Popis razvrstavanja i označivanja

 

Što je Inventar razvrstavanja i oznaèavanja?

Ova baza podataka sadržava informacije o razvrstavanju i oznaèavanju prijavljenih i registriranih tvari koje su dostavili proizvoðaèi i uvoznici. Ona takoðer ukljuèuje popis usklaðenih razvrstavanja (tablice 3.1. i 3.2. Priloga VI. Uredbe CLP) te nazive usklaðenih tvari prevedene na sve jezike EU . 

Te su informacije tvrtke dostavile u svojim prijavama u Inventar razvrstavanja i oznaèavanja ili u registracijskim dosjeima. ECHA vodi Inventar, ali ne provjerava i ne potvrðuje toènost informacija.

S porastom broja registracijskih dosjea i podnesenih prijava u Inventar razvrstavanja i oznaèavanja, poveæat æe se broj prijava i tvari u bazi podataka. Time æe se i podaci u javno dostupnom inventaru redovito ažurirati.

Kontinuirano poboljšanje pohranjenih informacija iziskuje zajedničke napore svih uključenih strana. Podnositelji prijave trebaju provjeriti razvrstavanja svojih tvari na popisu i po potrebi ažurirati prijave.

 

 

Informacije u Inventaru

U skladu s Uredbom CLP (èlanak 42.), objavljuju se sljedeæe informacije:

  • naziv nomenklature IUPAC za tvari razvrstane u neke razrede ili kategorije opasnosti iz èlanka 119. stavka 1. toèke (a), ne dovodeæi u pitanje èlanak 119. stavak 2. toèke (f) i (g) Uredbe REACH 
  • naziv tvari iz popisa EINECS, ako je on primjenjiv, i druge potrebne i raspoložive brojèane identifikacijske oznake
  • razvrstavanje i oznaèavanje tvari

U Inventaru se nalaze sve prijave koje se odnose na sve objavljene tvari.  To ukljuèuje i prijave koje se odnose na nerazvrstane tvari.

Pretraživanje Inventara

Kako biste mogli pristupiti pretraživanju, ispunite kriterije pretraživanja te proèitajte i prihvatite izjavu o odricanju od odgovornosti. Kada se prikaže tablica s rezultatima, kliknite na ikonu u stupcu Prikaz (View) kako biste vidjeli sažete informacije o razvrstavanju i oznaèavanju tvari.

Na stranici sa sažetkom informacija o razvrstavanju i oznaèavanju bit æe prikazano usklaðeno razvrstavanje i oznaèavanje u skladu s kriterijima Uredbe CLP, ako tvar ima usklaðeno razvrstavanje i oznaèavanje.

Prijave zaprimljene u sklopu zajednièke dostave u postupku registracije sukladno Uredbi REACH takoðer su na odgovarajuæi naèin oznaèene zastavicom.

Sve prijave iste tvari grupirane su prema brojèanim identifikacijskim oznakama i prikazane zajedno.

Identiène prijave iste tvari spojene su i naveden je broj podnositelja prijave. Može biti više razvrstavanja iste tvari zbog, primjerice, razlièitog sastava, oblika ili agregatnog stanja tvari koja se stavlja na tržište.

Klikom na ikonu informacija prikazat æe se objašnjenje podataka u susjednom polju.