Olovo v brokových strelách, guľových strelách a rybárskom náčiní

Olovo sa po stáročia bežne používalo v strelive na poľovanie a športovú streľbu aj v rybárskych potrebách. Odhaduje sa, že v životnom prostredí EÚ sa v dôsledku týchto použití každoročne rozptýli približne 100 000 ton olova: 79 % zo športovej streľby, 14 % z činností súvisiacich s lovom a 7 % s rybolovom.

Je známe, že používanie oloveného streliva či rybárskych potrieb obsahujúcich olovo spôsobuje otravu voľne žijúcich živočíchov, napríklad vtákov, olovom. Zdravie ľudí môže ovplyvniť aj zvyškové olovo prítomné v zveri zabitej oloveným strelivom alebo pri výrobe oloveného streliva či rybárskych závaží a návnad v domácnosti.

Ak bude súčasné uvoľňovanie olova z týchto činností pokračovať, v priebehu nasledujúcich 20 rokov sa do prostredia dostane približne 1,9 milióna ton olova.

Aké sú obavy?

Olovo je látka toxická pre ľudí aj voľne žijúce živočíchy.

Len malý podiel vystrelených olovených brokových striel zasiahne svoj cieľ. Ostatné takto vystrelené broky sa rozptýlia do životného prostredia. Tam ich môžu požiť vtáky, ktoré si ich pomýlia s potravou alebo drobnými kameňmi, ktoré prehĺtajú, aby im pomohli rozomlieť potravu v žalúdku (puchor). Požitie vystrelených olovených brokových striel je dobre známe u mnohých druhov vodného vtáctva, napríklad u kačiek, husí a labutí. Počas používania sa často strácajú aj olovené rybárske potreby a po prehltnutí majú na vtáky rovnaký vplyv ako olovené strely a náboje. Navyše niektoré moderné rybárske postupy podporujú zámerné uvoľňovanie olovených závaží do vody (takzvané „zhadzovanie olova“).

Po požití sa olovený brok, závažie alebo návnada rýchlo rozpadá na malé častice, čo urýchľuje absorpciu olova do krvného obehu vtákov. V niektorých prípadoch to môže viesť k smrti alebo subletálnym účinkom. Požitie jediného oloveného broku postačuje na usmrtenie malého vodného vtáka. Tento spôsob expozície sa nazýva primárna otrava.

Okrem toho zdochlinožravé alebo dravé zvieratá (vrátane vtákov) neúmyselne zožerú fragmenty olova, ktoré sa nachádzajú v tkanivách ich potravy. Zahŕňa to prípady, pri ktorých sú fragmenty olova prítomné vo vyhodených vnútorných orgánoch veľkej voľne žijúcej zveri, ktoré po sebe zanechali poľovníci po spracovaní v teréne. Nazýva sa to druhotná otrava a je známe, že často vedie aj k otrave voľne žijúcich živočíchov olovom.

ECHA odhaduje, že najmenej 135 miliónov vtákov je ohrozených otravou olovom v celej EÚ.

Zdravotné riziká pre ľudí

Vystavenie olovu sa spája so širokou škálou negatívnych účinkov na zdravie vrátane zníženej plodnosti, kardiovaskulárnych ochorení, účinkov na vývin novorodencov a detí, poškodenia orgánov prostredníctvom dlhodobého a opakovaného vystavenia a rakoviny. Olovo je obzvlášť škodlivé pre neurologický vývin detí. ECHA odhaduje, že v každom danom roku je voči toxickým účinkom olova z dôvodu konzumácie mäsa z voľne žijúcej zveri zraniteľný približne jeden milión detí.

Ľudia sú vystavení olovu najmä prostredníctvom dvoch spôsobov: inhalácie a požitia. Poľovníci a športoví strelci môžu vdychovať výpary a prach olova počas streľby. Poľovníci a rybári môžu takisto vdychovať toxické výpary, ak tavia olovo na prípravu domácich nábojov a rybárskych potrieb. Táto činnosť môže vystaviť riziku aj ostatných členov domácnosti.

