PIC-asetuksen ymmärtäminen

Ilmoitettua ennakkosuostumusta koskevalla asetuksella (PIC-asetus (EU) N:o 649/2012) hallinnoidaan tiettyjen vaarallisten kemikaalien tuontia ja vientiä sekä asetetaan velvoitteita yrityksille, jotka haluavat viedä tiettyjä kemikaaleja EU:n ulkopuolisiin maihin. Sillä pyritään edistämään vastuun jakamista ja yhteisiä ponnisteluja vaarallisten kemikaalien kansainvälisen kaupan alalla sekä suojelemaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä tarjoamalla kehitysmaille tietoa vaarallisten kemikaalien turvallisesta säilytyksestä, kuljetuksesta, käytöstä ja hävittämisestä.

Tällä asetuksella pannaan Euroopan unionissa täytäntöön kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehty Rotterdamin yleissopimus.

PIC-asetusta sovelletaan liitteessä I lueteltuihin kiellettyihin tai ankarasti säänneltyihin kemikaaleihin, joihin kuuluu teollisuuskemikaaleja, torjunta-aineita ja biosideja, kuten bentseeni, kloroformi, atratsiini ja permetriini. Näiden kemikaalien viennille on asetettu kaksi vaatimusta: vienti-ilmoitus ja nimenomainen suostumus.

PIC-asetusta sovelltaan myös liitteessä V lueteltuihin vientikiellon alaisiin kemikaaleihin ja kaikkiin muihin maasta vietäviin kemikaaleihin niiden pakkausten ja merkintöjen osalta, joiden on oltava asiaa koskevan EU-lainsäädännön mukaisia.

Kemikaaleja, joita käytetään huumausaineissa, radioaktiivisissa materiaaleissa, jätteissä, kemiallisissa aseissa, elintarvikkeissa ja elintarvikkeiden lisäaineissa, rehuissa, geneettisesti muunnetuissa organismeissa ja lääkkeissä (paitsi desinfiointiaineissa, hyönteis- ja loismyrkyissä ), säännellään muulla EU-lainsäädännöllä, eivätkä ne siksi kuulu PIC-asetuksen soveltamisalaan.

Asetusta ei myöskään sovelleta kemikaaleihin, joita viedään tai tuodaan tutkimus- tai analyysitarkoituksissa määrinä, jotka eivät todennäköisesti vaikuta ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja jotka eivät ylitä 10:tä kilogrammaa kultakin viejältä kuhunkin tuontimaahan kalenterivuodessa.

PIC-asetusta alettiin soveltaa 1. maaliskuuta 2014. Tuolloin uuteen asetukseen liittyvät hallinnolliset ja tekniset tehtävät siirtyivät kemikaaliviraston vastuulle. Viraston pääasiallisena tehtävänä on käsitellä ja lähettää vienti-ilmoituksia EU:n ulkopuolisiin tuojamaihin sekä ylläpitää tietokantaa ilmoituksista ja tuojamaiden antamista nimenomaisista suostumksista.
 
Lisäksi kemikaalivirasto tarjoaaa apua sekä teknisiä ja tieteellisiä ohjeita teollisuudelle, nimetyille kansallisille viranomaisille niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin ja Euroopan komissiolle.