Merkinnät ja pakkaaminen

Kun aineen tai seoksen vaaralliset ominaisuudet on tunnistettu, ne on luokiteltava vastaavasti.

Valmistajien, maahantuojien, jatkokäyttäjien ja jakelijoiden sekä tiettyjen erityisten esineiden tuottajien ja maahantuojien on tiedotettava tunnistetuista vaaroista muille toimitusketjun toimijoille, kuluttajat mukaan lukien.

Tämä tapahtuu merkitsemällä aine tai seos CPL-asetuksen mukaisesti ennen sen markkinoille saattamista joko silloin, kun

  • aine tai seos on luokiteltu vaaralliseksi
  • seos sisältää yhtä tai useampaa vaaralliseksi luokiteltua ainetta tietyn kynnysarvon ylittyessä
  • esineellä on räjähtäviä ominaisuuksia.

CLP-asetuksessa määritellään varoitusetiketin sisältö ja sen merkintöjen järjestys. Varoitusetiketti on kiinnitettävä lujasti yhteen tai useampaan pakkauksen pintaan ja siinä on oltava seuraavat tiedot:

  • toimittajan nimi, osoite ja puhelinnumero
  • yleiseen kulutukseen tarkoitettujen pakkausten sisältämän aineen tai seoksen nimellismäärä (jollei sitä ilmoiteta muualla pakkauksessa)
  • tuotetunnisteet
  • tarvittaessa varoitusmerkit, huomiosanat, vaaralausekkeet, turvalausekkeet ja muun lainsäädännön edellyttämät täydentävät tiedot.

CLP-asetuksessa säädetään merkintöjä koskevista yleisistä vaatimuksista vaarallisten aineiden ja seosten turvallisen käytön ja toimittamisen varmistamiseksi. Tiettyjä merkintöjä koskevia poikkeuksia sovelletaan esim. pieniin aine- ja seospakkauksiin (tavallisesti alle 125 ml) tai pakkauksiin, joihin merkintöjen tekeminen on muutoin vaikeaa. Muita esimerkkejä on lueteltu CLP-asetuksen liitteen I osassa 1.3. Nämä poikkeukset antavat toimittajalle mahdollisuuden jättää vaara- ja/tai turvalauseke tai varoitusmerkki pois CLP-asetuksen muuten edellyttämistä merkinnöistä.

Vaarallisen kemikaalin pakkaus on suunniteltava, valmistettava ja suljettava niin, ettei sen sisältö pääse missään vaiheessa vuotamaan. Pakkausmateriaalien on näin ollen oltava vahvaa ja tukevaa tekoa eikä sisältö saa aiheuttaa niille vahinkoa. Vaihdettavin sulkimin varustetut pakkaukset on voitava sulkea uudelleen sisällön pääsemättä vuotamaan.

Yleiseen kulutukseen toimitetun kemikaalin pakkaus ei saa houkutella lapsia tai herättää lasten uteliaisuutta tai johtaa kuluttajia harhaan. Pakkauksen ulkoasu tai suunnittelu ei saa olla elintarvikkeissa, rehuissa tai lääke- ja kosmeettisissa valmisteissa käytetyn kaltainen.

Turvasulkimet ja näkövammaisille tarkoitetut varoitukset

Turvasulkimia ja/tai näkövammaisille tarkoitettuja varoituksia on käytettävä, jos ainetta tai seosta toimitetaan yleiseen kulutukseen ja siihen liittyy tiettyjä vaaroja tai jos tuote sisältää metanolia tai dikloorimetaania. Yleiskatsaus erilaisista vaaroista, jotka johtavat tähän velvollisuuteen, löytyy sivulta ”Erityiset merkintö- ja pakkaustilanteet”, jolle on linkki tällä sivulla.

Yksityiskohtaisia tietoja merkintä- ja pakkausvaatimuksista on asiakirjassa CLP-asetuksen mukaisia merkintöjä ja pakkaamista koskeva toimintaohje.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)