Kemikaaliluettelo: liite I

PIC-asetusta sovelletaan liitteessä I lueteltuihin nimikekohtiin (yksittäisiä kemikaaleja tai kemikaaliryhmiä) ja seoksiin, jotka sisältävät kyseisiä kemikaaleja sellaisena pitoisuutena, että ne on merkittävä CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti (riippumatta siitä, sisältääkö seos muita aineita), sekä esineisiin, jotka sisältävät kyseisiä kemikaaleja reagoimattomassa muodossa.

Luetteloa päivitetään säännöllisesti EU:n lainsäädännön mukaisten sääntelytoimien ja Rotterdamin yleissopimuksen alalla tapahtuneen kehityksen perusteella. Se on jaettu kolmeen osaan sen mukaan, mitä erilaisia velvoitteita kemikaaleihin sovelletaan.

1 osa

Näihin nimikekohtiin sovelletaan vienti-ilmoitusmenettelyä. Niihin kuuluvat kaikki kemikaalit, jotka ovat EU:ssa kiellettyjä tai ankarasti säänneltyjä ainakin yhdessä PIC-asetuksessa määritellyistä neljästä käyttötarkoitusalaryhmästä:

  • teollisuuskemikaalit ammattikäyttöön
  • teollisuuskemikaalit yleiseen käyttöön
  • kasvinsuojeluvalmisteina käytettävät torjunta-aineet
  • muut torjunta-aineet, kuten biosidituotteet.

2 osa

Vienti-ilmoitusvaatimuksen lisäksi osaan 2 kuuluvien nimikekohtien osalta vaaditaan, että viejän nimetty kansallinen viranomainen saa tuojamaan viranomaisilta ilmoituksen siitä, että ne hyväksyvät tuonnin.Tätä kutsutaan nimenomaiseksi suostumukseksi.

Näitä kemikaaleja varten vaaditaan Rotterdamin yleissopimuksen nojalla PIC-ilmoitus, koska ne ovat EU:ssa kiellettyjä tai ankarasti säänneltyjä jommassakummassa Rotterdamin yleissopimuksessa määritellyssä ryhmässä: torjunta-aineet ja teollisuuskemikaalit.

3 osa

Luettelon osan 3 nimikekohtiin sovelletaan vienti-ilmoitusvaatimusta ja nimenomaista suostumusta koskevaa vaatimusta, paitsi jos Rotterdamin yleissopimuksen PIC-kiertokirjeessä on julkaistu tuontivastine ja tietyt ehdot täyttyvät.

Näihin kemikaaleihin sovelletaan Rotterdamin yleissopimuksessa määriteltyä PIC-sopimusta, ja ne luetellaan kyseisen yleissopimuksen liitteessä III.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)