Farby na tetovanie a permanentný make-up

Tetovanie je obľúbenou formou skrášľovania tela. Má ho až 12 % Európanov. Pri tetovaní sa vstrekuje farebný atrament pod kožu a vytvára sa trvalá kresba. Zdravotné riziká spojené s používaním špinavých ihiel na aplikáciu farby sú už nejaký čas predmetom kontroly. Do úvahy by sa však mali brať aj obavy spojené s chemickým zložením farieb. Farby na tetovanie a permanentný make-up, ako napríklad farby na očné linky, sú zmesou niekoľkých chemických látok. Keďže tieto chemikálie môžu zostať v tele po celý život, existuje tiež možnosť dlhodobého vystavenia potenciálne nebezpečným zložkám nachádzajúcim sa vo výrobkoch na tetovanie a permanentný make-up. Tieto chemické látky môžu mať nežiaduce účinky na zdravie. O dôsledkoch ich používania však vieme len veľmi málo.

Čo sú farby na tetovanie a permanentný make-up?

Pri tetovaní ihla preniká vonkajšou vrstvou pokožky a pod ňu sa vstrekuje farba vytvárajúca daný motív. Najvrchnejšia vrstva pokožky – epiderma – sa neustále obnovuje. Nato, aby tetovanie vydržalo, farba sa vstrekuje do druhej, hlbšej vrstvy pokožky – dermy.

Permanentný make-up je podobný tetovaniu. Vzhľadom má pripomínať make-up.

Prečo sa agentúra ECHA zaoberá farbami na tetovanie a permanentný make-up?

Farby na tetovanie a permanentný make-up môžu obsahovať nebezpečné látky, o ktorých je známe alebo existuje podozrenie, že spôsobujú rakovinu, genetické mutácie, majú toxické účinky na reprodukciu, zapríčiňujú alergie alebo majú iné nežiaduce účinky na zvieratá alebo ľudí.

Z dôvodu nedostatočných informácií o farbách na tetovanie a permanentný make-up požiadala Európska komisia agentúru ECHA, aby posúdila riziká látok nachádzajúcich sa vo farbách na tetovanie na ľudské zdravie a preskúmala potrebu obmedziť ich používanie v celej EÚ.

Pri svojej analýze ECHA, okrem skúmania rizík pre ľudské zdravie, hľadá dostupné bezpečnejšie alternatívy. Skúma sa tiež socio-ekonomický vplyv obmedzenia ich používania, napríklad prostredníctvom vplyvu na pracovné miesta v sektore výroby a služieb.

Agentúra ECHA preveruje látky používané vo farbách na tetovanie a permanentný make-up, ktoré môžu byť nebezpečné pre ľudské zdravie, ako aj látky, ktorých používaniu chceme v budúcnosti zabrániť. Zvláštna pozornosť sa venuje látkam, ktoré spôsobujú rakovinu, sú mutagénne a toxické na reprodukciu, sú senzibilizátormi, ako aj iným látkam uvedeným v uznesení Rady Európy o požiadavkách a kritériách na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make-up.

Táto práca vychádza z predchádzajúcich správ Komisie EÚ a Rady Európy.

Ako sú farby na tetovanie a permanentný make-up regulované v EÚ?

V rámci celej EÚ nie sú zavedené žiadne konkrétne právne predpisy, ale sedem členských štátov vypracovalo svoje vlastné zákony vychádzajúce z uznesenia Rady Európy z roku 2008 o bezpečnosti farieb na tetovanie a permanentný make-up alebo jej predchádzajúceho znenia z roku 2003. Okrem toho sa na farby na tetovanie vzťahuje smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov v zmysle povinností výrobcu neposkytovať nebezpečné výrobky, nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení (CLP), pokiaľ ide o označovanie produktov obsahujúcich klasifikované látky prekračujúce svoje klasifikačné limity, a nariadenie REACH, čo sa týka požiadaviek na registráciu a poskytovanie informácií.

Keďže mnohé nebezpečné látky sa vo farbách na tetovanie a permanentný make-up môžu nachádzať v malých množstvách, nemusia platiť povinnosti podľa nariadenia CLP a REACH.

Aké povinnosti majú v súčasnosti následní užívatelia a dodávatelia v rámci dodávateľského reťazca farieb na tetovanie a permanentný make-up?

Následní užívatelia vrátane formulátorov zmesí,  majú konkrétne povinnosti podľa nariadenia REACH, pokiaľ ide o farby na tetovanie a permanentný make-up, ktoré vyrábajú. Formulátori farieb na tetovanie a permanentný make-up musia určiť zložky vo svojich výrobkoch pre výrobcov a dovozcov, aby sa tieto zložky mohli vziať do úvahy pri dodržiavaní všetkých požiadaviek na registráciu. Ak registrujúci nezahrnuli ich používanie vo farbách na tetovanie a formulátori používajú akúkoľvek registrovanú nebezpečnú látku v množstvách na úrovni jednej tony alebo prevyšujúcich jednu tonu, potom musia vykonať hodnotenie chemickej bezpečnosti následných užívateľov, aby preukázali, že látka vo farbe na tetovanie a permanentný make-up je bezpečná na používanie.

