Tko mora podnijeti obavijesti i što se u njoj može podnijeti?

Tvar morate prijaviti radi uvrštenja na popis razvrstavanja i označivanja u roku od mjesec dana nakon njezina stavljanja na tržište te vi:

 • Proizvodite tvar i ona podliježe registraciji prema Uredbi REACH; ili
 • Uvozite tvar i ona podliježe registraciji prema Uredbi REACH; ili
 • Proizvodite ili uvozite tvar i ona je razvrstana kao opasna, bez obzira na kolicinu; ili
  Uvozite pripravak koji sadrži tvar koja je razvrstana kao opasna i prisutna je iznad relevantne granice koncentracije što rezultira razvrstavanjem pripravka kao opasnog u skladu s Uredbom CLP; ili
 • Uvozite proizvod koji sadrži tvari koje podliježu registraciji u skladu s clankom 7. Uredbe REACH.

 

Jedini zastupnik ili uvoznik – tko podnosi prijavu?

Jedini zastupnici (OR) mogu podnijeti potrebne informacije za prijavu u Registar kao dio registracijskog dosjea REACH-a. Kada je potrebna zasebna prijava u Registar, uvoznik u EU trebao bi pod uobičajenim okolnostima podnijeti prijavu.

Ako operateri koji nisu iz EU-a, iz razloga povjerljivosti, ne žele svojim uvoznicima u EU otkriti sastav svojih tvari ili pripravaka, mogu jednog od uvoznika imenovati za podnositelja prijave u ime ostalih uvoznika (skupna prijava). 

U protivnom treća strana, koja i sama nije proizvođač ili uvoznik (npr. jedini zastupnik koji je već izabran radi registracije prema REACH-u), može podnijeti skupnu prijavu u ime EU uvoznika. Ta treća strana može podnijeti prijavu, ali ne može preuzeti obveze uvoznika članova skupine. Ako se koristi takvo rješenje, tijelo koje podnosi prijavu mora moći dokumentirati da je imenovano djelovati u ime proizvođača/uvoznika koji su dio skupine te da proizvođači/uvoznici prihvaćaju da su oni jedini i potpuno odgovorni za ispunjivanje obveza vezanih za prijavu.

Dokument vezan za stvaranje skupine proizvođača/uvoznika zajedno s podacima i informacijama na kojima se zasnivaju C&L-ovi možda će trebati biti dostupni nadležnim tijelima te relevantnim provedbenim tijelima.

 

Što treba prvo učiniti?

Kao prvi korak trebate pročitati Praktični vodič 7: Kako prijaviti tvari u Registar za razvrstavanje i označivanje (vidi dolje) koji vam pomaže u identifikaciji jeste li obvezni prijaviti svoju tvar Registru razvrstavanja i označivanja. Vodič će vam pružiti i uvod o tome kako prijavu provesti u praksi. Možete pročitati više o zahtjevima za informacijama te alatima za prijavu slijedeći dolje navedene poveznice ili one na pokrajnjoj traci.

 

What should the notification include?

Svaka prijava treba sadržavati:

 • Ime i kontaktne detalje podnositelja prijave;
 • Identitet tvari, ukljucujuci ime i ostale identifikatore, informacije vezane za molekularne i strukturne formule, sastav, prirodu i kolicinu aditiva;
 • Razvrstavanje tvari prema kriterijima CLP-a;
 • Razlog za „nerazvrstavanje" u slucaju da je tvar razvrstana u neke, ali ne u sve razrede opasnosti ili diferencijacije uz napomenu je li to zbog
 • o    nedostatka podataka,

  o    neodređenih podataka ili

  o    podataka kojima se zaključuje nerazvrstavanje;

 • Specificna ogranicenja koncentracija ili M faktore, gdje je potrebno, uz obrazloženje za njihovo postavljanje; te
 • Elemente oznacivanja, ukljucujuci piktograme za opasnost, signalne rijeci, izjave o opasnosti te bilo kakve dodatne izjave o opasnosti.
   

 

Povjerljivost IUPAC-ovih naziva

Tvrtke mogu, u određenim okolnostima, zadržati povjerljivost IUPAC-ova naziva tvari prilikom njegove prijave u C&L registar. IUPAC-ov naziv može se smatrati povjerljivim i stoga neobjavljen u C&L registru u sljedećim slučajevima:

 

 • tvari koje nisu u postupnom uvođenju;

 • tvari koje se koriste kao jedan ili više od sljedećih:

 • o    kao intermedijer;

  o    u znanstvenim istraživanjima i razvoju; ili

  o    u istraživanju i razvoju usmjerenim prema proizvodu i procesu.

Kako bi IUPAC-ov naziv ostao povjerljiv, tvrtke trebaju u svojim IUCLID dosjeima pružiti:

 1. Obrazloženje ukljucujuci jasnu naznaku je li predmetna tvar tvar u postupnom uvodenju, tvar korištena kao kemijski intermedijer, u znanstvenim istraživanjima i razvoju ili u istraživanjima i razvoju usmjerenim prema proizvodu i procesu.
 2. Alternativni naziv za širenje koje ce provesti ECHA.

Može se koristiti samo IUCLID 5 za postavljanje takvih oznaka povjerljivosti, a kako to učiniti, pojašnjeno je u Priručniku za podnošenje podataka Dio 12.

Nema pristojbe za oznake povjerljivosti u prijavi C&L.

Alternativni naziv dostavljen u C&L prijavi za širenje podataka ne može se automatski koristiti u druge svrhe. Potreban je odgovarajući zahtjev kako bi se koristio alternativni naziv za tvar u pripravku u sigurnosno-tehničkom listu ili na oznaci.