Besluiten van algemene toepassing

ECHA heeft besluiten met algemene strekking uitgevaardigd die mogelijk alle bedrijven beïnvloeden die voldoen aan bepaalde doelcriteria, of die bepaalde ECHA-processen beschrijven.

De publicatie van de besluiten van ECHA met algemene strekking beoogt geïnteresseerde burgers en andere geïnteresseerde partijen te helpen gemakkelijker toegang te krijgen tot de documenten die voor hen relevant zijn.

De links naar de relevante documenten worden op deze pagina gegeven.

 

Regelgevingen

Lijst van zeer zorgwekkende stoffen

Eén van de taken van ECHA is om zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) te identificeren en op een lijst te zetten, dat wil zeggen stoffen die carcinogeen zijn, mutageen, toxisch voor de voortplanting, persistent, bioaccumulatief en toxisch, of zeer persistent en bioaccumulatief, of die leiden tot een vergelijkbare mate van bezorgdheid.

SVHC's op de lijst kunnen later worden meegenomen in bijlage XIV van de REACH-verordening, en het gebruik ervan wordt daardoor onderhevig aan autorisatie.

Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen

 

Procedurele maatregelen

Toegang tot documenten

EU-burgers en niet-EU-burgers of ondernemingen met een geregistreerd kantoor in de EU kunnen toegang tot documenten van ECHA vragen overeenkomstig de verordening inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (Verordening (EG) nr. 1049/2001). Dit helpt transparantie en controleerbaarheid te garanderen.

De raad van bestuur van ECHA heeft een besluit uitgevaardigd die de gedetailleerde administratieve en procedurele regels uiteenzet voor de behandeling van aanvragen tot toegang tot documenten (MB/12/2008).


Herzieningen van afwijzingen van vertrouwelijkheidsverzoeken of aanvragen voor het gebruik van alternatieve chemische namen

ECHA publiceert informatie over geregistreerde stoffen op zijn website. Registranten kunnen om een vertrouwelijke behandeling van bepaalde informatie verzoeken. Als ECHA een dergelijk verzoek afwijst, kunnen registranten ECHA vragen het afwijzingsbesluit te herzien.

Als de leverancier van een mengsel denkt dat de openbaarmaking van een samenstellende stof op het etiket of op het veiligheidsinformatieblad een risico zou kunnen vormen voor de vertrouwelijkheid van zijn activiteiten, kan hij een verzoek indienen om in plaats daarvan een alternatieve chemische naam te gebruiken. Als ECHA een dergelijk verzoek afwijst, kan de leverancier vragen het afwijzingsbesluit te herzien.

ECHA heeft voor de herziening van vertrouwelijkheidsverzoeken regels vastgesteld in een besluit van zijn raad van bestuur (MB/17/2008), dat later werd gewijzigd zodat de regels ook gelden voor de herziening van besluiten over verzoeken om alternatieve chemische namen (MB/117/2011, tot wijziging van MB/17/2008).


Service- en administratieve kosten

ECHA kan kosten aanrekenen voor de diensten die het verleent. De relevante kosten zijn vastgesteld in een besluit van de raad van bestuur (MB/D/29/2010). Dit omvat de administratieve kosten die kunnen worden aangerekend aan bedrijven die ten onrechte hebben beweerd een kleine of middelgrote onderneming te zijn om van de verlaagde vergoedingen te profiteren.