Nanomaterijali

Nanomaterijali su kemijske tvari ili materijali sastavljeni od čestica veličine od 1 do 100 nanometara u barem jednoj dimenziji.

Zbog veće specifične površine po volumenu, nanomaterijali mogu imati drukčije karakteristike od onih koje taj isti materijal ima bez osobina na nanoskali. Stoga se fizikalno-kemijska svojstva nanomaterijala mogu razlikovati od svojstava tvari u rasutom stanju ili većih čestica.

Na europskom tržištu već su prisutni mnogi svakodnevni proizvodi koji sadrže nanomaterijale, kao što su baterije, premazi, antibakterijska odjeća i kozmetički proizvodi. Iako nanomaterijali ponekad nude tehničke i komercijalne prednosti, oni mogu predstavljati i rizik za naše zdravlje i okoliš. Kao i u slučaju svake druge tvari na tržištu EU-a, važno je zajamčiti ispravnu procjenu njihovih upotreba i odgovarajuću kontrolu svih rizika.

ECHA blisko surađuje s nadležnim tijelima država članica, Europskom komisijom, nevladinim organizacijama i udruženjima industrije te međunarodnim organizacijama, kao što je Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), kako bi pomogla u provedbi zakonodavstva EU-a o kemikalijama za nanomaterijale.

 

Nanomaterijali su obuhvaćeni postojećom definicijom tvari iz uredaba REACH i CLP, a primjenjuju se odredbe iz obje uredbe. Europska komisija je 2011. objavila preporuku za definiciju nanomaterijala. Ona se koristi u različitim europskim propisima, uključujući uredbe REACH i CLP, kako bi se uskladio način definiranja nanomaterijala u različitim pravnim okvirima.

Od 1. siječnja 2020. na poduzeća koja se bave proizvodnjom ili uvozom nanooblika primjenjuju se izričiti zakonski zahtjevi u skladu s Uredbom REACH. Te obveze izvješćivanja odnose se na posebne zahtjeve obavješćivanja iznesene u revidiranim prilozima Uredbi REACH, a to su: 

 • karakterizacija nanooblika ili skupova nanooblika obuhvaćenih registracijom (Prilog VI.)
 • procjena kemijske sigurnosti (Prilog I.)
 • zahtjevi obavješćivanja za potrebe registracije (prilozi III. i VII. – XI.)
 • obveze daljnjih korisnika (Prilog XII.).

Izmjene se primjenjuju na sve nove i postojeće registracije koje obuhvaćaju nanooblike.

Djelovanje ECHA-e u pogledu nanomaterijala na temelju uredaba REACH i CLP

Budući da uredbe REACH i CLP obuhvaćaju nanomaterijale, ECHA mora biti u stanju provesti svoje zadaće u pogledu nanooblika u sklopu različitih postupaka određenih Uredbom REACH (npr. registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje) kao i Uredbom CLP (npr. razvrstavanje i označivanje) kao što bi ih provodila za bilo koji drugi oblik tvari, te mora za to imati odgovarajuće znanstvene i tehničke kapacitete.

U tu svrhu ECHA od 2011. povećava svoje aktivnosti u tom području usmjeravajući se na:

 • izradu novih i ažuriranih smjernica
 • izgradnju unutarnjih i vanjskih kapaciteta
 • razmjenu iskustava i postizanje konsenzusa među nadležnim tijelima država članica te članovima Odbora za procjenu rizika i Odbora država članica u pogledu sigurnosnih informacija o nanomaterijalima u registracijskim dosjeima propisanima Uredbom REACH
 • pružanje povratnih informacija i savjeta poduzećima koja registriraju nanomaterijale 
 • sudjelovanje u i doprinos aktualnim međunarodnim regulatornim aktivnostima (kao što su Radna skupina OECD-a za proizvedene nanomaterijale ili Malteška inicijativa za razvoj ispitnih smjernica)
 • mrežne seminare radi informiranja i raspravljanja o najnovijim kretanjima s obzirom na postupke u vezi s nanomaterijalima u okviru uredaba REACH i CLP te radi pomaganja podnositeljima registracije pri sastavljanju i podnošenju dosjea koji obuhvaćaju nanomaterijale
 • Stručna skupina za nanomaterijale (NMEG) osnovana je u listopadu 2012. uz potporu nadležnih tijela za provedbu uredaba REACH i CLP (CARACAL) te Uredbe o biocidima; ta neformalna savjetodavna skupina podupire provedbu radnih planova ECHA-e za nanomaterijale te pruža informacije i savjete o znanstvenim i tehničkim pitanjima povezanima s primjenom uredaba REACH, CLP i BPR koje se odnose na nanomaterijale
 • pružanje domaćinstva Promatračkoj skupini Europske unije za nanomaterijale u cilju povećanja transparentnosti informacija o nanomaterijalima.