Comité risicobeoordeling

Het Comité risicobeoordeling (RAC) is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de adviezen van ECHA met betrekking tot de risico's van stoffen voor de gezondheid van de mens en voor het milieu in de volgende REACH- en CLP-processen. De definitieve besluiten worden door de Europese Commissie genomen.

Geharmoniseerde indeling en etikettering

Het RAC onderzoekt de voorstellen voor geharmoniseerde indeling en etikettering en geeft per geval een advies over de voorgestelde geharmoniseerde indeling van stoffen als kankerverwekkend, mutageen, toxisch voor de voortplanting of als inhalatieallergeen, evenals andere effecten.  

Beperking 

Het comité beoordeelt of de voorgestelde beperking op de vervaardiging, het in de handel brengen of het gebruik van een stof het risico voor de gezondheid van de mens en voor het milieu afdoende zal verminderen. Dit omvat de beoordeling van door derden ingediende commentaren.

Autorisatie 

Het RAC beoordeelt het risico van een stof dat voortkomt uit haar gebruiksvormen wanneer een aanvraag voor autorisatie wordt ingediend. Daarbij beoordeelt het comité of de risicobeheersmaatregelen die in de autorisatieaanvraag worden beschreven geschikt en doeltreffend zijn en evalueert het, indien relevant, de risico's die aan mogelijke alternatieven zijn verbonden. Het comité beoordeelt ook de bijdragen van derden ten aanzien van de aanvraag.

Drinkwater

Vanaf 2026 zal het Comité risicobeoordeling (RAC) de veiligheid beoordelen van bepaalde stoffen die worden gebruikt in materialen die in contact komen met drinkwater. Wanneer bij ECHA een aanvraag wordt ingediend voor het gebruik van deze stoffen bij de vervaardiging van dergelijke materialen, zal het RAC de potentiële risico’s daarvan beoordelen.  Bij zijn beoordeling zal het RAC onder meer rekening houden met de wijze waarop de stoffen worden gebruikt, de kans dat zij in het drinkwater terechtkomen en hun toxicologische eigenschappen. Daarnaast zullen ook eventuele opmerkingen van derden over de aanvraag in overweging worden genomen.

Verzoeken van de uitvoerend directeur van ECHA

Het RAC geeft op verzoek van de uitvoerend directeur van ECHA een advies met betrekking tot risico's voor de gezondheid van de mens en voor het milieu ten aanzien van andere aspecten aangaande de veiligheid van stoffen als zodanig of in preparaten of voorwerpen. 

Het comité kan ook wetenschappelijke ondersteuning bieden om de samenwerking tussen de Gemeenschap, de lidstaten, internationale organisaties en derde landen in verband met de veiligheid van stoffen te verbeteren. Daarnaast kan het actief deelnemen aan technische bijstand en capaciteitsopbouw in verband met het correcte beheer van chemische stoffen in ontwikkelingslanden.

Samenstelling

De leden van het RAC worden benoemd door de raad van bestuur van ECHA op basis van nominaties door de lidstaten. Hun benoeming geldt voor een periode van drie jaar en kan worden verlengd.