Εναλλακτική χημική ονομασία σε μείγματα

Οι προμηθευτές που προβληματίζονται σχετικά με την αποκάλυψη της πλήρους σύνθεσης ενός μείγματος, είτε στην επισήμανση είτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας, μπορούν να ζητήσουν τη χρήση εναλλακτικής χημικής ονομασίας για μια ουσία, με σκοπό να προστατευτεί η εμπιστευτικότητα των επιχειρηματικών τους πληροφοριών, και ιδίως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους.

Οι προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως την 1η Ιουνίου 2015 στον ECHA ή σε μια αρμόδια αρχή, ανάλογα με το αν το μείγμα έχει ταξινομηθεί και επισημανθεί σύμφωνα με τον κανονισμό CLP ή σύμφωνα με προηγούμενες νομοθετικές πράξεις (οδηγία περί επικίνδυνων παρασκευασμάτων).

Αιτήματα σύμφωνα με τον κανονισμό CLP

Τα αιτήματα που πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης του κανονισμού CLP πρέπει να υποβάλλονται στον ECHA και όχι σε κάποια αρμόδια αρχή. Αιτήματα για εναλλακτικές χημικές ονομασίες που εγκρίνονται από τον ECHA ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, αντί της ονομασίας της ουσίας, μπορεί στην επισήμανση και στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του μείγματος να χρησιμοποιείται η εν λόγω εναλλακτική χημική ονομασία.

Μια εναλλακτική χημική ονομασία εγκρίνεται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

  • Όταν για την ουσία δεν έχει καθοριστεί οριακή τιμή έκθεσης στον χώρο εργασίας σε κοινοτικό επίπεδο
  • Η χρήση της εναλλακτικής χημικής ονομασίας ικανοποιεί τις απαιτήσεις περί παροχής επαρκών πληροφοριών τόσο για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, όσο και για τη δυνατότητα ελέγχου των κινδύνων που ενέχει ο χειρισμός του μείγματος.
  • Η ουσία ταξινομείται μόνο σε ορισμένες τάξεις κινδύνου (1.4.1 (III), Παράρτημα I, κανονισμός CLP).

Τα αιτήματα για τη χρήση εναλλακτικής χημικής ονομασίας σύμφωνα με τον κανονισμό CLP υπόκεινται σε καταβολή τέλους. Γενικά, το τέλος εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον αριθμό των μειγμάτων που περιλαμβάνονται στο αίτημα.

Νομική βάση

(κανονισμός CLP, άρθρο 24 και παράρτημα I παράγραφος 1.4.1)

Αιτήματα σύμφωνα με την οδηγία περί επικίνδυνων παρασκευασμάτων

Τα αιτήματα που πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης της οδηγίας περί επικίνδυνων παρασκευασμάτων (DPD) πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ στην αγορά του οποίου διατίθεται το μείγμα. Εάν η εναλλακτική ονομασία εγκριθεί από την αρμόδια αρχή πριν από την 1η Ιουνίου 2015, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα μείγματα που καθορίζονται στην έγκριση και μετά την 1η Ιουνίου 2015.

 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)