Farby na tetovanie a permanentný make-up

Tetovanie je obľúbenou formou skrášľovania tela. Má ho až 12 % Európanov. Pri tetovaní sa farebný atrament vstrekuje pod kožu a vytvára trvalý vzor. Zdravotné riziká spojené s používaním špinavých ihiel na aplikáciu farieb sú už dlhší čas predmetom kontrol. Do úvahy by sa však mali vziať aj obavy spojené s chemickým zložením farieb. Farby na tetovanie a permanentný make-up, ako napríklad farby na očné linky, sú zmesou niekoľkých chemických látok. Keďže tieto chemikálie môžu zostať v tele po celý život, existuje tiež možnosť dlhodobého vystavenia potenciálne škodlivým zložkám výrobkov používaných pri tetovaní a permanentnom make-upe. Tieto chemické látky môžu mať nežiaduce účinky na zdravie. O dôsledkoch ich používania však vieme len veľmi málo.

Čo sú farby na tetovanie a permanentný make-up?

Pri tetovaní ihla prenikne cez vonkajšiu vrstvu pokožky a pod ňu sa vstrekne farba vytvárajúca daný motív. Najvrchnejšia vrstva pokožky – epiderma – sa neustále obnovuje. Nato, aby tetovanie vydržalo, farba sa vstrekuje do druhej, hlbšej vrstvy pokožky – dermy.

Permanentný make-up je podobný tetovaniu. Vzhľadom má pripomínať make-up.

Prečo sa ECHA zaoberala farbami na tetovanie a permanentným make-upom?

Farby na tetovanie a permanentný make-up môžu obsahovať nebezpečné látky, o ktorých je známe alebo sa o nich predpokladá, že spôsobujú rakovinu, genetické mutácie, majú toxické účinky na reprodukciu, zapríčiňujú alergie alebo majú iné nežiaduce účinky na zvieratá alebo ľudí.

Z dôvodu nedostatočných informácií o farbách na tetovanie a permanentný make-up požiadala Európska komisia agentúru ECHA, aby posúdila riziká látok nachádzajúcich sa vo farbách na tetovanie na ľudské zdravie a preskúmala potrebu obmedziť ich používanie v celej EÚ.

V rámci analýzy ECHA skúma nielen riziká pre ľudské zdravie, ale hľadá aj dostupné bezpečnejšie alternatívy. Skúma aj spoločensko-ekonomický vplyv obmedzenia ich používania, napríklad prostredníctvom vplyvu na pracovné miesta v odvetví výroby a služieb.

ECHA preverovala látky používané vo farbách na tetovanie a permanentný make-up, ktoré môžu byť nebezpečné pre ľudské zdravie, ako aj látky, ktorých používaniu chceme v budúcnosti zabrániť. Zvláštna pozornosť sa venovala látkam, ktoré spôsobujú rakovinu, sú mutagénne a toxické na reprodukciu, sú senzibilizátormi, ako aj iným látkam uvedeným v uznesení Rady Európy o požiadavkách a kritériách na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make-up.

ECHA predložila na posúdenie návrh na obmedzenie v októbri 2017 výboru pre hodnotenie rizík (RAC) a výboru pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC). Práca agentúry ECHA vychádza z predchádzajúcich správ Komisie EÚ a Rady Európy.

Ako sú farby na tetovanie a permanentný make-up regulované v EÚ?

V rámci celej EÚ nie sú zavedené žiadne konkrétne právne predpisy, ale sedem členských štátov vypracovalo svoje vlastné zákony vychádzajúce z uznesenia Rady Európy z roku 2008 o bezpečnosti farieb na tetovanie a permanentný make-up alebo jej predchádzajúceho znenia z roku 2003. Okrem toho sa na farby na tetovanie vzťahuje smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov v zmysle povinností výrobcu neposkytovať nebezpečné výrobky, nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení (CLP), pokiaľ ide o označovanie produktov obsahujúcich klasifikované látky prekračujúce svoje klasifikačné limity, a nariadenie REACH, čo sa týka požiadaviek na registráciu a poskytovanie informácií.

Keďže mnohé nebezpečné látky sa vo farbách na tetovanie a permanentný make-up môžu nachádzať v malých množstvách, nemusia platiť povinnosti podľa nariadenia CLP a REACH.

Aké povinnosti majú v súčasnosti následní užívatelia a dodávatelia v rámci dodávateľského reťazca farieb na tetovanie a permanentný make-up?

Následní užívatelia vrátane formulátorov zmesí, majú konkrétne povinnosti podľa nariadenia REACH, pokiaľ ide o farby na tetovanie a permanentný make-up, ktoré vyrábajú. Formulátori farieb na tetovanie a permanentný make-up musia určiť zložky vo svojich výrobkoch pre výrobcov a dovozcov, aby sa tieto zložky mohli vziať do úvahy pri dodržiavaní všetkých požiadaviek na registráciu. Ak registrujúci nezahrnuli svoje použitie vo farbách na tetovanie a formulátori používajú registrovanú nebezpečnú látku v množstve na úrovni jednej tony alebo prevyšujúcich jednu tonu, potom musia vykonať hodnotenie chemickej bezpečnosti následných užívateľov, aby preukázali, že látka vo farbe na tetovanie a permanentný make-up je bezpečná na používanie.

