Bescherming van persoonsgegevens

Gegevensbeschermingsbeleid

Het recht op bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht dat is vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. ECHA zal er dan ook alles aan doen om de bescherming van persoonsgegevens van de personen met wie het samenwerkt te waarborgen, ongeacht of het vertegenwoordigers uit de branche zijn (registranten, aanvragers van autorisaties, enz.), andere belanghebbenden, abonnees op een nieuwsbrief, leden of uitgenodigde deskundigen van een ECHA-instantie, personeelsleden, of sollicitanten. Het Agentschap verwerkt verzamelde persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in verband met het uitvoeren van taken in het publiek belang op grond van EU-wetgeving of in de legitieme uitoefening van het openbaar gezag dat aan het Agentschap is verleend. De verwerking is eveneens legitiem indien zij onderdeel uitmaakt van een wettelijke of contractuele verplichting of wanneer betrokkene zijn of haar ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven.

Alle verwerkingen van persoonsgegevens worden gemeld aan de functionaris voor gegevensbescherming van ECHA (Data Protection Officer – DPO), en indien het geval zich voordoet, aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

In het algemeen heeft iedereen het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens, terwijl men ook te allen tijde het recht heeft op toegang tot die informatie en het recht om de informatie te rectificeren wanneer deze onjuist of onvolledig is.

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van ECHA. U kunt ook verhaal halen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS). 

www.edps.eu

 

Functionaris voor gegevensbescherming

Net zoals alle andere instellingen, organen of agentschappen van de Europese Unie heeft ECHA een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) benoemd om de toepassing van de beginselen van bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Op dit moment wordt deze functie uitgeoefend door de heer  Bo Balduyck (firstname.lastname@echa.europa.eu).

De DPO heeft een onafhankelijke adviesfunctie. Hij houdt een register bij van alle verwerkingen van persoonsgegevens in het Agentschap, geeft advies en doet aanbevelingen over rechten en verplichtingen. De DPO meldt ook eventuele riskante verwerkingen van persoonsgegevens bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) en reageert op vragen van de EDPS. In moeilijke situaties kan de DPO kwesties en incidenten op verzoek of uit eigen beweging onderzoeken.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)