Identifikacija tvari

Identifikacija tvari postupak je kojim se utvrđuje identitet tvari.

Ispravna identifikacija tvari preduvjet je za većinu postupaka u skladu s uredbama REACH i CLP te Uredbom o biocidima. Konkretno, identifikacijom se omogućuje učinkovita i ispravna priprema zajedničke registracije na temelju Uredbe REACH te se jamči prikladnost ispitnih podataka za tvar koja je registrirana u skladu s Uredbom REACH. Rezultat toga su pouzdane procjene opasnosti i rizika registrirane tvari.

Ispravnom identifikacijom tvari također će se omogućiti:

  • razmjena informacija kako bi se spriječilo nepotrebno ispitivanje na životinjama i nepotrebni troškovi;
  • uporaba ispitnih podataka među poduzećima i analogija unutar skupine tvari;
  • procjena toga je li tvar uvrštena na popis za autorizaciju, popis za uvođenje ograničenja ili ima li usklađeno razvrstavanje i označivanje.

Obično se identitet tvari može opisati:

  • kemijskim nazivom, primjerice: benzen;
  • brojem, primjerice: EZ broj 200-753-7, i
  • kemijskim sastavom, primjerice: >99 % benzena i <1% toluena.  Sastav se utvrđuje kemijskom analizom.  

Regulatorni postupci u kojima identifikacija tvari ima ključnu ulogu jesu:

 

Upit o registraciji

Poduzeća koja planiraju registrirati tvar koja nije u postupnom uvođenju ili tvar u postupnom uvođenju koja nije predregistrirana obvezna su poslati upit ECHA-i o tome je li registracija za tu tvar već podnesena.

Ispravna identifikacija tvari važna je u postupku upita kako bi se zajamčilo ispravno uspostavljanje kontakta među poduzećima koja planiraju registrirati ili su već registrirala istu tvar. Na taj se način jamči primjerena razmjena informacija. 

 

Registracija u skladu s Uredbom REACH

Registracija se temelji na načelu „jedna tvar, jedna registracija”. To znači da su proizvođači i uvoznici iste tvari obvezni podnijeti svoju registraciju zajednički.

Ispravna identifikacija tvari važna je u postupku registracije kako bi se zajamčilo da podnositelji registracije za istu tvar pripadaju istoj zajedničkoj registraciji. Time se uspostavlja i opseg zajedničke registracije s obzirom na to da se njome olakšava izrada profila identiteta tvari (SIP) i izvješćivanje o graničnom sastavu.

 

Izuzeća za PPORD

Tvari namijenjene za uporabu u razvoju i istraživanju koji su usmjereni prema proizvodu i procesu (PPORD) mogu biti izuzete iz obveze registracije tijekom razdoblja od pet godina. Poduzeća koja žele iskoristiti to izuzeće moraju podnijeti ECHA-i prijavu PPORD-a.

Ispravna identifikacija tvari važna je u postupku izuzeća za PPORD kako bi se razumjelo, primjerice, što se planira obuhvatiti izuzećem.

 

Evaluacija u skladu s Uredbom REACH

ECHA i države članice ocjenjuju informacije koje podnose poduzeća kako bi ispitale kakvoću registracijskih dosjea i prijedloga ispitivanja. Nadalje, cilj je evaluacije razjasniti predstavlja li određena tvar rizik za ljudsko zdravlje i okoliš.

Ispravna identifikacija tvari važna je za postupak evaluacije jer se njome ECHA-i i državama članicama omogućuje utvrditi da svaka registracija obuhvaća samo jednu tvar te da su ispitni podatci odgovarajući za tu tvar. Profilom identiteta tvari (SIP) i izvješćivanjem o graničnom sastavu jamči se transparentnost u pogledu relevantnosti ispitnih podataka.

 

Upravljanje rizikom u skladu s uredbama REACH i CLP

Poduzeća trebaju procijeniti je li njihova tvar uvrštena na popis za autorizaciju, popis za uvođenje ograničenja ili ima usklađeno razvrstavanje i označivanje. To se može ispravno učiniti samo ako je tvar ispravno identificirana.

 

Biocidi

Uredbom o biocidnim proizvodima (BPR) uređuje se stavljanje na tržište i uporaba biocidnih proizvoda koji se rabe za zaštitu ljudi, životinja, materijala ili predmeta od štetnih organizama, kao što su nametnici ili bakterije, djelovanjem aktivnih tvari sadržanih u biocidnom proizvodu.

Ispravnom identifikacijom biocidne tvari jamči se prikladnost ispitnih podataka za tu tvar i njihovo ispravno dijeljenje. Rezultat toga su pouzdane procjene opasnosti i rizika biocidne tvari.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)