Ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης

 

Τι είναι το ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης;

Η εν λόγω βάση δεδομένων περιέχει πληροφορίες ταξινόμησης και επισήμανσης σχετικά με τις κοινοποιημένες και καταχωρισμένες ουσίες που υποβάλλονται από παρασκευαστές και εισαγωγείς. Περιλαμβάνεται επίσης ο κατάλογος των εναρμονισμένων ταξινομήσεων (Πίνακες 3.1 και 3.2 του παραρτήματος VI του κανονισμού CLP) και οι ονομασίες των εναρμονισμένων ουσιών, μεταφρασμένες σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. 

Οι εταιρείες έχουν συμπεριλάβει αυτές τις πληροφορίες στις σχετικές κοινοποιήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης ή στους φακέλους καταχώρισης. Ο ECHA τηρεί το ευρετήριο αλλά δεν προβαίνει σε επανεξέταση ή επαλήθευση της ακρίβειας των πληροφοριών.

Με την πάροδο του χρόνου, ο αριθμός των κοινοποιήσεων και των ουσιών στη βάση δεδομένων θα αυξάνεται συνεχώς καθώς οι εταιρείες θα υποβάλλουν όλο και περισσότερες κοινοποιήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης και περισσότερους φακέλους καταχώρισης. Τα δεδομένα στο δημόσιο ευρετήριο ανανεώνονται τακτικά.

Για τη συνεχή βελτίωση των πληροφοριών που αποθηκεύονται απαιτείται η κοινή προσπάθεια όλων των συμμετεχόντων μερών. Οι κοινοποιούντες ενθαρρύνονται να ελέγχουν τις ταξινομήσεις που αφορούν τις ουσίες τους στο ευρετήριο και να προβαίνουν στις απαραίτητες επικαιροποιήσεις των κοινοποιήσεών τους.

 

 

Πληροφορίες που περιέχει το ευρετήριο

Οι ακόλουθες πληροφορίες δημοσιεύονται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP (άρθρο 42):

  • η ονομασία κατά την ονοματολογία IUPAC για ουσίες που ταξινομούνται σε ορισμένες τάξεις κινδύνου ή κατηγορίες που ορίζονται στο άρθρο 119 παράγραφος 1 στοιχείο α), με την επιφύλαξη του άρθρου 119 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού REACH 
  • η ονομασία της ουσίας όπως περιλαμβάνεται στο ευρωπαϊκό ευρετήριο των χημικών ουσιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο (EINECS), εφόσον υπάρχει, και άλλοι αριθμητικοί αναγνωριστικοί κωδικοί, εφόσον υπάρχουν και ανάλογα με την περίπτωση
  • η ταξινόμηση και η επισήμανση της ουσίας

Στο ευρετήριο περιλαμβάνονται όλες οι κοινοποιήσεις για τυχόν δημοσιευμένες ουσίες,  αλλά και κοινοποιήσεις για μη ταξινομημένες ουσίες.

Αναζήτηση στο ευρετήριο

Συμπληρώστε τα κριτήρια αναζήτησης που επιθυμείτε και στη συνέχεια επιβεβαιώστε στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο ότι διαβάσατε και συμφωνείτε με τη δήλωση αποποίησης ευθύνης. Στον πίνακα των αποτελεσμάτων κάντε κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο που βρίσκεται στη στήλη Προβολή (View) για να δείτε την περίληψη ταξινόμησης και επισήμανσης της ουσίας.

Στη σελίδα «περίληψη ταξινόμησης και επισήμανσης» εμφανίζεται η εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με τα κριτήρια CLP εφόσον η ουσία διαθέτει εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση.

Οι κοινοποιήσεις που προέρχονται από κοινή υποβολή κατά τη διαδικασία καταχώρισης δυνάμει του REACH φέρουν την ανάλογη ένδειξη.

Όλες οι κοινοποιήσεις για την ίδια ουσία ομαδοποιούνται ανάλογα με τους αριθμητικούς αναγνωριστικούς κωδικούς και εμφανίζονται μαζί.

Οι πανομοιότυπες κοινοποιήσεις για την ίδια ουσία συγχωνεύονται και αναφέρεται ο αριθμός των κοινοποιούντων. Ενδέχεται να υπάρχουν πολλαπλές ταξινομήσεις για την ίδια ουσία εξαιτίας, για παράδειγμα, της διαφορετικής σύνθεσης, μορφής ή φυσικής κατάστασης της ουσίας που διατίθεται στην αγορά.

Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με το πεδίο δεδομένων μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο πληροφοριών που βρίσκεται δίπλα του.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)