Vaihtoehtoinen kemiallinen nimi sekoituksissa

Toimittajat, jotka ovat huolissaan siitä, että seoksen kemiallisen koostumuksen ilmoittaminen varoitusetiketissä tai käyttöturvallisuustiedotteessa vaarantaa liikesalaisuuden ja erityisesti teollis- ja tekijänoikeudet, voivat esittää pyynnön saada käyttää aineesta vaihtoehtoista kemiallista nimeä.

Ennen 1 päivää kesäkuuta 2015 toimittajien on toimitettava pyyntönsä Euroopan kemikaalivirastolle tai toimivaltaiselle viranomaiselle riippuen siitä, onko seos luokiteltu CLP-asetuksen tai aiemman lainsäädännön (vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin) mukaisesti.

CLP-asetuksen mukaiset pyynnöt

CLP-asetuksen luokituskriteerien mukaiset pyynnöt esitetään Euroopan kemikaalivirastolle, ei toimivaltaiselle viranomaiselle. Kaikki Euroopan kemikaaliviraston hyväksymät vaihtoehtoiset kemialliset nimet ovat voimassa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Vaihtoehtoista kemiallista nimeä voidaan käyttää seoksen varoitusetiketissä ja käyttöturvallisuustiedotteessa aineen nimen sijaan.

Vaihtoehtoinen kemiallinen nimi voidaan hyväksyä vain seuraavissa tapauksissa:

  • kun aineen osalta ei ole yhteisössä työperäisen altistumisen raja-arvoa,
  • vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttö täyttää tarpeen antaa riittävästi tietoja työpaikoilla tarvittavia terveys- ja turvallisuustoimenpiteitä varten ja varmistaa, että seoksen käsittelyyn liittyviä riskejä voidaan hallita, ja
  • aine luokitellaan yksinomaan tiettyihin vaarakategorioihin (CLP-asetus, liite III, 1.4.1. kohta).

Pyynnöt saada käyttää vaihtoehtoista kemiallista nimeä CLP-asetuksen mukaan ovat maksullisia. Yleensä maksu perustuu yrityksen kokoon ja pyynnön sisältämien seosten määrään.

Lainsäädäntöviitteet

(CLP-asetus, 24 artikla ja liite I, 1.4.1. kohta)

Vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin mukaiset pyynnöt

Vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin luokituskriteerien mukaiset pyynnöt esitetään yhden sellaisen EU:n jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa seos on saatettu markkinoille. Jos toimivaltainen viranomainen hyväksyy vaihtoehtoisen nimen 1. kesäkuuta 2015 mennessä, sitä voidaan käyttää hyväksynnässä eriteltyjen seosten osalta myös 1. kesäkuuta 2015 jälkeen.

 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)