CLP-piktogrammit

Varoitusmerkki on merkintään sisältyvä kuva, joka sisältää varoitussymbolin ja erityiset värit, joiden tarkoituksena on tarjota tietoa vahingosta, jota tietty aine tai seos voi aiheuttaa terveydelle tai ympäristölle. CLP-asetuksen myötä Euroopan unionissa otettiin käyttöön uusi vaarallisten aineiden luokittelu- ja merkintäjärjestelmä. Varoitusmerkit ovat myös muuttuneet ja vastaavat YK:n maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettua järjestelmää.

Napsauta varoitusmerkkiä, jonka kuvauksen haluat nähdä

 

Image Gas under pressure
Symbol: Gas cylinder
Image
 • Mitä se tarkoittaa?
  Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.
  Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman.

  Esimerkkejä esiintymispaikoista
  Kaasusäiliöt

  Esimerkkejä turvalausekkeista
  Suojaa auringonvalolta
  Käytä kylmäeristäviä suojakäsineitä/kasvonsuojainta
  /silmiensuojainta.
  Hakeudu välittömästi lääkäriin.
 • Poistettavat symbolit:

  Tälle varoitusmerkille ei ole mitään nykyistä symbolia.

 

Image Explosive
Symbol: Exploding bomb
Image
 • Mitä se tarkoittaa?
  Epävakaa räjähdysaine
  Räjähde; massaräjähdysvaara
  Räjähde; vakava sirpalevaara
  Räjähde; palo-, räjähdys- tai sirpalevaara
  Koko massa voi räjähtää tulessa

  Esimerkkejä esiintymispaikoista
  Ilotulitteet, ammukset

  Esimerkkejä turvalausekkeista
  Lue erityisohjeet ennen käyttöä
  Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä
  Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty
  Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
  Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia
  Tulipalon sattuessa räjähdysvaara
 • Poistettavat symbolit:

  Image
Image Oxidising
Symbol: Flame over circle
Image
 • Mitä se tarkoittaa?
  Aiheuttaa tulipalon vaaran tai edistää tulipaloa; hapettava.
  Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava.

  Esimerkkejä esiintymispaikoista
  Valkaisuaine, lääkinnällinen happi
 • Esimerkkejä turvalausekkeista
  Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – Tupakointi kielletty
  Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/
  silmiensuojainta/kasvonsuojainta
  Huuhdo saastunut vaatetus ja iho välittömästi runsaalla vedellä ennen vaatetuksen riisumista
 • Poistettavat symbolit:
  Image
Image Flammable
Symbol: Flame
Image
 • Mitä se tarkoittaa?
  Erittäin helposti syttyvä kaasu
  Syttyvä kaasu
  Erittäin helposti syttyvä aerosoli
  Syttyvä aerosoli
  Helposti syttyvä neste ja höyry
  Syttyvä neste ja höyry
  Syttyvä kiinteä aine

  Esimerkkejä esiintymispaikoista
  Lamppuöljy, bensiini, kynsilakan poistoaine
 • Esimerkkejä turvalausekkeista
  Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
  Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta – Tupakointi kielletty
  Säilytä tiiviisti suljettuna
  Säilytä viileässä
  Suojaa auringonvalolta
 • Poistettavat symbolit:

  Image
Image Corrosive
Symbol: Corrosion
Image
 • Mitä se tarkoittaa?
  Voi syövyttää metalleja
  Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

  Esimerkkejä esiintymispaikoista
  Viemäreiden puhdistusaineet, etikkahappo, suolahappo, ammoniakki
 • Esimerkkejä turvalausekkeista
  Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta
  Pese…huolellisesti käsittelyn jälkeen
  Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/
  silmiensuojainta/kasvonsuojainta
  Varastoi lukitussa tilassa
  Säilytä alkuperäispakkauksessa
 • Poistettavat symbolit:

  ImageImage
Image Health Hazard
Symbol: Exclamation Mark
Image
 • Mitä se tarkoittaa?
  Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
  Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta
  Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
  Ärsyttää voimakkaasti silmiä
  Ärsyttää ihoa
  Haitallista nieltynä
  Haitallista joutuessaan iholle
  Haitallista hengitettynä
  Vahingoittaa yleistä terveyttä ja ympäristöä tuhoamalla otsonia ilmakehän yläosissa

  Esimerkkejä esiintymispaikoista
  Pesuaineet, WC-altaan puhdistusaine, jäähdytysneste

  Esimerkkejä turvalausekkeista
  Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä
  Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto
  Jos kemikaalia on hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää
  Jos kemikaalia on nielty: ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia
  Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/
  silmiensuojainta/kasvonsuojainta
  Jos kemikaalia joutuu iholle: pese runsaalla vedellä ja saippualla
  Jos kemikaalia joutuu silmiin: huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista
  Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä
 • Poistettavat symbolit:

  Image
Image Acute toxicity
Symbol: Skulls and Crossbones
Image
 • Mitä se tarkoittaa?
  Tappavaa nieltynä
  Tappavaa joutuessaan iholle
  Tappavaa hengitettynä
  Myrkyllistä: nieltynä
  Myrkyllistä joutuessaan iholle
  Myrkyllistä hengitettynä

  Esimerkkejä esiintymispaikoista
  Hyönteismyrkyt, biosidit, metanoli
 • Esimerkkejä turvalausekkeista
  Pese... huolellisesti käsittelyn jälkeen
  Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä
  Jos kemikaalia on nielty: ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin
  Huuhdo suu
  Varastoi suljettuna
  Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin
  Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/
  silmiensuojainta/kasvonsuojainta
  Jos kemikaalia joutuu iholle: pese varovasti runsaalla vedellä ja saippualla
  Riisu saastunut vaatetus välittömästi.
  Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.
  Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta
  Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto
  Käytä hengityksensuojainta
  Jos kemikaalia on hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää
  Varastoi lukitussa tilassa
 • Poistettavat symbolit:

  ImageImage
Image Serious health hazard
Symbol: Health hazard
Image
 • Mitä se tarkoittaa?
  Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
  Vahingoittaa elimiä
  Saattaa vahingoittaa elimiä
  Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä
  Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
  Saattaa aiheuttaa syöpää
  Epäillään aiheuttavan syöpää
  Saattaa aiheuttaa perimävaurioita
  Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
  Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia

  Esimerkkejä esiintymispaikoista
  Tärpätti, bensiini, lamppuöljy

  Esimerkkejä turvalausekkeista
  Jos kemikaalia on nielty: ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin
  EI saa oksennuttaa
  Varastoi lukitussa tilassa
  Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta
  Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen
  Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä
  Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia
  Altistumisen tapahduttua: ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin
  Lue erityisohjeet ennen käyttöä
  Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä
  Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia
  Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista:  Hakeudu lääkäriin
  Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä
  Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön
  Jos kemikaalia on hengitetty: Jos on hengitysvaikeuksia, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää
 • Poistettavat symbolit:

  ImageImage
Image Hazardous to the environment
Symbol: Environment
Image
 • Mitä se tarkoittaa?
  Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia
  Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

  Esimerkkejä esiintymispaikoista
  Hyöteismyrkyt, biosidit, bensiini, tärpätti

  Esimerkkejä turvalausekkeista
  Vältettävä päästämistä ympäristöön
  Valumat on kerättävä
 • Poistettavat symbolit:

  Image