Glyfozát

Glyfozát je jednou z najčastejšie používaných účinných látok v pesticídoch proti rastu buriny okolo zasadených plodín alebo na ničenie rastlín alebo častí rastlín. Tieto látky sú bežne známe ako herbicídy alebo prostriedky na ničenie buriny.

Glyfozát sa používa v poľnohospodárstve a záhradníctve na boj s burinou pred siatím. Pri pestovaní geneticky modifikovaných rastlín odolných proti glyfozátu sa táto látka používa aj po sejbe na ničenie burín, ktoré rastú v plodine. Toto sa však nedeje v Európskej únii.

 

Čo robí ECHA v súvislosti s glyfozátom?

ECHA spravuje právne predpisy o klasifikácii a označovaní látok a zmesí. Týmito právnymi predpismi sa upravuje spôsob, akým sa látky posudzujú a označujú na základe nebezpečných vlastností, ktoré môžu mať, napr. sa považujú za jedy, horľavé látky, žieravé látky a podobne.

V prípade vybraných látok, medzi ktoré patri aj pesticídy, sa môže prijať rozhodnutie o klasifikácii na úrovni EÚ, ktoré sa uplatňuje v celej Európe. V praxi to znamená, že každý výrobok, ktorý obsahuje danú látku, bude musieť mať výstražné označenie pre spotrebiteľov.

Nemecký spolkový inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BAuA) navrhol, aby mal glyfozát ďalšiu harmonizovanú klasifikáciu toxicity pre špecifický cieľový orgán po opakovanej expozícii (ako doplnok k už existujúcim harmonizovaným klasifikáciám). V súlade s nariadením CLP vyzvala agentúra príslušné zainteresované strany, aby sa k tomuto návrhu vyjadrili v rámci verejnej konzultácie, ktorá sa skončila 18. júla 2016 .

Na pripomienky, ktoré agentúra dostala, odpovedal nemecký orgán. Výbor pre hodnotenie rizík agentúry ECHA (ďalej len „RAC“) počas dvoch po sebe nasledujúcich stretnutí – v decembri 2016 a januári 2017 – následne prediskutoval návrh na harmonizovanú klasifikáciu a pripravil nezávislé vedecké stanovisko. 

RAC je vedecký výbor zložený z odborníkov, ktorých nominujú členské štáty Európskej únie a ktorých vymenúva ECHA. Výbor preskúmal všetky príslušné údaje vrátane údajov, ktoré poskytli tretie strany. RAC prihliadol aj na kľúčové informácie, ktoré predtým analyzovali iné orgány, a zvážil aj odlišné názory na vyhodnotenie niektorých uvedených štúdií.

RAC 15. marca 2017 odsúhlasil zachovanie harmonizovanej klasifikácie glyfozátu ako látky spôsobujúcej závažné poškodenie očí a látky, ktorá je toxická pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Dňa 15. júna poskytol Európskej komisii nezávislé vedecké stanovisko o tom, či vnútorné vlastnosti glyfozátu spĺňajú zákonné kritériá na klasifikáciu stanovenú v nariadení o klasifikácii, označovaní a balení (CLP). Prijaté stanovisko a ďalšie informácie o procese harmonizovanej klasifikácie sú k dispozícii na uvedených internetových odkazoch.

Posúdenie RAC a ECHA sa zakladá výhradne na nebezpečných vlastnostiach látky, t. j. či látka môže mať škodlivé účinky? Neberie do úvahy riziko alebo rozsah, v akom sú pôsobeniu tejto látky vystavení ľudia a životné prostredie. Toto vystavenie samozrejme závisí od spôsobu použitia a množstva použitej látky. Tieto podrobné riziká sa preto posudzujú individuálne podľa príslušných právnych predpisov. V prípade glyfozátu sú to právne predpisy o pesticídoch. Ide o nariadenie o prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré spravuje Európska komisia a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Ďalšie informácie o otázkach týkajúcich sa rizika a expozície sú k dispozícii na uvedených internetových odkazoch.

Odkiaľ pochádzajú vedecké údaje a kde si ich môžem pozrieť?

Regulačné agentúry ako ECHA sa pri posudzovaní opierajú o kombináciu údajov z toxikologických štúdií bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú zverejnené.

Podľa práva Únie sa priemyslu ukladá zákonná požiadavka zaistiť bezpečné používanie chemických látok uvádzaných na trh. Priemysel preto musí vykonať (eko)toxikologické štúdie s cieľom identifikovať nebezpečné vlastnosti týchto látok. Tieto štúdie financuje priemysel.

Špecializované laboratóriá, ktoré obvykle tieto štúdie pre priemysel realizujú, musia dodržiavať prísne usmernenia, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch EÚ a príslušných usmerňujúcich dokumentoch. Štúdie sa musia realizovať v súlade so schválenou metodikou a musia spĺňať požiadavky na kvalitu (OECD alebo rovnocenné technické usmernenia a dobrú laboratórnu prax). Je to rovnaký postup, aký sa používa napríklad v prípade liekov.

Úplné správy z týchto štúdií sa sprístupnia príslušným regulačným orgánom vrátane výboru pre hodnotenie rizík agentúry, aby vykonali overenie informácií.

Stanovisko RAC ku klasifikácii glyfozátu a odpovede na prijaté pripomienky sú teraz uverejnené na webovom sídle ECHA. Je na ňom už sprístupnená správa CLH (vrátane súhrnov štúdií) nemeckého príslušného orgánu, ako aj pripomienky vyjadrené počas verejnej konzultácie.

Rozhodnutie členských štátov EÚ

Stanovisko výboru pre hodnotenie rizík (RAC) bolo po prijatí zaslané Európskej komisii, ktorá sa spolu s členskými štátmi rozhodla obnoviť schválenie používania glyfozátu ako účinnej látky v prípravkoch na ochranu rastlín na obdobie piatich rokov (do 15. decembra 2022).

Odborníci členských štátov EÚ prijali rozhodnutie 27. novembra 2017 a Komisia ho schválila 12. decembra 2017.

Počul som o rôznych vedeckých hodnoteniach glyfozátu – prečo sa nezhodujú?

O glyfozáte existuje v poslednom čase niekoľko správ. V závislosti od prijatého prístupu a spôsobu, akým sa údaje skúmali, sa dospelo k rôznym záverom. Nie je to neobvyklé, keďže výklad a porovnanie vedeckých údajov si vyžaduje posúdenie. Výbor pre hodnotenie rizík ECHA zložený z nezávislých odborníkov z členských štátov EÚ teraz zvažuje aj údaje, ktoré majú k dispozícii autori najnovších správ.

ECHA prijala nezávislé vedecké stanovisko o potrebe harmonizovanej klasifikácie glyfozátu na základe kritérií nebezpečnosti stanovených v nariadení o klasifikácii, označovaní a balení. Ako už bolo uvedené, agentúra posúdila nebezpečnosť samotného glyfozátu ako látky, a nie riziká spojené s jeho konkrétnymi použitiami. Tieto riziká, napríklad riziká používania výrobkov obsahujúcich glyfozát, sa posudzujú podľa nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín.

 

News from ECHA

European Food Safety Authority (EFSA) links

External links