Okrem toho spoločnosť predávajúca nebezpečné látky alebo zmesi inej spoločnosti musí kupujúcemu poskytnúť kartu bezpečnostných údajov o výrobku. Karta bezpečnostných údajov je usmernením o bezpečnom používaní látky, poskytuje informácie o vlastnostiach látky alebo zmesi, jej nebezpečenstvách a pokyny na manipuláciu, nakladanie a prepravu, ako aj odporúčanú prvú pomoc, protipožiarne opatrenia a opatrenia na kontrolu expozície.

Výrobcovia jednotlivých látok – v množstvách na úrovni jednej tony alebo prevyšujúcich jednu tonu ročne – musia dodržiavať nariadenie REACH: chemické látky musia byť zaregistrované agentúrou ECHA a ich predloženie musí byť doložené údajmi o nebezpečných vlastnostiach látky. Agentúra ECHA môže v prípade, že je chemická látka nebezpečná, podniknúť opatrenia na kontrolu používania. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky chemické látky, nielen na látky používané vo farbách na tetovanie a permanentný make-up.

Napokon musia výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia klasifikovať látky a zmesi podľa kritérií nariadenia CLP a musia zaistiť splnenie požiadaviek na označovanie a balenie nebezpečných chemických výrobkov. V prípade každej látky klasifikovanej ako nebezpečná látka a umiestnenej na trh samostatne alebo v zmesi, je potrebné túto skutočnosť oznámiť agentúre ECHA.

Čo sa bude diať ďalej po analýze farieb na tetovanie agentúrou ECHA?

Agentúra ECHA a jej partneri preskúmali riziká určitých látok vo farbách na tetovanie a permanentný make-up a dospeli k záveru, že je potrebné obmedzenie. Návrh bol podaný v októbri 2017.

Ďalší krok v uvedenom postupe je kontrola vedeckými výbormi ECHA, ktoré overia, či boli predložené všetky informácie. Keď návrh prejde touto kontrolou zhody, začne sa šesťmesačná verejná konzultácia, v ktorej sa môže každý vyjadriť k návrhu. Vedecké výbory ECHA posúdia predložené dôkazy a vypracujú stanovisko o potrebe obmedziť alebo neobmedziť tieto látky. Tieto vedecké stanoviská spolu s podkladovými dokumentmi budú zaslané Európskej komisii a zverejnené na webovej stránke ECHA. Európska komisia do troch mesiacov rozhodne, či používanie týchto chemických látok obmedzí, alebo nie. Ak sa rozhodnutím podporí obmedzenie, nadobudne účinnosť po konzultáciách so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WTO), hlasovaní členskými štátmi a kontrole zo strany Európskej rady a Parlamentu.

Ide o dlhodobý proces trvajúci 2 až 2,5 roka od preukázania zhody, je však zárukou, že všetky rozhodnutia vychádzajú z najpresvedčivejších dostupných výsledkov výskumu a odporúčaní expertov z vedeckej obce.

Mal/mala by som sa obávať v súvislosti s mojím tetovaním?

Hodnotenie vedeckých výborov ECHA prebieha a stanovisko zatiaľ nebolo vydané.

Ak sa dospeje k záveru, že je potrebné obmedzenie, bolo by vhodné sa porozprávať s vaším tatérom skôr, ako si dáte urobiť nové tetovanie. Mal by nakupovať od dodávateľov, ktorých výrobky sú v súlade s nariadením REACH a mal by vám vedieť poskytnúť informácie o chemikáliách, ktoré vstrekuje do vašej kože.

Ak máte obavy v súvislosti s vaším súčasným tetovaním, môžete sa obrátiť so žiadosťou o informácie na vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ak uvažujete o odstránení vášho tetovania, mali by ste vziať do úvahy, že odstránenie laserom je postup, pri ktorom sa pigmenty a iné látky štiepia na menšie častice. Tie môžu obsahovať škodlivé chemické látky, ktoré sa potom budú voľne pohybovať vo vašom tele.

Ak si želáte získať nové tetovanie, urobte si prieskum nielen o zručnostiach umelcov v oblasti tetovania a opatreniach na predchádzanie infekciám, ale aj o farbách na tetovanie, ktoré používajú. Zistite si všetky informácie a nebojte sa klásť otázky!

Váš tatér by vám mal poskytnúť rozsiahle informácie o farbách, ktoré používa, vrátane údajov o dodávateľoch, prípadných zdravotných rizikách a dodržiavaní príslušných zákonov a nariadení.

Na základe týchto informácií by ste mali, napríklad, dokázať vystopovať farby až k spoľahlivému predajcovi, alebo si výrobok porovnať s platnými vnútroštátnymi predpismi (zavedenými v Belgicku, Francúzsku, Holandsku, Lichtenštajnsku Nemecku, Nórsku, Slovinsku, Španielsku a Švédsku), alebo s odporúčaniami stanoviska Rady Európy o bezpečnosti farieb na tetovanie a permanentný make-up.

Pozrite si tiež systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinárskych výrobkoch (RAPEX), čo sa týka všetkých farieb, pri ktorých bola v minulosti hlásená prítomnosť vážnych rizík, alebo sa obráťte na svoju vnútroštátnu agentúru zodpovednú za presadzovanie právnych predpisov týkajúcich sa chemických látok alebo farieb na tetovanie.

Je užitočné poznačiť si druh použitej farby na tetovanie v prípade vzniku reakcie nad rámec bežného procesu hojenia. V prípade, že sa u vás objavia zdravotné problémy alebo máte akékoľvek neobvyklé príznaky, sa okamžite obráťte na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Further information
ECHA
European Commission
External links