Klachten

Elke rechtstreeks geraakte rechtspersoon of natuurlijke persoon kan een klacht indienen bij ECHA over een vermeende inbreuk op de regels en beginselen die zijn uiteengezet in de desbetreffende EU-wetgeving, de ondersteuning, documenten en hulpmiddelen van ECHA of in ECHA’s code voor correct bestuurlijk gedrag. De klacht kan betrekking hebben op besluiten, praktijken, gedragingen of nalatigheden van ECHA die van invloed zijn op de situatie, toestand of het geval van de klager.

Voor klachten in verband met andere specifieke procedures (bv. bezwaarschriften tegen besluiten over een selectieprocedure voor een vacature, verzoeken om publieke toegang tot documenten, aanbestedingsprocedures, aangelegenheden met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens) moet de in de desbetreffende pagina’s van ECHA beschreven procedure worden gevolgd.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Uw klacht moet binnen twee jaar na de datum waarop u in kennis werd gesteld of vernam van de feiten waarop de klacht gebaseerd is, bij ECHA worden ingediend.

U kunt verzoeken om vertrouwelijke behandeling van uw klacht of bepaalde onderdelen daarvan door in de klacht zelf een dergelijke vereiste te vermelden en door ondersteunende argumenten ter rechtvaardiging te verstrekken.

U kunt een klacht indienen bij ECHA door het klachtenformulier in te vullen.

Behandeling van klachten

  • ECHA zal u binnen twee weken een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen; in het geval van brieven of klachten die kennelijk ongegrond zijn vanwege buitensporige aantallen, het repetitieve of zinloze karakter ervan, wordt echter geen ontvangstbevestiging of antwoord gestuurd.  
  • ECHA verbindt zich ertoe binnen twee maanden na ontvangst van een volledige klacht te antwoorden. Deze termijn kan afhankelijk van de complexiteit van het geval worden verlengd; in dat geval krijgt de klager hierover bericht.
  • ECHA verbindt zich er verder toe uw klacht in overeenstemming met ECHA’s code voor correct bestuurlijk gedrag te behandelen.

Zijn er nog andere stappen of opties beschikbaar?

Indien u niet tevreden bent met ECHA’s antwoord op uw klacht, kunt u verdere stappen ondernemen:

  • u kunt een klacht indienen bij de Europese Ombudsman overeenkomstig artikel 228 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie; of
  • u kunt de wettigheid van ECHA’s handelingen aanvechten bij het Hof van Justitie van de Europese Unie onder de in artikel 263 van in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermelde voorwaarden.