K expozícii olovom požitím dochádza pri konzumovaní mäsa z voľne žijúcej zveri ulovenej oloveným strelivom. Z nedávneho výskumu vyplýva, že zver ulovená oloveným strelivom môže obsahovať mikroskopické častice olova, ktoré pri príprave mäsa nemožno odstrániť. Postup, pri ktorom sa odreže a odhodí mäso z okolia strelného kanála či odstránia viditeľné úlomky olova, nepostačuje na odstránenie všetkého olova. K požitiu môže dôjsť aj prostredníctvom expozície z ruky do úst pri manipulácii s oloveným brokom, nábojmi alebo rybárskymi závažiami a návnadami.

Na základe klinických dôkazov o rizikách u detí a tehotných žien Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) odporučil, aby sa znížila expozícia olovu z potravy aj z iných zdrojov.

Každé zníženie expozície olovu prostredníctvom potravy obmedzí riziká pre zdravie ľudí, najmä v prípade detí a dospelých, ktorí pravidelne konzumujú mäso z voľne žijúcej zveri. Niekoľko úradov pre potraviny v členských štátoch EÚ už svojim občanom odporúčalo striedmu konzumáciu voľne žijúcej zveri ulovenej pomocou olova. Napríklad Francúzska agentúra pre zdravie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ANSES) odporúča širokej verejnosti nekonzumovať voľne žijúcu zver zabitú oloveným strelivom viac ako trikrát ročne, a že deti a tehotné ženy by vôbec nemali konzumovať mäso z voľne žijúcej zveri ulovenej oloveným strelivom.

Neexistujú dôkazy, že konzumácia rýb ulovených oloveným náčiním povedie k expozícii olovu.

 

Alternatívy k olovu

Obmedzenie streliva na báze olova nie je nič nové. Mnohé členské štáty EÚ či regióny v rámci členských štátov už majú zavedené zákazy určitých druhov streliva. Zo skúseností z týchto krajín vyplynulo, že poľovníci a športoví strelci sa dokázali prispôsobiť používaniu alternatív bez závažnejších problémov v súvislosti s odrazenými strelami alebo bezpečnosťou.

Zo štúdií vyplýva, že účinnosť neolovených brokov je (pri veľkých kalibroch) rovnaká ako pri olovených brokoch a že pomocou neolovených alternatív je možné zabezpečiť etické poľovanie.

Oceľové broky

Účinnosť oceľových brokov sa od ich zavedenia výrazne zvýšila. V terénnych štúdiách sa preukázalo, že poľovníci, ktorí používajú oceľové brokové strely, môžu dosiahnuť rovnaké výsledky ako s olovenými strelami. Účinná strelná vzdialenosť pri moderných oceľových brokových strelách je v súlade s obvyklým rozsahom pre poľovanie. Pri niektorých väčších druhoch vodného vtáctva, napríklad husiach, môžu byť potrebné brokovnice kompatibilné s vysokovýkonnými oceľovými nábojmi.

Pri výskume sa preukázalo, že k odrazeniu striel dochádza pri oceľových aj olovených strelách. Zo skúseností z Dánska, ako aj z výskumu z Nemecka vyplýva, že pri používaní oceľových brokových striel sa v porovnaní s olovenými nezvyšuje riziko nehôd či zranení v dôsledku odrazenia strely.

Súčasné ceny oceľových a olovených brokových striel sú porovnateľné.

Bizmutové a volfrámové broky

Ako alternatívy k oloveným brokom sa môžu používať aj broky na báze bizmutu a volfrámu. Dajú sa použiť v akejkoľvek brokovnici vrátane starožitných brokovníc, ktoré nemusia byť vhodné na použitie s oceľovými brokmi.

Bizmutové a volfrámové brokové náboje sú v súčasnosti asi štvor- až päťnásobne drahšie ako olovené brokové náboje. Pravdepodobne zostanú drahšie ako olovené (a oceľové) brokové náboje, pretože sa vyrábajú, predávajú a používajú v oveľa menších množstvách.

Strelivo do guľovníc

Bezolovnaté strelivo do guľovníc je dostupné na európskom trhu v širokej škále kalibrov vhodných pre väčšinu druhov lovu v Európe. Aspoň 13 hlavných európskych spoločností vyrába neolovené náboje pre rôzne kalibre guľovníc.

