CLP piktogrami

Piktogram opasnosti slika je na oznaci koja uključuje simbol upozorenja i određenu boju radi pružanja podataka o štetnosti po zdravlje ili okoliš koja proizlazi od određene tvari ili određenog pripravka. Uredba CLP uvela je nov sustav razvrstavanja i označivanja opasnih kemikalija u Europskoj uniji. Piktogrami su također izmijenjeni i u skladu su s Globalnim usklađenim sustavom Ujedinjenih naroda (GHS).

Kliknite na piktogram kako biste došli do opisa

 

Image Gas under pressure
Symbol: Gas cylinder
Image
 • Što znači?
  Sadrži plin pod pritiskom; može eksplodirati ako se grije.
  Sadrži rashladni plin; može uzrokovati kriogene opekline ili ozljede.

  Primjeri gdje ih možemo naći
  Plinski spremnici

  Primjeri izjava o opreznosti
  Štititi od sunčeve svjetlosti
  Nositi izolirane rukavice protiv hladnoće/štitnik za lice/zaštitu očiju.
  Odmah zatražite liječnički savjet/pomoć.
 • Simboli koji su u postupnom ukidanju:

  Ne postoji simbol za ovaj piktogram opasnosti.

 

Image Explosive
Symbol: Exploding bomb
Image
 • Što znači?
  Nestabilan eksploziv
  Eksplozivno; opasnost velike eksplozije
  Eksplozivno; opasnost teškog izbacivanja
  Eksplozivno; opasnost od požara, pucanja ili izbacivanja
  Može masovno eksplodirati u požaru

  Primjeri gdje ih možemo naći
  Vatrometi, municija

  Primjeri izjava o opreznosti
  Prije uporabe dobaviti posebna upute
  Ne rukovati dok niste pročitali i shvatili sve sigurnosne mjere opreznosti
  Držati dalje od topline/iskri/otvorene vatre/toplih površina. – Zabranjeno pušenje
  Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu očiju/zaštitu lica
  Kao što je predviđeno nosite osobnu zaštitnu opremu
  Opasnost od eksplozije u slučaju požara
 • Simboli koji su u postupnom ukidanju:

  Image
Image Oxidising
Symbol: Flame over circle
Image
 • Što znači?
  Može uzrokovati ili pojačati vatru; oksidans.
  Može uzrokovati vatru ili eksploziju; jaki oksidans.

  Primjeri gdje ih možemo naći
  Izbjeljivač, kisik za medicinske svrhe
 • Primjeri izjava o opreznosti
  Držati dalje od topline/iskri/otvorene vatre/toplih površina. – Zabranjeno pušenje
  Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu očiju/zaštitu lica.
  Kontaminiranu odjeću i kožu odmah obilno isperite prije uklanjanja odjeće.
 • Simboli koji su u postupnom ukidanju:

  Image
Image Flammable
Symbol: Flame
Image
 • Što znači?
  Iznimno zapaljiv plin
  Zapaljiv plin
  Iznimno zapaljiv aerosol
  Zapaljiv aerosol
  Vrlo zapaljiva tekućina i para
  Zapaljiva tekućina i para
  Zapaljiva kruta tvar

  Primjeri gdje ih možemo naći
  Ulje za svjetiljke, nafta, odstranjivač laka za nokte
 • Primjeri izjava o opreznosti
  Ne špricajte na otvorenu vatru ili druge izvore zapaljivosti.
  Držati dalje od topline/iskri/otvorene vatre/toplih površina – Zabranjeno pušenje
  Spremnik držati čvrsto zatvorenim
  Držati ohlađeno
  Štititi od sunčeve svjetlosti
 • Simboli koji su u postupnom ukidanju:

  Image
Image Corrosive
Symbol: Corrosion
Image
 • Što znači?
  Može biti korozivno za metale
  Uzrokuje teške opekline na koži i oštećenja očiju

  Primjeri gdje ih možemo naći
  Čistači odvoda, octena kiselina, solna kiselina, amonijak
 • Primjeri izjava o opreznosti
  Ne udisati prašinu/paru/plin/maglice/isparivanja/mlaz
  Oprati… pomno nakon rukovanja
  Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu očiju/zaštitu lica
  Skladištiti zaključano
  Držati samo u originalnom spremniku
 • Simboli koji su u postupnom ukidanju:

  ImageImage
Image Health Hazard
Symbol: Exclamation Mark
Image
 • Što znači?
  Može uzrokovati iritaciju dišnih putova
  Može uzrokovati omamljenost ili vrtoglavicu
  Može uzrokovati alergijsku reakciju kože
  Uzrokuje ozbiljnu iritaciju očiju
  Uzrokuje iritaciju kože
  Štetno ako se proguta
  Štetno u dodiru s kožom
  Štetno ako se udahne
  Šteti javnom zdravlju i okolišu uništavajući ozon u gornjim dijelovima atmosfere

