Προσωπικό

Στον ECHA οι θέσεις εργασίας περιλαμβάνουν δύο βασικές κατηγορίες: τους έκτακτους υπαλλήλους και τους συμβασιούχους υπαλλήλους.

Έκτακτοι υπάλληλοι

Οι θέσεις των έκτακτων υπαλλήλων διακρίνονται σε δύο ομάδες, ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα των αντίστοιχων καθηκόντων.

  • Η ομάδα καθηκόντων διοικητικών υπαλλήλων (AD) περιλαμβάνει 12 βαθμούς (AD 5 έως AD 16) που αντιστοιχούν σε τεχνικά, διοικητικά, συμβουλευτικά, γλωσσικά και επιστημονικά καθήκοντα
  • Η ομάδα καθηκόντων βοηθών (AST) περιλαμβάνει έντεκα βαθμούς (AST 1 έως AST 11) που αντιστοιχούν σε εκτελεστικά καθήκοντα, καθώς και σε εργασίες γραφείου και τεχνικής φύσης.

Γενικά, οι συμβάσεις των έκτακτων υπαλλήλων έχουν πενταετή διάρκεια με δυνατότητα ανανέωσης για ορισμένη χρονική περίοδο. Σε περίπτωση δεύτερης ανανέωσης, η σύμβαση μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου.

Η δοκιμαστική περίοδος για τους έκτακτους υπαλλήλους διαρκεί έξι μήνες.

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Οι θέσεις των συμβασιούχων υπαλλήλων διακρίνονται σε τέσσερις ομάδες καθηκόντων, ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που καλύπτουν.

  • Η ομάδα καθηκόντων Ι αντιστοιχεί σε καθήκοντα παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης
  • Η ομάδα καθηκόντων ΙΙ αντιστοιχεί σε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης και καθήκοντα διεύθυνσης γραφείου
  • Η ομάδα καθηκόντων ΙΙΙ αντιστοιχεί σε εκτελεστικά καθήκοντα και σε καθήκοντα σύνταξης κειμένων και λογιστικής
  • Η ομάδα καθηκόντων IV αντιστοιχεί σε διοικητικά, συμβουλευτικά και γλωσσικά καθήκοντα.

Οι συμβάσεις των συμβασιούχων υπαλλήλων συνάπτονται για τρία έτη κατ' ανώτατο όριο με δυνατότητα ανανέωσης για ορισμένη χρονική περίοδο. Σε περίπτωση ανανέωσης για δεύτερη φορά, η σύμβαση μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου.

Για τους συμβασιούχους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, η δοκιμαστική περίοδος διαρκεί εννέα μήνες.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)