Stručne povedané bezolovnaté náboje je možné obstarať za mierne vyššie náklady, neočakáva sa však, že nárast ceny obmedzí poľovanie alebo činnosti športovej streľby.

Rybárske závažia a návnady

K dispozícii sú aj viaceré alternatívy k oloveným závažiam a návnadám, ako sú tie vyrobené z cínu, volfrámu, skla alebo rôznych zliatin.

 

Bude potrebné nahradiť existujúce brokovnice a guľovnice?

Dostupné dôkazy, a to aj od hlavných výrobcov brokovníc, naznačujú, že štandardné oceľové broky je možné používať vo väčšine štandardných otestovaných brokovníc. Bizmutové a volfrámové náboje je možné používať v akejkoľvek brokovnici.

Poľovníci používajúci oceľové strely musia uplatňovať tzv. pravidlo dvoch a vyberať si o dve veľkosti menšie broky, aby dosiahli zodpovedajúcu energiu na brok ako v prípade olova. Pri love husí a vtákov podobnej veľkosti je potrebná väčšia energia na brok, a preto môže byť potrebné používanie vysokovýkonných oceľových brokových nábojov. Ak brokovnica nie je označená symbolom ľalie (fleur-de-lis), odporúča sa overiť si u jej výrobcu, či je kompatibilná s vysokovýkonnými oceľovými brokovými nábojmi.

Informácie od výrobcov a usmernenie od poľovníckych združení ukazujú, že poľovníci, ktorí chcú prejsť na bezolovnaté strelivo do guľovníc s veľkým kalibrom si nemusia kupovať nové zbrane.

 

Obmedzenie navrhnuté agentúrou ECHA

Európska komisia v júli 2019 požiadala agentúru ECHA o prešetrenie používania olova v strelive a pri rybolove a v prípade potreby navrhla obmedzenia. Požiadavkou sa dopĺňa obmedzenie používania olovených brokových striel v mokradiach. Rozsah prešetrenia bol takýto:

Poľovanie:

  • Poľovanie s brokmi (mimo mokradí)
  • Poľovanie s nábojmi malého kalibru
  • Poľovanie s nábojmi veľkého kalibru

Športová streľba:

  • Športová streľba s brokmi vo vonkajších priestoroch (mimo mokradí)
  • Športová streľba s nábojmi vo vonkajších priestoroch
  • Iná streľba vo vonkajších priestoroch s použitím vzduchových zbraní/pištolí

Streľba z historických zbraní:

  • Iné činnosti streľby vo vonkajších priestoroch vrátane spredu nabíjaných pušiek a stvárnení historických udalostí

Rybolov

  • Olovo v rybárskych závažiach a návnadách
  • Olovo v rybárskych sieťach, lanách a vlascoch (v ktorých je olovo zapustené)

Vojenské použitia oloveného streliva, ako aj ďalšie necivilné použitia oloveného streliva, napríklad policajnými a colnými zložkami, nepatria do rozsahu pôsobnosti prešetrovania. Použitia oloveného streliva vo vnútorných priestoroch sú takisto vylúčené.

Agentúra zhromaždila informácie na podloženie svojho prešetrovania prostredníctvom výzvy na predloženie dôkazov, ktorá prebiehala od októbra do decembra 2019. ECHA návrh predložila 15. januára 2021.

Návrh obmedzenia

Po posúdení všetkých použití olova v rozsahu požiadavky Komisie agentúra ECHA dospela k záveru, že tieto použitia predstavujú riziká pre voľne žijúce živočíchy, hospodárske zvieratá, životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré nie sú primerane kontrolované a ktoré je potrebné riešiť na úrovni EÚ. Tento záver je v súlade s obmedzením používania olovených brokových striel v mokradiach a s inými obmedzeniami týkajúcimi sa olova.