  Primjeri gdje ih možemo naći
  Deterdženti za pranje, sredstva za čišćenje toaleta, rashladne tekućine

  Primjeri izjava o opreznosti
  Izbjegavati udisanje prašine/pare/plina/maglice/isparivanja/mlaza
  Koristiti samo na otvorenom ili u dobro ventiliranom prostoru
  Ako se udahne, unesrećenog izložiti svježem zraku i držati ga u položaju ugodnom za disanje
  Ako se proguta, zovite CENTAR ZA OTROVE ili liječnika ako se ne osjećate dobro
  Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu očiju/zaštitu lica.
  Ako dođe na kožu: oprati s mnogo sapuna i vode
  Ako je u očima: pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Odstranite kontaktne leće ako ih imate i ako to možete lako učiniti. Nastavite s ispiranjem.
  Ne jesti, piti ili pušiti prilikom korištenja ovog proizvoda.
 • Simboli koji su u postupnom ukidanju:

  Image
Image Acute toxicity
Symbol: Skulls and Crossbones
Image
 • Što znači?
  Fatalno ako se proguta
  Fatalno u kontaktu s kožom
  Fatalno ako se udahne
  Otrovno ako se proguta
  Otrovno u kontaktu s kožom
  Otrovno ako se udahne

  Primjeri gdje ih možemo naći
  Pesticidi, biocidi, metanol
 • Primjeri izjava o opreznosti
  Oprati... pomno nakon rukovanja.
  Ne jesti, piti ili pušiti prilikom korištenja ovog proizvoda.
  Ako se proguta: odmah zovite CENTAR ZA OTROVE ili liječnika
  Isperite usta
  Pohranite u zatvorenom spremniku
  Izbjegavajte kontakt s očima, kožom ili odjećom.
  Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu očiju/zaštitu lica.
  Ako je na koži: nježno operite s mnogo sapuna i vode
  Odstranite/skinite odmah svu kontaminiranu odjeću.
  Operite kontaminiranu odjeću prije ponovnog korištenja.
  Ne udisati prašinu/pare/plin/maglicu/isparivanja/mlaz.
  Koristiti samo na otvorenom ili u dobro ventiliranom prostoru
  Nositi zaštitu za disanje
  Ako se udahne: unesrećenog izložiti svježem zraku i držati ga u položaju ugodnom za disanje
  Skladištiti zaključano
 • Simboli koji su u postupnom ukidanju:

  ImageImage
Image Serious health hazard
Symbol: Health hazard
Image
 • Što znači?
  Može biti fatalno ako se proguta i uđe u dišne putove
  Uzrokuje oštećenja organa
  Može uzrokovati oštećenja organa
  Može oštetiti plodnost ili nerođeno dijete
  Sumnja se da oštećuje plodnost ili nerođeno dijete
  Može uzrokovati rak
  Sumnja se da uzrokuje rak
  Može uzrokovati genska oštećenja
  Sumnja se da uzrokuje genska oštećenja
  Može uzrokovati alergiju ili astmatične simptome ili probleme s disanjem ako se udahne

  Primjeri gdje ih možemo naći?
  Terpentin, nafta, ulje za svjetiljke

  Primjeri izjava o opreznosti
  Ako se proguta: odmah pozvati CENTAR ZA OTROVE ili liječnika
  NE poticati povraćanje
  Skladištiti zaključano
  Ne udisati prašinu/pare/plin/maglice/isparivanja/mlaz.
  Pomno oprati nakon rukovanja.
  Ne jesti, piti ili pušiti prilikom korištenja ovog proizvoda.
  Ako se ne osjećate dobro, potražite liječnički savjet/liječničku skrb
  Ako ste izloženi: Nazvati CENTAR ZA OTROVE ili liječnika
  Prije uporabe dobaviti posebne upute
  Ne rukovati dok se ne pročitaju i shvate sve sigurnosne mjere opreznosti
  Koristiti osobnu zaštitnu opremu kao što se zahtijeva
  Ako ste bili izloženi ili ste zabrinuti: Potražite liječnički savjet/liječničku skrb
  Izbjegavati udisanje prašine/pare/plina/maglice/isparivanja/mlaza
  U slučaju neprikladne ventilacije nositi zaštitu za disanje
  Ako se udahne: Ako je disanje otežano, unesrećenog izložiti svježem zraku i držati ga u položaju ugodnom za disanje
 • Simboli koji su u postupnom ukidanju:

  ImageImage
Image Hazardous to the environment
Symbol: Environment
Image
 • Što znači?
  Vrlo otrovno za vodeni svijet s dugotrajnim posljedicama
  Otrovno za vodeni svijet s dugotrajnim posljedicama

  Primjeri gdje ih možemo naći?
  Pesticidi, biocidi, nafta, terpentin

  Primjeri izjava o opreznosti
  Izbjegavati ispuštanje u okoliš
  Prikupiti proliveno
 • Simboli koji su u postupnom ukidanju:

  Image

Categories Display