Πρακτική άσκηση

Ο ECHA αναζητεί νέους απόφοιτους, πρόθυμους να συμβάλλουν στις καθημερινές εργασίες του Οργανισμού.

Προσφέρονται ετησίως έως και 20 ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε αποφοίτους σε επιστημονικούς τομείς, όπως η χημεία, η τοξικολογία, η βιολογία, η επιστήμη και οι τεχνολογίες του περιβάλλοντος, καθώς και σε διοικητικούς τομείς όπως η νομοθεσία, οι επικοινωνίες, τα χρηματοοικονομικά, οι ανθρώπινοι πόροι και η τεχνολογία πληροφοριών. Η πρακτική άσκηση ξεκινάει συνήθως στις αρχές Μαρτίου ή Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης απευθύνεται σε:

  • νέους απόφοιτους πανεπιστημίου και κατόχους ισοδύναμου τεχνικού ή επαγγελματικού τίτλου σε τομείς που άπτονται της ισχύουσας νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα ή σε άλλους τομείς που άπτονται των διοικητικών καθηκόντων ενός θεσμικού οργάνου της ΕΕ
  • υπαλλήλους του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι απασχολούνται σε θέσεις πανεπιστημιακού επιπέδου σε τομείς συναφείς προς την ισχύουσα νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα.

Συνεντεύξεις με πρώην ασκούμενους


Διάρκεια

Η πρακτική άσκηση μπορεί να διαρκεί από τρεις έως έξι μήνες και δεν επεκτείνεται πέραν των έξι μηνών.

Υποτροφίες

Στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης για απόφοιτους προσφέρεται υποτροφία ύψους περίπου 1.300 ευρώ.

Οι ασκούμενοι που συνεχίζουν να λαμβάνουν αποζημίωση από τον εργοδότη τους ή άλλη υποτροφία ή επίδομα, δικαιούνται υποτροφία από τον ECHA μόνον εφόσον το ποσό που λαμβάνουν είναι μικρότερο του προαναφερθέντος ποσού. Σε αυτήν την περίπτωση, οι ασκούμενοι θα λαμβάνουν ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ του εισοδήματός τους και του ύψους της υποτροφίας που παρέχεται από τον ECHA.

Οι εργαζόμενοι ασκούμενοι πρέπει να προσκομίσουν δήλωση σχετικά με τις απολαβές, τις δαπάνες και τα επιδόματά τους υπογεγραμμένη από τον εργοδότη τους.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

Για την υποβολή αίτησης για πρακτική άσκηση αποφοίτων ο υποψήφιος πρέπει:

  • Να έχει την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της ΕΕ ή ενός κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν). Δεκτοί γίνονται επίσης υπήκοοι υποψήφιων προς ένταξη χωρών που επωφελούνται από μια προενταξιακή στρατηγική, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους του προϋπολογισμού και τις διαθέσιμες θέσεις στον ECHA. Τέλος, δεκτός μπορεί να γίνει και κάποιος μικρός αριθμός υπηκόων χωρών μη κρατών μελών.
  • Να είναι σε θέση να επικοινωνεί στην αγγλική γλώσσα, η οποία είναι η γλώσσα εργασίας του ECHA.
  • Να διαθέτει πτυχίο πανεπιστημιακών σπουδών ή αντίστοιχο τίτλο ή να έχει εργαστεί σε θέση πανεπιστημιακού επιπέδου σε τομείς συναφείς προς τις δραστηριότητες του ECHA.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε τηλεφωνική ή/και προσωπική συνέντευξη, εφόσον επιλεγούν.

Οι ασκούμενοι δεν δικαιούνται ασφάλιση ασθενείας. Πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης, οι επιτυχόντες πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν έγκυρη ασφάλιση ασθενείας και ατυχημάτων στη Φινλανδία.

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης δεν απευθύνονται σε υποψηφίους που έχουν ήδη εργαστεί ως ασκούμενοι ή ως υπάλληλοι σε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο ή οργανισμό ή έχουν εργαστεί στον ECHA ως προσωρινοί υπάλληλοι, ως ερευνητές ή ως εσωτερικοί εμπειρογνώμονες για διάστημα μεγαλύτερο των οχτώ εβδομάδων.

 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)