Posudzovali sa rôzne možnosti riešenia rizík vzhľadom na ich účinnosť a vplyv na spoločnosť. Navrhujú sa tieto obmedzenia – rozdelené podľa sektorov použitia:

Sektor použitia Možnosť navrhovaného obmedzenia
Poľovanie
Poľovanie s olovenými brokmi (mimo mokradí) Zákaz uvádzania na trh a používania (s päťročným prechodným obdobím)
+ Povinnosť informovať spotrebiteľov o riziku olova a o dostupnosti alternatív na predajnom mieste (povinnosť informovať)
Poľovanie s olovenými nábojmi malého kalibru (<5.6 mm centrefire)d> Zákaz používania (s päťročným prechodom)
+ Povinnosť informovať
+ Povinnosť označiť výrobok na informovanie spotrebiteľov o rizikách olova a o dostupnosti alternatív (povinnosť označovať)
Poľovanie s olovenými nábojmi veľkého kalibru (> 5,6 mm) Zákaz používania (s 18-mesačným prechodom)
+ Povinnosť informovať
+ Povinnosť označovať
Športová streľba vo vonkajších priestoroch a streľba z historických zbraní
Športová streľba s olovenými brokmi

UPREDNOSTŇOVANÁ MOŽNOSŤ: Zákaz uvádzania na trh a používania (s päťročným prechodom)
+ Povinnosť informovať

DOPLŇUJÚCA MOŽNOSŤ: Podmienečná výnimka za prísnych podmienok
+ Povinnosť označovať
+ Povinnosť členských štátov podávať správy, ktoré Komisii umožnia monitorovať používanie olovených brokov

Športová streľba s olovenými nábojmi a s použitím vzduchových zbraní alebo pištolí
Zákaz používania, pokiaľ v lokalite streľby neexistujú lapače nábojov (s prechodnými obdobiami v závislosti od veľkosti kalibru:
  • Malý kaliber: päť rokov
  • Veľký kaliber: 18 mesiacov)
+ Povinnosť informovať
+ Povinnosť označovať
Streľba z historických zbraní, napríklad spredu nabíjané pušky a stvárnené historické udalosti
Rybolov
Olovo v rybárskych závažiach a návnadách
Zákaz uvádzania na trh a používania (s prechodnými obdobiami v závislosti od typu a hmotnosti:
  • Závažia a návnady ≤ 50 g: tri roky)
  • Závažia a návnady> 50 g: päť rokov)
  • Lanko: žiadne prechodné obdobie)
+ Zákaz používania s technikami zhadzovania (žiadne prechodné obdobie)
+ Povinnosť informovať
Olovo v rybárskych sieťach, lanách a vlascoch Žiadne navrhované obmedzenie


Cieľom navrhovaného obmedzenia nie je zákaz poľovania, športovej streľby ani rybolovu.

Agentúra berie na vedomie, že napríklad poľovanie poskytuje významné spoločenské, kultúrne, hospodárske a environmentálne výhody v jednotlivých regiónoch EÚ a uznáva jeho úlohu pri ochrane prírody.

Navrhovaným obmedzením sa odhaduje zníženie emisií olova o približne 1,5 milióna ton za 20 rokov po jeho zavedení. Ide o zníženie o 78 % v porovnaní so situáciou bez navrhovaného obmedzenia.

Navyše obmedzenie olova spôsobom navrhovaným agentúrou ECHA by chránilo deti v domácnostiach, ktoré veľmi často konzumujú mäso z voľne žijúcej zveri. Predpokladá sa, že zakázaním nábojov veľkého kalibru a olovených brokov by sa mohlo zabrániť strate IQ u až 7 000 detí ročne.

Podľa analýzy agentúry ECHA sa celkové náklady obmedzenia odhadujú na až 12 miliárd EUR počas 20 rokov po nadobudnutí účinnosti. Náklady pre spoločnosť v dôsledku zabránenia uvoľneniu jedného kilogramu olova do životného prostredia sa pohybuje od 0,5 EUR do 1 513 EUR.

Šesťmesačná konzultácia k návrhu sa začala 24. marca 2021. Počas konzultácie môžu všetky zainteresované strany poskytnúť svoje argumenty v prospech alebo proti návrhu. Tieto argumenty tretích strán môžu zmeniť návrh, ak sú podložené silnými vedeckými dôkazmi.

