Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie

Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie

Het Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie (Forum) is een netwerk van instanties die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de REACH-, CLP- en PIC-verordeningen in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
In 2017 heeft het Forum de BPRS (subgroep voor de Biocidenverordening) opgericht, die driemaal per jaar bijeenkomt tegelijk met de plenaire vergaderingen van het Forum om een grondige, gecoördineerde en geharmoniseerde handhaving te waarborgen.

Samenstelling

Het Forum bestaat uit één vertegenwoordiger van elke lidstaat. Het Forum benoemt zijn eigen voorzitter en twee vicevoorzitters uit de rangen van de leden van het Forum. De huidige voorzitter, Henrik Hedlund (SE), wordt bijgestaan door vicevoorzitters Katja vom Hofe (DE) en Maria Orphanou (CY).

De subgroep Biocidenverordening van het Forum bestaat uit één vertegenwoordiger van elke lidstaat. Deze subgroep benoemt zijn eigen voorzitter en twee vicevoorzitters uit zijn leden. De huidige voorzitter, Helmut de Vos (BE), wordt bijgestaan door vicevoorzitters Jenny Karlsson (SE) en Eugen Anwander (AT).

Andere deelnemers die bijdragen aan de werkzaamheden van het Forum zijn:

  • het ECHA-secretariaat,
  • gastdeskundigen uit de lidstaten,
  • de Europese Commissie,
  • erkende belangenorganisaties.

Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie

 

Zo werkt het Forum

Het Forum bepaalt zijn eigen werkprogramma overeenkomstig de taken die zijn vastgesteld in de REACH-, de CLP- en de PIC-verordening. De praktische werkzaamheden van het Forum worden verdeeld over tien werkgroepen die oplossingen voor specifieke handhavingsgebieden aandragen. De pas opgerichte BPRS werkt op dezelfde manier als het Forum, heeft nu twee werkgroepen en is vertegenwoordigd in het werk van twee Forum-werkgroepen. Het Forum en de BPRS houden drie keer per jaar een plenaire vergadering.

 

Handhaving

De REACH-, CLP-, PIC- en BPR-verordeningen werden vastgesteld om de gezondheid van de mens en het milieu beter tegen de risico’s van chemische stoffen te beschermen en het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te versterken. Gecoördineerde en geharmoniseerde handhaving is een bepalende factor voor het welslagen van de verordeningen. Dit is dan ook een van de hoofddoelstellingen van het Forum en de BPR-subgroep.