Înţelegerea Convenţiei PIC

Regulamentul privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză [Regulamentul (UE) nr. 649/2012 (Regulamentul PIC)] reglementează importul şi exportul anumitor produse chimice periculoase şi impune obligaţii întreprinderilor care intenționează să exporte astfel de produse în ţările din afara UE. Acesta îşi propune să promoveze responsabilitatea comună și cooperarea în comerţul internaţional cu produse chimice periculoase şi să protejeze sănătatea umană şi mediul prin furnizarea de informaţii țărilor în curs de dezvoltare cu privire la modul de a stoca, transporta, utiliza şi elimina produsele chimice periculoase în condiţii de siguranţă.

Regulamentul pune în aplicare în cadrul Uniunii Europene Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză aplicabilă anumitor produse chimice și pesticide periculoase care fac obiectul comerțului internațional.

Regulamentul PIC se aplică produselor chimice interzise sau sever restricţionate menționate în anexa I, conţinând produse chimice industriale, pesticide şi biocide, de exemplu, benzen, cloroform, atrazin şi permetrin. Exportul unor astfel de produse chimice este condiţionat de două tipuri de cerinţe: notificarea de export şi consimţământul explicit.

Regulamentul PIC se aplică şi produselor chimice interzise la export care sunt menţionate în lista din anexa V, precum şi tuturor produselor chimice exportate în ceea ce priveşte ambalarea şi etichetarea lor, care trebuie să corespundă cerinţelor din legislaţia UE relevantă.

Substanţele chimice care se regăsesc în medicamente, materiale radioactive, deşeuri, arme chimice, produse alimentare şi aditivi alimentari, furaje, organisme modificate genetic şi produse farmaceutice (cu excepţia dezinfectanţilor, insecticidelor şi paraziticidelor) sunt reglementate de alte acte legislative ale UE şi, prin urmare, nu se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului PIC.

În plus, regulamentul nu se aplică produselor chimice exportate sau importate pentru cercetare sau analiză, cu condiţia să fie în cantități în care nu există probabilitatea de a afecta sănătatea umană sau mediul și care nu depășesc 10 kg de la fiecare exportator în parte către fiecare țară importatoare în parte pe an calendaristic.

Data intrării în vigoare a Regulamentului PIC este 1 martie 2014. Cu începere de la această dată, ECHA este responsabilă de sarcinile tehnice și administrative aferente noului regulament. Sarcina principală a Agenţiei este prelucrarea şi trimiterea de notificări de export către ţările importatoare din afara UE, precum şi menţinerea unei baze de date cu notificările şi consimțămintele explicite acordate de ţările importatoare.
 
De asemenea, ECHA oferă asistenţă şi orientări tehnice şi ştiinţifice industriei, autorităților naționale desemnate, atât din UE, cât şi din ţările terţe, precum şi Comisiei Europene. 

Categories Display

Etichetate ca:

(faceți clic pe etichetă pentru a căuta conținut relevant)