Okrem toho spoločnosť predávajúca nebezpečné látky alebo zmesi inej spoločnosti musí kupujúcemu poskytnúť kartu bezpečnostných údajov o výrobku. Karta bezpečnostných údajov je usmernením o bezpečnom používaní látky, poskytuje informácie o vlastnostiach látky alebo zmesi, jej nebezpečenstvách a pokyny na manipuláciu, nakladanie a prepravu, ako aj odporúčanú prvú pomoc, protipožiarne opatrenia a opatrenia na kontrolu expozície.

Výrobcovia jednotlivých látok – v množstvách na úrovni jednej tony alebo prevyšujúcich jednu tonu ročne – musia dodržiavať nariadenie REACH: chemické látky musia byť zaregistrované agentúrou a ich predloženie musí byť doložené údajmi o nebezpečných vlastnostiach látky. ECHA môže v prípade, že je chemická látka nebezpečná, podniknúť opatrenia na kontrolu používania. Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky chemické látky, nielen na látky používané vo farbách na tetovanie a permanentný make-up.

Okrem toho, používanie konzervačných látok vo farbách na tetovanie podlieha nariadeniu o biocídnych výrobkoch (BPR). V Európskej únii môžu výrobcovia farieb na tetovanie z EÚ umiestňovať na trh alebo používať len účinné látky zaradené do programu preskúmania biocídnych výrobkov, alebo schválené, pre výrobky typu 6 „konzervačné prostriedky“. Konzervačné látky, ktoré spĺňajú jedno z kritérií uvedených v obmedzení, sa nepovoľujú vo farbách na tetovanie v prípade nadobudnutia účinnosti tohto obmedzenia tak, ako bolo navrhované.

Napokon musia výrobcovia, dovozcovia a následní užívatelia klasifikovať látky a zmesi podľa kritérií nariadenia CLP a musia zaistiť splnenie požiadaviek na označovanie a balenie nebezpečných chemických výrobkov. V prípade každej látky klasifikovanej ako nebezpečná látka a umiestnenej na trh samostatne alebo v zmesi, je potrebné túto skutočnosť oznámiť agentúre ECHA.

Tieto vedecké stanoviská výborov spolu s podkladovými dokumentmi budú zaslané Európskej komisii a zverejnené na webovej stránke ECHA. Európska komisia do troch mesiacov vypracuje návrh rozhodnutia, či používanie týchto chemických látok obmedzí, alebo nie. Ak sa rozhodnutím podporí obmedzenie, nadobudne účinnosť po konzultáciách so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WTO), hlasovaní členskými štátmi a kontrole zo strany Európskej rady a Parlamentu.

Mám mať obavy v súvislosti s mojím tetovaním?

Ak Komisia rozhodne, že je potrebné obmedzenie, bolo by vhodné sa porozprávať s tetovačom predtým, ako, ako si dáte urobiť nové tetovanie. Mal by nakupovať od dodávateľov, ktorých výrobky sú v súlade s nariadením REACH a mal by vám vedieť poskytnúť informácie o chemikáliách, ktoré vstrekuje do vašej kože.

Ak máte obavy v súvislosti so svojím existujúcim tetovaním, môžete sa obrátiť so žiadosťou o informácie na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ak uvažujete o odstránení tetovania, mali by ste vziať do úvahy, že odstránenie laserom je postup, pri ktorom sa pigmenty a iné látky štiepia na menšie častice. Tie môžu obsahovať škodlivé chemické látky, ktoré sa potom budú voľne pohybovať v tele.

Ak si želáte získať nové tetovanie, urobte si prieskum nielen o zručnostiach umelcov v oblasti tetovania a opatreniach na predchádzanie infekciám, ale aj o farbách na tetovanie, ktoré používajú. Zistite si všetky informácie a nebojte sa klásť otázky!

Tetovač by vám mal poskytnúť rozsiahle informácie o farbách, ktoré používa, vrátane údajov o dodávateľoch, prípadných zdravotných rizikách a dodržiavaní príslušných zákonov a nariadení.

Na základe týchto informácií by ste mali, napríklad, dokázať vystopovať farby až k spoľahlivému predajcovi, alebo si výrobok porovnať s platnými vnútroštátnymi predpismi (zavedenými v Belgicku, Francúzsku, Holandsku, Lichtenštajnsku Nemecku, Nórsku, Slovinsku, Španielsku a Švédsku), alebo s odporúčaniami stanoviska Rady Európy o bezpečnosti farieb na tetovanie a permanentný make-up.

Pozrite si tiež systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinárskych výrobkoch (RAPEX), čo sa týka všetkých farieb, pri ktorých bola v minulosti hlásená prítomnosť vážnych rizík, alebo sa obráťte na svoju vnútroštátnu agentúru zodpovednú za presadzovanie právnych predpisov týkajúcich sa chemických látok alebo farieb na tetovanie.

Je užitočné poznačiť si druh použitej farby na tetovanie v prípade vzniku reakcie nad rámec bežného procesu hojenia. Ak sa u vás objavia zdravotné problémy alebo máte neobvyklé príznaky, bezodkladne sa obráťte na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Further information
ECHA
European Commission
External links