na obmedzenie

V januári 2018 agentúra ECHA oznámila, že preskúma potrebu celoeurópskeho obmedzenia uvádzania „zámerne pridaných“ mikroplastových častíc vo výrobkoch na trh alebo ich používania alebo obmedzenie takých použití, ktoré „zámerne uvoľňujú“ mikroplastové častice do životného prostredia.

V prvej časti tohto preskúmania agentúra vyhlásila výzvu na predloženie dôkazov a informácií o zámerne pridávaných mikroplastoch. Účelom výzvy je zhromaždiť informácie o všetkých možných zámerných použitiach mikroplastových častíc vo výrobkoch. Zhromaždené informácie sa použijú na určenie, či tieto použitia predstavujú riziko a na posúdenie sociálno-ekonomických vplyvov akýchkoľvek potenciálnych obmedzení.

V máji 2018 sa uskutočnil pracovný seminár zúčastnených strán, na ktorom sa diskutovalo o kľúčových otázkach súvisiacich s obmedzením. V nadväznosti na tento pracovný seminár agentúra ECHA v júli 2018 uverejnila oznámenie o identifikácii látok a možnom rozsahu obmedzenia používania mikroplastov.

Výzva na predloženie dôkazov bola zverejnená 28. marca a uzavretá 11. mája 2018.