Vaihtoehtoinen kemiallinen nimi sekoituksissa

Toimittajat, jotka ovat huolissaan siitä, että seoksen kemiallisen koostumuksen ilmoittaminen varoitusetiketissä tai käyttöturvallisuustiedotteessa vaarantaa liikesalaisuuden ja erityisesti teollis- ja tekijänoikeudet, voivat esittää pyynnön saada käyttää aineesta vaihtoehtoista kemiallista nimeä.

Ennen 1 päivää kesäkuuta 2015 toimittajien on toimitettava pyyntönsä Euroopan kemikaalivirastolle tai toimivaltaiselle viranomaiselle riippuen siitä, onko seos luokiteltu CLP-asetuksen tai aiemman lainsäädännön (vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin) mukaisesti.

CLP-asetuksen mukaiset pyynnöt

CLP-asetuksen luokituskriteerien mukaiset pyynnöt esitetään Euroopan kemikaalivirastolle, ei toimivaltaiselle viranomaiselle. Kaikki Euroopan kemikaaliviraston hyväksymät vaihtoehtoiset kemialliset nimet ovat voimassa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Vaihtoehtoista kemiallista nimeä voidaan käyttää seoksen varoitusetiketissä ja käyttöturvallisuustiedotteessa aineen nimen sijaan.

Vaihtoehtoinen kemiallinen nimi voidaan hyväksyä vain seuraavissa tapauksissa:

  • kun aineen osalta ei ole yhteisössä työperäisen altistumisen raja-arvoa,
  • vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttö täyttää tarpeen antaa riittävästi tietoja työpaikoilla tarvittavia terveys- ja turvallisuustoimenpiteitä varten ja varmistaa, että seoksen käsittelyyn liittyviä riskejä voidaan hallita, ja
  • aine luokitellaan yksinomaan tiettyihin vaarakategorioihin (CLP-asetus, liite III, 1.4.1. kohta).

Pyynnöt saada käyttää vaihtoehtoista kemiallista nimeä CLP-asetuksen mukaan ovat maksullisia. Yleensä maksu perustuu yrityksen kokoon ja pyynnön sisältämien seosten määrään.

Lainsäädäntöviitteet

(CLP-asetus, 24 artikla ja liite I, 1.4.1. kohta)

Vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin mukaiset pyynnöt

Vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin luokituskriteerien mukaiset pyynnöt esitetään yhden sellaisen EU:n jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa seos on saatettu markkinoille. Jos toimivaltainen viranomainen hyväksyy vaihtoehtoisen nimen 1. kesäkuuta 2015 mennessä, sitä voidaan käyttää hyväksynnässä eriteltyjen seosten osalta myös 1. kesäkuuta 2015 jälkeen.