Comité sociaaleconomische analyse

Het Comité sociaaleconomische analyse (SEAC) is verantwoordelijk voor de opstelling van de adviezen van ECHA over de sociaaleconomische gevolgen van mogelijke wetgevende maatregelen betreffende chemische stoffen in de volgende REACH-processen. De definitieve besluiten worden door de Europese Commissie genomen.

 

Beperking 

Het comité beoordeelt de sociaaleconomische gevolgen van de voorgestelde beperking voor de vervaardiging, het in de handel brengen of het gebruik van een stof. Dit omvat de beoordeling van opmerkingen en sociaaleconomische analyses die door derden zijn ingediend.
 

Autorisatie 

Het SEAC beoordeelt de sociaaleconomische factoren en de beschikbaarheid, geschiktheid en technische haalbaarheid van de alternatieven voor het gebruik van een stof wanneer een aanvraag voor autorisatie wordt ingediend. Het comité beoordeelt ook de bijdragen van derden ten aanzien van de aanvraag.
 

Verzoeken van de uitvoerend directeur van ECHA

Op verzoek van de uitvoerend directeur formuleert het SEAC adviezen met betrekking tot sociaaleconomische vraagstukken ten aanzien van andere aspecten aangaande de veiligheid van stoffen als zodanig of in preparaten of voorwerpen.
Het SEAC biedt ook wetenschappelijke ondersteuning om de samenwerking tussen de Gemeenschap, de lidstaten, internationale organisaties en derde landen in verband met de veiligheid van stoffen te verbeteren. Daarnaast kan het actief deelnemen aan technische bijstand en capaciteitsopbouw in verband met het correcte beheer van chemische stoffen in ontwikkelingslanden.
 

Samenstelling

De leden van het SEAC worden benoemd door de raad van bestuur van ECHA op basis van nominaties door de lidstaten. Hun benoeming geldt voor een periode van drie jaar en kan worden verlengd.