Comité lidstaten

Het Comité lidstaten (MSC) neemt deel aan diverse REACH-processen zoals beoordeling en autorisatie. Het MSC is verantwoordelijk voor het oplossen van meningsverschillen tussen lidstaten en over voorstellen voor de identificatie van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's). Het comité geeft adviezen inzake de ontwerpaanbeveling van ECHA voor de autorisatielijst (Annex XIV) en het ontwerp voor het communautair voortschrijdend actieplan (Community Rolling Action Plan - CoRAP) voor het stoffenbeoordelingsproces. Als er binnen het MSC geen overeenstemming wordt bereikt, wordt de zaak ter besluitvorming doorverwezen naar de Europese Commissie.

Dossierbeoordeling

Wanneer wijzigingen worden voorgesteld door lidstaten, streeft het MSC naar unanieme overeenstemming met betrekking tot de ontwerpbesluiten van ECHA inzake: 

  • Testvoorstellen
  • Nalevingscontroles

Stoffenbeoordeling

Het MSC streeft naar unanieme overeenstemming met betrekking tot ontwerpbesluiten van lidstaten inzake stoffenbeoordeling wanneer wijzigingen worden voorgesteld door andere lidstaten of ECHA. Het MSC houdt rekening met de commentaren van registranten op de voorgestelde wijzigingen van de ontwerpbesluiten op basis van dossier- en stoffenbeoordelingen. Als het besluit eenmaal is goedgekeurd door het MSC, rondt ECHA het af en geeft het door aan de registrant.

Het MSC geeft adviezen inzake:

  • Een ontwerp voor het communautair voortschrijdend actieplan (CoRAP), opgesteld door ECHA voor stoffen die door de lidstaten moeten worden beoordeeld op het risico dat de stoffen kunnen vormen voor de gezondheid van de mens of het milieu.
  • Voorstellen van lidstaten om stoffen aan het CoRAP toe te voegen buiten de jaarlijkse bijwerking.

Op basis van deze adviezen van het MSC keurt ECHA de definitieve CoRAP voor stoffenbeoordeling goed. Het MSC streeft tevens naar overeenstemming inzake gevallen waarin twee of meer lidstaten interesse hebben getoond in het beoordelen van dezelfde stof.

Autorisatie

Het MSC speelt een cruciale rol in:

  • Het streven naar overeenstemming inzake de identificatie van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) voor de kandidaatslijst van stoffen voor mogelijke opname in de autorisatielijst (Bijlage XIV) 
  • Het geven van adviezen inzake de ontwerpaanbevelingen van ECHA voor prioritaire stoffen voor opname in de autorisatielijst.

ECHA houdt rekening met het advies van het MSC bij het afronden van het advies aan de Commissie inzake prioritaire stoffen voor opname in de autorisatielijst.

Verzoeken van de uitvoerend directeur van ECHA

Het MSC geeft op verzoek van de uitvoerend directeur adviezen met betrekking tot risico's voor de gezondheid van de mens en voor het milieu ten aanzien van andere aspecten aangaande de veiligheid van stoffen als zodanig of in preparaten of voorwerpen. 

Het MSC biedt ook wetenschappelijke ondersteuning om de samenwerking tussen de Gemeenschap, de lidstaten, internationale organisaties en derde landen in verband met de veiligheid van stoffen te verbeteren. Daarnaast kan het actief deelnemen aan technische bijstand en capaciteitsopbouw in verband met het correcte beheer van chemische stoffen in ontwikkelingslanden.

Samenstelling

Elke lidstaat benoemt één lid van het MSC voor een vernieuwbare termijn van drie jaar. Het Comité kan maximaal vijf extra leden benoemen die worden gekozen om hun specifieke competenties. De leden kunnen worden vergezeld door adviseurs.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)