CLP-asetus tutuksi

Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (CLP) annettu asetus (EY) N:o 1272/2008 perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettuun luokitus- ja merkintäjärjestelmään (GHS), ja sen tarkoituksena on varmistaa terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso sekä aineiden, seosten ja esineiden vapaa liikkuvuus.

CLP-asetuksella muutettiin vaarallisia aineita koskevaa direktiiviä (67/548/ETY (DSD)), vaarallisia valmisteita koskevaa direktiiviä (1999/45/EY (DPD)) ja asetusta (EY) N:o 1907/2006 (REACH), ja 1. kesäkuuta 2015 alkaen se on ainoa EU:ssa voimassa oleva aineiden ja seosten luokitusta ja merkintöjä koskeva lainsäädäntö.

CLP-asetus on oikeudellisesti sitova kaikissa jäsenvaltioissa, ja sitä sovelletaan suoraan kaikilla teollisuuden aloilla. Se edellyttää aineiden tai seosten valmistajia, maahantuojia tai jatkokäyttäjiä luokittelemaan, merkitsemään ja pakkaamaan vaaralliset kemikaalit asianmukaisella tavalla ennen niiden markkinoille saattamista.

Yksi CLP-asetuksen päätavoitteista on määrittää, onko aineella tai seoksella ominaisuuksia, joiden johdosta se luokitellaan vaaralliseksi. Tässä yhteydessä luokittelu toimii lähtökohtana vaaroista tiedottamiselle.

Kun aineen tai seoksen merkitykselliset tiedot (esimerkiksi toksikologiset tiedot) täyttävät CLP-asetuksen luokituskriteerit, aineen tai seoksen vaarat tunnistetaan antamalla niille tietty vaaraluokka ja -kategoria. CLP-asetuksen vaaraluokat kattavat fysikaaliset vaarat, terveydelle aiheutuvat vaarat, ympäristövaarat ja muut vaarat.

Kun aine tai seos on luokiteltu, on tunnistetuista vaaroista tiedotettava muille toimitusketjun toimijoille, kuluttajat mukaan lukien. Varoitusetiketeissä ja käyttöturvallisuustiedotteissa voidaan vaarallisuusmerkintöjen avulla ilmoittaa aineen tai seoksen käyttäjälle vaaran luokittelusta ja varoittaa tätä vaarasta sekä tarpeesta hallita siihen liittyviä riskejä.

CLP-asetuksessa esitetään yksityiskohtaiset kriteerit merkinnöille: varoitusmerkit, huomiosanat, yleiset vaaralausekkeet sekä ennaltaehkäisyä, toimenpiteitä, varastointia ja jätteiden käsittelyä koskevat lausekkeet kullekin vaaraluokalle ja -kategorialle. Lisäksi siinä esitetään yleiset pakkauksia koskevat standardit vaarallisten aineiden ja seosten turvallisen toimituksen varmistamiseksi. Merkintävaatimusten avulla tapahtuvan vaaroista tiedottamisen lisäksi CLP-asetus tarjoaa perustan monille kemikaalien riskinhallintaan liittyville säännöksille.   

Tämän lisäksi CLP-asetukseen sisältyvät seuraavat prosessit:

Yhdenmukaistettu luokitus ja merkinnät

Tiettyjen vaarallisten kemikaalien luokitus ja merkinnät on yhdenmukaistettu riittävän riskinhallinnan varmistamiseksi kaikkialla EU:ssa.

Jäsenvaltiot ja valmistajat, maahantuojat tai jatkokäyttäjät voivat ehdottaa aineelle yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintää. Ainoastaan jäsenvaltiot voivat ehdottaa olemassa olevan yhdenmukaistamisen tarkistamista ja tehdä yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevia ehdotuksia aineen ollessa tehoaine biosidi- tai kasvinsuojelutuotteissa.

Vaihtoehtoiset kemialliset nimet seoksissa

Tämän prosessin avulla toimittajat voivat pyytää käyttää vaihtoehtoista kemikaalin nimeä seoksessa olevalle aineelle suojatakseen liiketoimintansa luottamuksellisuutta ja erityisesti immateriaalioikeuksiaan. Kaikki kemikaaliviraston hyväksymät vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttämistä koskevat pyynnöt ovat voimassa kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Luokitusten ja merkintöjen luettelo

CLP-asetuksen mukainen ilmoitusvelvollisuus edellyttää, että valmistajat ja maahantuojat toimittavat markkinoille saattamiensa aineiden luokitusta ja merkintöjä koskevat tiedot ECHA:n luokitusten ja merkintöjen luetteloon.

Myrkytystietokeskukset

CLP-asetukseen lisättiin vuonna 2017 uusi liite VIII, jolla 45 artiklan mukaisia ilmoituksia koskevat yhdenmukaistetut tietovaatimukset pannaan täytäntöön. Kyseiset tiedot toimitetaan jäsenvaltioiden nimeämille elimille käytettäviksi kiireellisisissä terveydenhuollon vastatoimissa (myrkytystietokeskukset).

Liitteessä VIII määritellään ainutkertainen koostumustunniste (UFI), joka on ilmoitettava seoksen varoitusetiketissä ja joka luo yksiselitteisen linkin markkinoille saatetun seoksen ja kiireellisten terveydenhuollon vastatoimien käyttöön saatetun tiedon välille.