Κουίζ CLP

Η ταξινόμηση και η επισήμανση των χημικών αλλάζει! Νέα εικονογράμματα με λευκό φόντο έρχονται να

αντικαταστήσουν τα εικονογράμματα με πορτοκαλί φόντο στην ΕΕ.

Τα προϊόντα που φέρουν τις εν λόγω επισημάνσεις ενδεχομένως να προξενήσουν βλάβη αν δεν τύχουν
σωστού χειρισμού. Για τη διασφάλιση ασφαλούς χρήσης, Βεβαιωθείτε πως γνωρίζετε τη σημασία των
επισημάνσεων και διαβάστε τις οδηγίες .
 

Κάντε το κουίζ.

Ελέγξτε πόσο καλά γνωρίζετε τα σύμβολα.

Διαβάστε τις επισημάνσεις.

Διατηρήστε την ασφάλειά σας!
 

Categories Display