Tietojen vaihtoa koskeva raportointi

Euroopan kemikaaliviraston, Euroopan komission ja jäsenvaltioiden nimettyjen kansallisten viranomaisten on PIC-asetuksen mukaisesti annettava EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisille tietoa kemikaaleista, joihin tätä asetusta sovelletaan.

Tieto voi koskea tieteellisiä, teknisiä, taloudellisia tai juridisia näkökohtia, ja siihen voi myös sisältyä toksikologisia ja ympäristötoksikologisia näkökohtia sekä tietoa turvallisuustekijöistä.

Kemikaalivirasto laatii kerran kahdessa vuodessa koosteen ilmoitetuista tiedoista ja julkaisee sen verkkosivuillaan. Koosteessa ilmoitetaan myös PIC-asetuksen piiriin kuuluviin kemikaaleihin liittyvistä sääntelytoimista, joita koskeva tieto on Rotterdamin yleissopimuksen mukaisesti saatettu julkisesti saataville.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)