 

Stanoviská výborov

Výbory Európskej chemickej agentúry pre hodnotenie rizík (RAC) a pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC) majú 12 mesiacov na posúdenie silných a slabých stránok návrhu a prijatie stanovísk. Vo svojich stanoviskách zohľadnia pripomienky získané počas konzultácie. Návrh stanoviska SEAC bude pred jeho prijatím podliehať ďalšej 60-dňovej konzultácii.

Konsolidované stanovisko RAC aj SEAC k návrhu obmedzenia sa očakáva do polovice roka 2022.

 

Rozhodnutie Európskej komisie a členských štátov EÚ

Po vykonaní vedeckého posúdenia návrhu sa očakáva príprava jeho legislatívneho návrhu po správe od ECHA a kombinovanom stanovisku výborov. Návrh Komisie zmeniť zoznam látok obmedzených podľa prílohy XVII k nariadeniu REACH bude predložený na hlasovanie členskými štátmi EÚ vo výbore REACH.

Skôr ako bude možné prijať nejaké obmedzenie, bude preskúmané Európskym parlamentom a Radou.

 

Obmedzenie používania olovených brokových striel v mokradiach

Európska komisia v januári 2021 prijala obmedzenie používania olovených brokových striel v mokradiach v celej EÚ. Od 15. februára 2023 sa bude uplatňovať vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Toto obmedzenie zároveň umožňuje členským štátom zakázať olovené broky vo všetkých oblastiach, ak 20 % alebo viac z územia krajiny tvorí mokraď. V tomto prípade sa obmedzenie uplatňuje od 15. februára 2024.

Týmto opatrením sa na úrovni celej EÚ harmonizujú vnútroštátne právne predpisy, ktoré už v rôznych formách platia v 23 členských štátoch EÚ, a zavádzajú sa ním nové právne predpisy v štyroch členských štátoch EÚ. Vykonáva sa tým aj medzinárodná dohoda (AEWA) na ochranu vtáctva mokradí v EÚ.

Očakáva sa, že obmedzením používania olovených brokov v mokradiach sa ochráni životné prostredie značným znížením znečistenia olovom a predíde sa odvrátiteľnej úmrtnosti otravou olovom u približne jedného milióna kusov vodného vtáctva každý rok.

Obmedzenie je založené na vedeckej práci agentúry ECHA a jej výboru pre hodnotenie rizík a výboru pre sociálno-ekonomickú analýzu. Agentúra ECHA v apríli 2017 predložila svoj návrh (dokumentácia podľa prílohy XV) na hodnotenie. V auguste 2018 boli stanoviská vedeckých výborov agentúry ECHA k návrhu pripravené a odoslané Európskej komisii.

Podcast interviews with stakeholders

We interviewed representatives from different organisations during an event organised by ECHA where stakeholders shared their views on a potential restriction on the use of lead in ammunition for hunting and sports shooting.

Ruth Cromie - Wildfowl and Wetlands Trust (WWT)
 

 

Niels Kanstrup - Danish Hunting Academy
 

 

Nina Mikander - African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement (AEWA)
 

 

David Scallan - European Federation for Hunting and Conservation (FACE)
 

 

Hans Steinkellner - European Food Safety Authority (EFSA)
 

 

Philip Taylor - ELEY Limited (Ammunition manufacturer)
 

 

Planned timetable for restriction proposal for lead in shot in terrains other than wetland, other ammunition and fishing tackle

 

Future timings are tentative

  Lead in shot in terrains other than wetland, other ammunition and fishing tackle
Intention to prepare restriction dossier 3 October 2019
Call for evidence 3 October 2019 –
16 December 2019
Submission of restriction dossier 15 January 2021
Consultation of the Annex XV dossier (if conformity is passed) 24 March 2021 24 September 2021
RAC opinion, draft SEAC opinion March 2022
Consultation on draft SEAC opinion Q2 2022
Combined final opinion  June 2022
Draft amendment to the Annex XVII (draft restriction) by Commission Within 3 months of receipt of opinions
Discussions with Member State authorities and vote Q1/Q2 2023
Scrutiny by Council and European Parliament Before adoption (3 months)
Restriction adopted (if agreed) Q3/Q4 2023