Razvrstavanje tvari i smjesa

Ključno načelo Uredbe o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP) je samorazvrstavanje tvari ili smjese od strane proizvođača, uvoznika ili daljnjeg korisnika.

To obuhvaća utvrđivanje opasnosti tvari ili smjese te usporedbu podataka o opasnosti s kriterijima navedenim u Uredbi CLP. Razvrstavanje se temelji na opasnim svojstvima tvari ili smjese, a ne na vjerojatnosti izlaganja i rizika.

Cilj je samorazvrstavanja odrediti sadrži li kemijska tvar ili smjesa fizikalne, zdravstvene i/ili okolišne opasnosti i ispravno priopćiti podatke o tim opasnostima odgovarajućim označivanjem u lancu opskrbe kada se proizvod stavlja na tržište, bez obzira na količinu proizvedene tvari ili smjese.

Samorazvrstavanje

Sukladno Uredbi CLP tvar se treba samostalno razvrstati kada ne postoji usklađeno razvrstavanje za nju u Prilogu VI. Uredbi CLP, a tvar sadrži opasna svojstva. Za tvar za koju već postoji usklađeno razvrstavanje (unos u Prilogu VI. Uredbi CLP), usklađeno razvrstavanje prema opasnosti pravno je obvezujuće za razrede opasnosti i podjele navedene u unosu. Razredi opasnosti i podjele koje nisu navedene u unosu trebaju se procijeniti i samostalno razvrstati, prema potrebi.

U opravdanim slučajevima mogu se primjenjivati iznimke usklađenog razvrstavanja, na primjer ako se tvar na tržište stavlja u drugačijem fizikalnom stanju ili obliku ili ako postoji napomena povezana s unosom u Prilogu VI. Nadalje, razvrstavanje koje je u Prilogu VI. navedeno kao minimalno razvrstavanje treba procijeniti na temelju dostupnih podataka. Ako ti podatci zahtijevaju razvrstavanje tvari u strožoj kategoriji od minimalne, potrebno je koristiti strožu kategoriju.

Druge nedoumice povezane s „prijevodom“ opasnosti iz Direktive o opasnim tvarima (DSD) u Uredbi CLP treba pažljivo procijeniti. U svakom slučaju, kada se tvar samostalno razvrstava (uz usklađeno razvrstavanje u Prilogu VI. Uredbi CLP), odluka treba biti obrazložena te se o njoj prema potrebi treba dogovoriti s drugim proizvođačima, uvoznicima ili daljnjim korisnicima.

Za tvar za koju trenutačno ne postoji unos u Prilogu VI. (na primjer tvar nema usklađeno razvrstavanje ni za jedan razred opasnosti), proizvođač ili uvoznik treba procijeniti sve relevantne razrede opasnosti i primijeniti samorazvrstavanje na sve razrede opasnosti za koje su ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Smjese se uvijek moraju samostalno razvrstati prije stavljanja na tržište jer ne podliježu usklađenom razvrstavanju i označivanju (CLH).

Osoba koja provodi samorazvrstavanje treba prikupiti sve dostupne podatke te ocijeniti njihovu pouzdanost i prikladnost. Podatke tada treba ocijeniti u odnosu na kriterije razvrstavanja i odlučiti o odgovarajućem razvrstavanju.

Za razvrstavanje smjesa vrijedi sličan postupak. Mogu se razvrstati na temelju podataka o samoj smjesi, sličnim ispitanim smjesama ili pojedinačnim komponentama smjese.

Proizvođači, uvoznici i daljnji korisnici trebaju slijediti nova znanstvena ili tehnička postignuća i odlučiti je potrebno provesti samorazvrstavanje tvari ili smjese koju stavljaju na tržište.