Επισήμανση και συσκευασία

Οι προμηθευτές πρέπει να επισημαίνουν μια ουσία ή μείγμα που περιέχεται σε συσκευασία σύμφωνα με τον κανονισμό CLP πριν από τη διάθεσή της/του στην αγορά:

Οι παρασκευαστές, οι μεταγενέστεροι χρήστες και οι διανομείς, καθώς και οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς ορισμένων συγκεκριμένων αντικειμένων πρέπει να κοινοποιούν την προσδιορισθείσα επικινδυνότητα στους άλλους φορείς της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών.

Η επισήμανση της ουσίας ή του μείγματος σύμφωνα με τον κανονισμό CLP και πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά γίνεται εφόσον:

  • Η ουσία ή το μείγμα έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο.
  • Το μείγμα περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που ταξινομούνται ως επικίνδυνες πάνω από ένα ορισμένο όριο.
  • Το αντικείμενο έχει εκρηκτικές ιδιότητες.

Στον κανονισμό CLP καθορίζεται το περιεχόμενο της ετικέτας και η οργάνωση των διαφόρων στοιχείων της ετικέτας. Η ετικέτα πρέπει να είναι σταθερά επικολλημένη σε μία ή περισσότερες από τις επιφάνειες της συσκευασίας και πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του προμηθευτή
  • Την ονομαστική ποσότητα της ουσίας ή του μείγματος στις συσκευασίες που διατίθενται στο ευρύ κοινό (εκτός εάν η ποσότητα αυτή αναφέρεται σε άλλο σημείο της συσκευασίας)
  • Τους αναγνωριστικούς κωδικούς του προϊόντος
  • Ανάλογα με την περίπτωση, εικονογράμματα επικινδυνότητας, προειδοποιητικές λέξεις, δηλώσεις επικινδυνότητας, δηλώσεις προφύλαξης και συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται βάσει άλλης νομοθεσίας.

Στον κανονισμό CLP καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις επισήμανσης ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση και ο εφοδιασμός επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων. Ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις, π.χ. για ουσίες και μείγματα που περιέχονται σε μικρή συσκευασία (συνήθως μικρότερη των 125 ml) ή τα οποία είναι άλλως δύσκολο να σημανθούν. Άλλα παραδείγματα παρατίθενται στο τμήμα 1.3 του παραρτήματος VI του κανονισμού CLP. Οι εξαιρέσεις επιτρέπουν στον προμηθευτή να μην περιλαμβάνει στα στοιχεία της ετικέτας τις δηλώσεις ή τα εικονογράμματα επικινδυνότητας και/ή τις δηλώσεις προφύλαξης που συνήθως απαιτείται να παρέχονται βάσει του κανονισμού CLP.

Η συσκευασία επικίνδυνης χημικής ουσίας πρέπει να σχεδιάζεται, να κατασκευάζεται και να ασφαλίζεται με πώμα κατά τρόπον ώστε να μην είναι εφικτή η διαφυγή του περιεχομένου της σε καμία περίπτωση. Ως εκ τούτου, τα υλικά της συσκευασίας πρέπει να είναι ισχυρά, στερεά και να προστατεύουν το περιεχόμενο από την πρόκληση ζημιάς. Τα πώματα με δυνατότητα επανατοποθέτησης πρέπει να επιτρέπουν την επαναλαμβανόμενη τοποθέτησή τους χωρίς να διαφεύγει το περιεχόμενο.

Η συσκευασία χημικού προϊόντος που παρέχεται στο ευρύ κοινό δεν πρέπει να προσελκύει ή να διεγείρει την περιέργεια των παιδιών ή να παραπλανεί τους καταναλωτές. Η παρουσίαση ή ο σχεδιασμός της συσκευασίας δεν πρέπει να είναι παρόμοια με την παρουσίαση ή τον σχεδιασμό που χρησιμοποιούνται σε συσκευασίες τροφίμων ή ζωοτροφών ή φαρμακευτικών ή καλλυντικών προϊόντων.

Πώματα ασφαλείας για παιδιά και ανάγλυφες προειδοποιήσεις

Σε περίπτωση που οι ουσίες ή τα μείγματα διατίθενται στο ευρύ κοινό και ενέχουν συγκεκριμένους κινδύνους ή εάν το προϊόν περιέχει διχλωρομεθάνιο, πρέπει να χρησιμοποιούνται πώματα ασφαλείας για παιδιά και/ή ανάγλυφες προειδοποιήσεις κινδύνου. Επισκόπηση των διάφορων ειδών επικινδυνότητας τα οποία επιβάλλουν την εν λόγω υποχρέωση διατίθενται στη σελίδα «ειδικές καταστάσεις επισήμανσης και συσκευασίας», σύνδεσμος προς την οποία παρέχεται στην παρούσα σελίδα.

Για αναλυτική καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις επισήμανσης και συσκευασίας, συνιστάται να διαβάσετε το έγγραφο Καθοδήγηση σχετικά με την επισήμανση και τη συσκευασία σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)