Nanomaterijali

Nanomaterijali su kemijske tvari ili materijali građeni od čestica veličine između 1 i 100 nanometara (nm) u barem jednoj dimenziji.

Zbog veće specifične površine po volumenu, nanomaterijali mogu imati drugačije karakteristike od onih koje taj isti materijal ima bez osobina na nanoskali. Stoga se fizikalno-kemijska svojstva nanomaterijala mogu razlikovati od svojstava masivnijih tvari ili većih čestica.

Nanotehnologija ubrzano se širi. Brojni proizvodi koji sadržavaju nanomaterijale već se nalaze na europskom tržištu (na primjer baterije, premazi, antibakterijska odjeća, kozmetika, prehrambeni proizvodi). Nanomaterijali nude tehničke i poslovne prednosti, ali mogu predstavljati rizik za okoliš i izazvati zabrinutost u vezi sa zdravljem i sigurnošću ljudi i životinja.

 

 

Iako ne postoje izričiti zahtjevi u vezi s nanomaterijalima na temelju uredbi REACH ili CLP, nanomaterijali ulaze u okvir definicije tvari određene uredbama te se stoga te uredbe primjenjuju i na njih. Europska komisija je 2011. objavila posebnu preporuku o definiciji nanomaterijala. Preporuku treba unijeti u razne europske uredbe, uključujući REACH i CLP.

I dok s jedne strane postoje jasni praktične i poslovne mogućnosti za uporabu nanomaterijala, brzo povećanje njihove uporabe otvara pitanja o mogućim učincima na zdravlje i okoliš. Potrebno je, stoga, na odgovarajući način procijeniti i upravljati mogućim rizicima tih novih oblika materijala. Iako prema uredbi REACH proizvođači, uvoznici i daljnji korisnici moraju osigurati sigurnu uporabu svake tvari (bez obzira na oblik), to stvara nove izazove za zakonodavce poput Komisije i ECHA-e, kao i za druge dionike. 

ECHA blisko surađuje s nadležnim tijelima država članica, Europskom komisijom, dionicima i međunarodnim organizacijama poput Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).

Djelovanje ECHA-e u pogledu nanomaterijala na temelju uredaba REACH i CLP

Budući da se uredbe REACH i CLP pokrivaju odnose na nanomaterijale, ECHA mora biti u stanju provesti svoje zadaće u pogledu raznih postupaka u okviru uredbe REACH (primjerice registracija, procjena, autorizacija i ograničenja) te postupaka u okviru uredbe CLP (primjerice razvrstavanje i označivanje) koji se odnose na nanooblike, kao što bi ih provodila za bilo koji drugi oblik tvari te mora za to imati odgovarajuća znanstvene i tehničke kapacitete.

S tim ciljem, od 2011. ECHA je postupno povećala svoje aktivnosti u ovom području usmjeravajući se na:

  • unutarnju i vanjsku izgradnju kapaciteta
  • dijeljenje iskustava i postizanje konsenzusa među članovima nadležnih tijela država članica, Odbora država članica i Odbora za procjenu rizika u vezi s informacijama o sigurnosti nanomaterijala u registracijskim dosjeima prema uredbi REACH
  • pružanje povratnih informacija i savjeta za podnositelje registracije koji žele registrirati nanomaterijale u idućem registracijskom roku 
  • sudjelovanje u i doprinos aktualnim međunarodnim regulatornim aktivnostima (kao što je radna skupina OECD-a za proizvedene nanomaterijale)
  • webinare o nanomaterijalima radi informiranja i raspravljanja o najnovijim kretanjima s obzirom na postupke u vezi s nanomaterijalima u okviru uredaba REACH i CLP te radi pomaganja podnositeljima registracije u sastavljanju i podnošenju dosjea koji obuhvaćaju nanomaterijale. Posjetite stranicu za webinare kako biste se prijavili za naredne webinare i proučili informacije iz prethodnih prezentacija.
  • Stručna skupina za nanomaterijale, Nanomaterials Expert Group (ECHA-NMEG), osnovana je u listopadu 2012. uz potporu nadležnih tijela za REACH i CLP (CARACAL) te za biocidne proizvode. Ta neformalna savjetodavna skupina podržava provedbu ECHA-inog Radnog plana za nanomaterijale 2016.-2018. i daje informacije i savjete o znanstvenim i tehničkim pitanjima povezanima s provedbom uredaba REACH, CLP i BPR koja se odnose na nanomaterijale.

 

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)