Nimenomaista suostumusta koskeva vaatimus

 

Vienti-ilmoitusta koskevan ilmoituksen lisäksi PIC-asetuksen liitteessä I oleviin 2 ja 3 osaan sisältyvien kemikaalien vientiä varten tarvitaan myös voimassa oleva nimenomainen suostumus EU:n ulkopuolisen maahantuojamaan nimetyltä kansalliselta viranomaiselta. Poikkeuslupa saatetaan myöntää vain poikkeuksellisissa olosuhteissa:

  • Jos maahantuojamaa ei ole vastannut nimenomaista suostumusta koskevaan pyyntöön 60 päivän kuluessa ja kaikki asetuksen 649/2012 14 artiklan 7 kohdassa esitetyt ehdot täyttyvät, maastaviejä voi esittää poikkeuslupaa koskevan ehdotuksen nimenomaista suostumusta koskevista vaatimuksista.
  • Jos ilmoitettava kemikaali sisältyy I liitteen 2 osan luetteloon ja jos sitä on tarkoitus viedä maasta johonkin OECD-maahan, ehdotusta poikkeusluvan myöntämisestä voidaan harkita nimenomaista suostumusta koskevan vaatimuksen osalta. Tällaisen poikkeusluvan pyytämiseksi maastaviejän on esitettävä asiakirjanäyttö siitä, että kemikaali on saanut käyttöluvan, rekisteröity tai hyväksytty asianomaisessa OECD-maassa.

Tätä vaatimusta ei sovelleta liitteessä olevan 3 osan kemikaaleihin silloin, kun Rotterdamin yleissopimuksen PIC-kiertokirjeessä on julkaistu myönteinen tuontivastine ja tietyt ehdot täyttyvät.

Nimenomainen suostumus säilyy voimassa seuraavien maastavientien osalta kolmen kalenterivuoden ajan, mikäli itse nimenomaisen suostumuksen ehdoissa ei toisin mainita. Näiden kolmen vuoden ajan jokainen yhtiö EU:ssa voi viedä maasta samaa kemikaalia maahan, joka on myöntänyt nimenomaisen suostumuksen (ja, että nimenomaisen suostumuksen ehdot sallivat tämän), mutta yhtiön on silti täytettävä vuosittaista ilmoittamista ja raportointia koskevat vaatimukset. ECHA ylläpitää tietokantaa sekä aiemmista ja uusista ilmoituksista että nimenomaisten suostumusten osalta annetuista vasteista.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)