Endokrinné disruptory

Hormóny vo všetkých organizmoch spájajú nervový systém a telesné funkcie, ako je rast a vývoj, imunita, metabolizmus, reprodukcia a správanie. Chemické látky, ktoré majú vlastnosti endokrinných disruptorov, môžu narúšať hormonálny systém, a tým spôsobujú škodlivé účinky v ľuďoch a voľne žijúcich zvieratách.

Látky, ktoré ovplyvňujú hormonálny systém, ale nemajú za následok škodlivé účinky, sa nazývajú „hormonálne aktívne látky" alebo „endokrinné aktívne látky". Hranica medzi endokrinnou aktivitou a narúšaním endokrinného systému však nie je vždy jednoznačná, pretože v niektorých prípadoch sa účinok môže prejaviť až s oneskorením.

Za látky spôsobujúce narušenie endokrinného systému sa považuje široké spektrum látok, prírodných a aj vyrobených človekom. Občas sa účinky látky s vlastnosťami endokrinného disruptora prejavia až s veľkým časovým odstupom po expozícii. Napríklad expozícia plodu v maternici voči látke s vlastnosťami endokrinného disruptora môže viesť k účinkom, ktoré ovplyvnia zdravie dospelého človeka a možno aj budúce generácie.

Vo voľnej prírode účinky súvisiace s narušením endokrinného systému možno pozorovať v prípade mäkkýšov, kôrovcov, rýb, plazov, vtákov a cicavcov z rozličných častí sveta. V prípade niektorých druhov viedla oslabená reprodukcia k poklesu populácie druhu.

V epidemiologických štúdiách sa naznačuje, že endokrinné disruptory sa mohli v priebehu posledných desaťročí podieľať na zmenách týkajúcich sa ľudského zdravia. K takýmto zmenám patrí klesajúci počet spermií, vyšší výskyt vrodených chýb mužských pohlavných orgánov u detí a nárast určitých druhov rakoviny, o ktorých sa vie, že sú citlivé na hormóny. Viac diskutabilné sú tvrdenia o súvislosti s poškodením vývoja nervovej sústavy a so zhoršením sexuálneho správania.

V rámci nariadenia REACH sa endokrinné disruptory môžu označiť ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy, a to súčasne s chemickými látkami, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu, mutácie a poškodzujú reprodukciu. Cieľom je obmedziť ich používanie a nakoniec ich nahradiť bezpečnejšími alternatívami.

Podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch účinné látky, ktoré sa považujú za látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém, nebudú schválené, kým sa nepreukáže, že riziko vystavenia účinnej látke je zanedbateľné, alebo kým sa nepredloží dôkaz o tom, že účinná látka je zásadná pri prevencii alebo kontrole vážneho ohrozenia ľudského zdravia, zdravia zvierat alebo životného prostredia.

Usmernenie pre identifikovanie endokrinných disruptorov

Európska komisia požiadala agentúru ECHA a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), aby v spolupráci so Spoločným výskumným centrom (JRC) vypracovali spoločný usmerňovací dokument týkajúci sa uplatňovania kritérií založených na riziku na identifikovanie endokrinných disruptorov v zmysle nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín a nariadenia (EÚ) č. 528/2012 o biocídnych výrobkoch.

Tento usmerňovací dokument bol uverejnený vo vestníku EFSA.