C&L-luettelo

 

Mikä luokitusten ja merkintöjen luettelo on?

Tämä tietokanta sisältää valmistajilta ja maahantuojilta saatua tietoa ilmoitettujen ja rekisteröityjen aineiden luokituksista ja merkinnöistä Se sisältää myös yhdenmukaistettujen luokitusten luettelon (CLP-asetuksen liitteen VI taulukot 3.1 ja 3.2) sekä yhdenmukaistetun luokituksen piiriin kuuluvien aineiden nimet kaikilla EU:n kielillä. 

Yritykset ovat antaneet nämä tiedot luokitus- ja merkintäilmoituksissaan tai rekisteröintiasiakirjoissaan. Kemikaalivirasto ylläpitää luetteloa mutta ei tarkista tai varmenna tietojen oikeellisuutta.

Ilmoitusten ja aineiden määrä tietokannassa kasvaa ajan mittaan, kun yritykset toimittavat lisää luokitus- ja merkintäilmoituksia ja rekisteröintiasiakirjoja. Tietoja julkisessa luettelossa päivitetään säännöllisesti.

Jatkuva tallennetun tiedon parantaminen edellyttää kaikkien osallistuvien osapuolten panosta. Ilmoittajia kannustetaan tarkistamaan luettelosta aineidensa luokitus ja päivittämään tarvittaessa ilmoituksensa.

 

 

Luettelon tiedot

CLP-asetuksen (42 artiklan) mukaan julkaistaan seuraavat tiedot:

  • IUPAC-nimikkeistössä esiintyvä nimi niille aineille, jotka on luokiteltu tiettyjen vaaraluokkien tai -kategorioiden osalta REACH-asetuksen 119 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti sanotun kuitenkaan rajoittamatta REACH-asetuksen 119 artiklan 2 kohdan f ja g alakohdan soveltamista 
  • aineen nimi sellaisena kuin se mahdollisesti esiintyy EINECS-luettelossa ja muut numeeriset tunnisteet, jos saatavilla ja tarpeen
  • aineen luokitukset ja merkinnät

Kaikki ilmoitukset kaikista julkaistuista aineista sisällytetään luetteloon.  Tämä käsittää myös ilmoitukset luokittelemattomista aineista.

Hakeminen luettelosta

Haku tehdään antamalla hakuehdot. Lue ja hyväksy oikeudellinen vastuuvapauslauseke. Tulokset näkyvät taulukossa. Yhteenvedon aineen luokituksista ja merkinnöistä saa näkyviin napsauttamalla View column -kuvaketta.

Luokitus- ja merkintäsivuston yhteenveto näyttää yhdenmukaistetut luokitukset ja merkinnät CLP:n vaatimusten mukaisesti, jos aineella on yhdenmukaistetut luokitukset ja merkinnät.

REACH-rekisteröintimenettelyssä tietojen yhteistoimituksesta saadut ilmoitukset on myös merkitty vastaavasti.

Kaikki ilmoitukset samalle aineelle on ryhmitetty niiden numeeristen tunnisteiden perusteella, ja ne näytetään yhdessä.

Samanlaiset samaa ainetta koskevat ilmoitukset yhdistetään, ja myös ilmoittajien määrä mainitaan. Samalla aineella voi olla monia luokituksia, mikä johtuu esimerkiksi markkinoille saatetun aineen erilaisesta koostumuksesta, muodosta tai olomuodosta.

Tietokentän selityksen saa näkyviin napsauttamalla tietokuvaketta.